Mullberget, Getberget och Rösberget kan bli skyddade områden

Skellefteå kommuns biologiska mångfald och naturmiljöer är viktiga att värna om, och därför kan Mullberget, Getberget och Rösberget framöver bli skyddade områden.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att det ska utredas och föreslås områdesskydd.

– Att skydda de här områdena ligger i linje med FN:s globala mål om biologisk mångfald som säger att 30 procent av jordens yta ska skyddas. Förra året var andelen skyddad natur i Skellefteå kommun 1,2 procent, så det behöver vi öka avsevärt, säger Felicia Lundmark (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Även i Skellefteå kommuns utvecklingsstrategi 2030 lyfts vikten av upplevelserika livsmiljöer fram. Det innebär bland annat att den biologiska mångfalden och naturmiljön ska bevaras, främjas och nyttjas hållbart så att naturmiljön håller över tid.

– Det blir särskilt viktigt att vi värnar om och bevarar de naturmiljöer som finns i Skellefteå när kommunen växer och expanderar så fort, säger Felicia Lundmark.

Mullberget och Getberget pekas ut som lämpliga biotopskyddsområden och Rösberget som ett naturreservat.

Fakta

Ett naturreservat består ofta av sammanhängande värdefull natur där naturskog, vattendrag, marina miljöer, öppna kulturlandskap och myrar kan ingå.

Biotopskyddsområden skiljer sig från naturreservat genom att det är ett antal namngivna biotoptyper, små mark- och vattenområden, som får skyddas som biotopskyddsområde. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.

Källa: Naturvårdsverket

Relaterat:

Senast uppdaterad: