Nu startar planteringen av 80 träd i Skellefteå kommun

Hur träd levereras inför plantering

Så här ser träden ut när de levereras och planteras sedan ut runt om i kommunen.

Kommande veckor ska bland annat skogsek, blodhägg och fler björkar planteras runt om i Skellefteå kommun. Fler träd ökar trivseln och bidrar med mer skugga, renare luft och en härligare miljö för både människor och djur. Getberget, Klockarbergsleden och E4 längs Anderstorp är några av platserna runt om i kommunen som får fler träd.

Skellefteå kommun jobbar alltid med grönområden i byggprojekt, träd och grönska är en viktig faktor i att växa hållbart. I alla byggprojekt är målet att plantera fler träd än vad som huggs ned. Gröna stråk skapar spridningskorridorer för djur och bidrar till en ökad biologisk mångfald. Träd är även viktiga i stadsmiljöer eftersom de fångar upp partiklar från biltrafik och bidrar till en renare luft och jämnare temperaturer. 

– Alla träd och buskar återplanteras inte på exakt samma område vid ett byggprojekt som tidigare, vissa planteras ut i närheten där det lämpar sig bra. Det är viktigt att det inte blir färre träd och vårt tillvägagångssätt är att plantera träd på nya platser eller i direkt anslutning till tidigare plats säger Albin Cöster, trädgårdsmästare på Skellefteå kommun.

Några av de områden där fler träd planteras:

  • gång- och cykelbanan på Getberget får fler lönnar, blodhägg och skogsek,
  • sparvens lekplats på Älvsbacka kommer att få fler björkar,
  • längs med E4 vid Anderstorp planteras det tall och gran.

Fakta: Skellefteå kommuns riktlinjer vid trädplantering

Skellefteå kommun är med i projektet Trädlyftet, projektet avser att grönskan ska öka och att kommunen jobbar mot målet 3-30-300 som innebär att invånarna ska ha:

  • 3 träd synliga från sitt fönster hemma
  • 30 % i krontäckningsgrad. Krontäckningsgrad är ett mått på hur stor del av ett stadskvarter som skuggas av trädkronor.
  • 300 meter till närmsta grönområde från sitt hem

Relaterat:

Senast uppdaterad: