Nytt befolkningsmål visar vägen för Skellefteå kommuns utveckling

Vid måndagens sammanträde i kommunstyrelsen fattades beslut om att föreslå ett nytt befolkningsmål för Skellefteå kommun: 90 000 invånare till år 2030 och 100 000 invånare till 2040. Det uppgraderade befolkningsmålet utgår från befintliga investeringar och pekar ut vägen när det gäller Skellefteå kommuns utveckling och vad som krävs för att komma dit. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om kommunstyrelsens förslag den 15 juni.

- Skellefteå kommuns starka utveckling under de senaste åren har gjort att förutsättningarna ser annorlunda ut. Stora företagsetableringar och investeringar ger Skellefteå kommun nya förutsättningar att växa, något som krävs för att vi ska klara såväl de demografiska utmaningarna som kompetensförsörjningen, säger Lorents Burman (S), kommunalråd i Skellefteå.

Det nya befolkningsmålet är baserat på ett flertal olika analyser och kunskapsunderlag. Ett av dessa är en scenarioanalys som samhällsutvecklingsföretaget Ramboll genomfört. Ramboll har tittat på Skellefteås utveckling utifrån befintligt investeringsläge och potential när det gäller arbetsmarknad, befolkning och demografi, bostäder, attraktivitet, offentlig service och ekonomi samt näringsliv. Utifrån detta har Ramboll tagit fram ett högscenario på 90 000 invånare till 2030, något som dock kräver att man lyckas realisera all den potential som finns.

- Vi har gjort bedömningen att vi kan nå 90 000 invånare år 2030, något som får stöd i Rambolls scenarioanalys. Eftersom Rambolls analys bara tar hänsyn till investeringar som vi känner till idag så blir målet om 100 000 invånare år 2040 en signal om vår fortsatta vilja att växa långsiktigt. Genom att behålla en tydlig riktning för utvecklingsarbetet och engagera en bredd av samhällsaktörer skapar vi förutsättningar att nå även ett ambitiöst mål på längre sikt. En längre tidshorisont med en tydlig målbild är också en bra grund att stå på för vår samhällsplanering i ett läge där Skellefteå utvecklas snabbt, säger Agneta Hansson (V), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen.

Förslaget om ett nytt befolkningsmål hänger ihop med den påbörjade uppdateringen av Skellefteå kommuns utvecklingsstrategi. Etableringen av Northvolt och andra företag, bygget av kulturhuset, planeringen för 5000 nya bostäder fram till 2025 och den kommande Norrbotniabanan är några av de faktorer som har lett till beslutet att uppdatera utvecklingsstrategin.

- När vi tog fram utvecklingsstrategin 2015 så skapade vi en gemensam bild av hur vi, politiken, civilsamhället och näringslivet, tillsammans ville utveckla Skellefteå kommun. Det har gett ett tydligt resultat och helt nya förutsättningar. Allt som händer nu i Skellefteå och i norra Sverige har vänt på Sverigekartan. Det här bygger vi nu vidare på när vi uppdaterar utvecklingsstrategin. I det fortsatta arbetet ser vi fram emot att hitta nya arbetssätt och nya samverkansformer tillsammans med övriga aktörer i samhället. Här kommer det att krävas modiga politiska beslut för att ta tillvara på alla möjligheter som nu skapas, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd

Här kan du läsa mer om Skellefteås arbete med framtidsmål och utvecklingsstrategi.

Vill du läsa mer om de projekt som är igång för att möta utvecklingen hittar du det på Skellefteå växer.

Relaterat:

Senast uppdaterad: