Fler bostäder kan byggas på Tuvan

Fler bostäder kan byggas på Tuvan söder om Skellefteå nu när bygg- och miljönämnden har antagit en ny detaljplan för ett område i stadsdelen.

Planen gör det möjligt att bygga sex till sju nya friliggande enbostadshus i området, som är cirka två hektar stort. Syftet med planen är också att se till att husen byggs med hänsyn till den befintliga miljön, där det finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Området ligger i närheten av där Norrbotniabanan ska gå, men utifrån Trafikverkets utredningar så är bedömningen att området klarar både säkerhetsavstånd för farligt gods och riktvärden för trafikbuller och vibrationer.

Relaterat:

Senast uppdaterad: