Information om samverkansavtalet i Skellefteå kommun

Fackförbundet Kommunal har valt att säga upp det lokala samverkansavtalet. Skellefteå kommuns samverkansavtal har funnits sedan 2013 och är underskrivet av alla fackliga organisationer som är representerade inom kommunens verksamhet. En översyn gjordes senast 2018. Personalnämnden enades med alla fackförbund i november 2023 att en ny översyn av samverkansavtalet ska göras. Syftet med samverkansavtalet är att öka arbetstagarnas inflytande och delaktighet i arbetet.

Uppsägningen kom in i dag med tre månaders uppsägningstid vilket innebär att avtalet för Kommunals del gäller till den 22 juni 2024. Anledningen är att Kommunal vill se över och eventuellt omreglera avtalet.

- Alla fack tillsammans med personalnämnden enades i november 2023 om att samverkansavtalet skulle ses över. Skellefteå kommuns inställning är att det viktigaste är att se över tillämpningen av avtalet ute i alla verksamheter så att det fungerar så bra som möjligt. Vi har dock en ambition att vara överens före 22 juni 2024. Samverkansavtalet är viktigt - inte bara för att öka inflytandet för våra anställda, utan även för oss som arbetsgivare, säger Kim Bodén, förhandlingschef i Skellefteå kommun.

Det lokala samverkansavtalet med de övriga fackliga organisationerna löper som vanligt.

Om inte en överenskommelse träffats före den 22 juni 2024 innebär det att kommunen som arbetsgivare ska förhandla med Kommunal enligt medbestämmandelagen, MBL, som ger färre möjligheter kring just inflytande, information och samverkan.

- Som arbetsgivare vill kommunen naturligtvis att alla arbetstagare har samma möjligheter till insyn och delaktighet, vår ambition kan aldrig vara lägre. Så långt vi vet just nu så planerar inte övriga fackförbund att säga upp avtalet. Vi fortsätter dialogen med alla våra fackliga organisationer, och där inkluderas självklart även Kommunal. Tanken är att översynen och utvärderingen av avtalet ska vara klar innan sommaren 2024, säger Kim Bodén, förhandlingschef i Skellefteå kommun.

- Medarbetarnas möjlighet till insyn, information och inflytande är viktiga för kommunen som arbetsgivare. Samverkansavtalet är en grundpelare i den kultur som bygger på dialog som tillämpas inom Skellefteå kommun, säger Kim Bodén, förhandlingschef i Skellefteå kommun.

Det är en utveckling av den rättsliga grund för inflytande och samverkan för arbetstagare som finns i bland annat MBL (medbestämmandelagen) och AML (arbetsmiljölagen).

Syftet är att öka arbetstagarnas inflytande och delaktighet i arbetet. Avtalet reglerar olika typer av samverkan på verksamhetsnivå, som till exempel medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och andra samverkansformer för dialog, information och inflytande. Avtalet har träffats mellan Skellefteå kommun som arbetsgivare och det för närvarande 15-tal fackliga organisationer som finns representerade på kommunens olika arbetsplatser. (Antalet har ändrats sedan avtalet slöts på grund av sammanslagningar av fackförbund, det var ursprungligen 19 avtalsparter)

Nuvarande avtal slöts 2013 och det gjordes en översyn 2018. Alla fack tillsammans med personalnämnden enades i november 2023 om att samverkansavtalet ska ses över. Kommunal hanterar detta formellt genom en uppsägning.

I kommunen finns det samverkansgrupper/ skyddskommittéer på varje beslutsnivå. Samverkan ska ske på beslutsnivå kopplat till ansvarig chef utifrån dess beslutsrätt. Det innebär att den chef som har mandat att fatta beslut i en fråga ska ta den med sin samverkansgrupp innan beslut. På kommunövergripande samverkan (KÖS) samverkas det som gäller hela kommunen. Inklusive ärenden som rör fler än en förvaltning, exempelvis om man ska flytta verksamhet från en förvaltning till en annan förvaltning. På förvaltningsnivå samverkas det som gäller för hela förvaltningen. På avdelningsnivå samverkas det som gäller för hela avdelningen. På enhetsnivå ska samverkan ske för det som gäller för enheten.

Relaterat:

Senast uppdaterad: