Ny funktion ska hjälpa de som vill utveckla mark och bygga nytt

Skellefteå kommun vill underlätta för de aktörer som vill utveckla mark och bygga nytt och skapar funktionen Exploateringslots, som ska erbjuda stöd och vägledning i ett tidigt skede.

Funktionen togs upp på dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott som en informationspunkt.

I takt med att Skellefteå växer vill allt fler aktörer göra om markområden och exempelvis bygga bostäder. Processen är komplex och kräver oftast att nya detaljplaner tas fram, att kommunal infrastruktur byggs ut och att flera kommunala verksamheter kontaktas.

– Med en Exploateringslots vill vi underlätta för aktörerna i den här processen, förenkla kontakten med kommunen och ge stöd och vägledning tidigt i en exploateringsprocess. Det blir en tydlig väg in för de som behöver hjälp. Målet är också att insatsen ska öka antalet planansökningar som går vidare till en detaljplaneprövning och på det sättet bidra till fler lyckade privata exploateringar, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef vid Skellefteå kommun.

De aktörer som vill nå exploateringslotsen kontaktar kommunen via kundtjänst. De blir sedan kontaktade av mark- och exploateringsenheten som kommer att ansvara för funktionen. Att söka vägledning via lotsen är frivilligt och konstadsfritt.

– Lotsen kan på ett enklare sätt förklara kommunens planer, till exempel till vilken grad marken får exploateras, hur dagvatten ska hanteras och vilka krav som finns på gestaltning. Den kan också hjälpa till att utreda vilken infrastruktur som finns, vilken som behövs och vilka kostnader som exploateringen ska kunna bära, säger Patrik Larsen.

Exploateringslotsen kommer också att bidra till att effektivisera kommunens egna arbetssätt eftersom det blir en väg in och frågor inte hanteras olika beroende på vem de kommer till.

Relaterat:

Senast uppdaterad: