Visar att planen befinner sig i samråd

Planprogram för Myckle

Syftet med planprogrammet är att ta fram en vision och ett koncept för hur tätorten Myckle ska utvecklas. Det finns idag en stor efterfrågan att bygga i och omkring Myckle och för att möta denna efterfrågan krävs utredningar för att avgöra hur mark- och vattenområden kan användas på bästa sätt. Det attraktiva läget, med närhet till Skellefteå stad, älven och landsbygden, gör att Myckle ses ha goda möjligheter att utvecklas och växa.

Utvecklingspotentialen och flera motstridiga intressen, så som riksintresse för renskötsel och användning av jordbruksmark, skapar ett behov för ett större ställningstagande och arbete.

Bygg- och miljönämnden har 2022-10-20 gett uppdrag att upprätta ett planprogram för området.

Aktuell information

Ärendenummer: 2022-3916

Relaterat:

Senast uppdaterad: