Ny parkeringsnorm ska bidra till ett hållbart Skellefteå

Skellefteå kommun har tagit fram en ny parkeringsnorm som ska stötta en attraktiv och hållbar stadsutveckling. Den ska bidra till kommunens mål och riktlinjer om minskat bilanvändande till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Idag godkändes den av bygg- och miljönämnden.

Parkeringsnormen ska ge en vägledning för planering av parkering för bil och cykel på kvartersmark i kommunen vid ny-, om- och tillbyggnad av bostäder och verksamheter. Normen ska bidra till att kommunen tillsammans med byggaktörer och fastighetsägare kan balansera efterfrågan på bilplatser och stimulera till mobilitetsåtgärder.

När Skellefteå växer fort behövs lösningar som gör det attraktivt att färdas på andra sätt än med egen bil, för de som kan, för att inte öka miljöbelastningen och utsläppen av växthusgaser. Parkeringsnormen innehåller förslag på lösningar, och under arbetet med den har dialoger hållits med berörda kommunala verksamheter samt representanter för byggbranschen och fastighetsägare.

– Förutom utsläppen har bilar stor påverkan på stadsmiljön och markanvändningen eftersom parkeringarna tar stor plats. De är också en betydande kostnadspost för byggaktörer och fastighetsägare. Samtidigt står många bilar stilla en majoritet av tiden, så det finns mycket att vinna på att tillgodose ett mobilitetsbehov istället för ett parkeringsbehov, säger Annamaria Hedlund (S), ordförande i bygg- och miljönämnden.

Förutom parkeringstal anpassade för olika områden i Skellefteå, inriktningar för bil- och cykelparkeringar föreslås olika exempel på mobilitetslösningar, som kan göra att behov av bilparkeringarna minskar:

  • Delningstjänster som bil- och cykelpooler.
  • Att främja cyklandet genom att till exempel erbjuda cykelparkeringar under tak med belysning och närhet till cykelpump och verktyg.
  • Subventionerade kollektivtrafikkort.
  • Samnyttjande av bilparkeringar.

– Det finns inget krav på fastighetsägare att göra mobilitetslösningar men det är en stor möjlighet för dem för att kunna minska antalet bilparkeringar. Vi välkomnar deras initiativ och kommer att försöka skapa goda förutsättningar för att de ska kunna genomföras, säger Annamaria Hedlund.

Parkeringsnormen kommer att ses över regelbundet för att kunna anpassas till nya förutsättningar när Skellefteå växer.

Relaterat:

Senast uppdaterad: