Skellefteås kommunala lantmäterimyndighet ser över organisationen för en rättssäker och effektiv handläggning

I juni utförde det statliga Lantmäteriet en tillsyn av den kommunala lantmäterimyndigheten i Skellefteå. I rapporten från tillsynen, som kom nu i september, har det framkommit att det finns brister. Det handlar bland annat om organisationstillhörighet för personal, handläggningstider, kontaktinformation och besöksmöjligheter. Den kommunala lantmäterimyndigheten har redan påbörjat åtgärder.

Felicia Norén, verksamhetschef på den kommunala lantmäterimyndigheten, har sedan hon tillträdde under förra året arbetat aktivt med att se över arbetssätt för att bland annat försöka korta ner handläggningstiderna, avsluta äldre förrättningar och säkra upp myndighetsutövningen.

– Vi har bland annat anställt fler medarbetare och omfördelat resurser och kompetenser. Vi har också infört en ny typ av tjänst, förrättningsassistent, som kan utföra delar i handläggningen där man inte behöver vara behörig förrättningslantmätare, för att skynda på processerna. Till en del handlar det också om att ändra rutinerna så myndigheten jobbar mer enhetligt och därmed också mer rättssäkert, säger Felicia Norén.

Myndigheten har också genomfört insatser för att ärendena ska vara så fullständiga som möjligt redan vid ansökan för att i nästa steg kunna förkorta handläggningstiderna. Dessutom ser de över informationen på hemsidan för att skapa en tydligare struktur och ta fram texter som är enklare att förstå.

– Vissa brister har varit relativt enkla att åtgärda, medan andra kommer att ta längre tid. Två utmaningar som jag ser är bland annat att det är svårt att rekrytera rätt kompetenser, inte bara i Skellefteå utan i hela landet. Den unika situation som Skellefteå befinner sig i utifrån den stora expansionen är också en faktor som påverkar, säger Felicia Norén.

Arbetet med att se över verksamheten och komma tillrätta med de brister som påpekats kommer att ske i nära samverkan med och stöd av det statliga Lantmäteriet.

Relaterat:

Senast uppdaterad: