Sunnanå får ett nytt bostadsområde

Ett nytt bostadsområde som utgår från barnens perspektiv ska växa fram på Sunnanå. Det ska ge möjlighet till cirka 500 nya bostäder, med liv mellan husen och plats för både lek, samvaro och odling. Bygg- och miljönämnden har beslutat att anta den detaljplan som tagits fram.

Bostadsområdet Backen ligger på Rösbergets norra sluttning, söder om Lantmannagatan och mellan Falkträskets förskola och bostadsområdet Nyckelgatan.

– Jag ser fram emot att se det nya området växa fram. Men samtidigt som Sunnanå och den södra sidan fortsätter växa är det viktigt att det samtidigt lämnas plats för rekreation och motion, säger Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Planen är att ett antal flerbostadshus ska byggas, fyra till sex våningar höga. De ska samlas i grupper med parkmark emellan och på så sätt skapa mötesplatser för spontana aktiviteter, gemenskap och möten mellan människor. En viktig pusselbit för den sociala hållbarheten.

Området ska planeras utifrån hur barn nyttjar det, och knytas ihop med skolområdet och skogen. Det planeras för en lekplats centralt och det kan också bli aktuellt med en ny förskola.

Detaljplanen har också ett stort fokus på att behålla viktiga grönstråk, för att boende i närområdet ska kunna fortsätta använda skogen på Rösberget för motion och rekreation.

Inom området planeras det sedan tidigare också för ett nytt vård- och omsorgsboende.

Relaterat:

Senast uppdaterad: