Läs en spetsutbildning på distans! Utbildningen Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Utbildningen har 50% studietakt under två år och består av totalt nio samlingsveckor i Skellefteå.

Studentservice
Telefon 072-214 81 37
yh@skelleftea.se

Utbildningsledare
Kristiina Tikkanen
kristiina.tikkanen@skelleftea.se

Rektor
Ulf Olofsson
0910-73 50 00

Anordnare
Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun

Till dig som är antagen till Yrkeshögskolan i Skellefteå

Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska, distans med samlingsveckor i Skellefteå

Samling sker måndag den 5 september kl. 08.30 på Campus i sal Dialogen i hus E.

Under samlingsveckorna är det lektioner måndag – torsdag 8.30–16.00 samt fredag 8.30–12.00. Övrig tid studerar du på distans hemifrån. Se samtliga samlingsveckor och LIA-perioder i terminsplaneringen som finns på hemsidan.

Samlingsveckor termin 1
Vecka 36, 5–9 september

Vecka 40, 3-7 oktober

Vecka 48, 28 november - 2 december

Terminstider

Termin 1; vecka 36 - vecka 3

Termin 2; vecka 4 – vecka 22

Termin 3; vecka 36 – vecka 3

Termin 4; vecka 4 – vecka 22

LIA

Lärande i arbete (LIA) utgör 40 poäng uppdelat på två fyraveckorsperioder. Dessa är förlagda i termin tre och fyra. LIA räknas som heltidsstudier. LIA-platserna tilldelas utifrån de studerandes önskemål och i samråd med branschen, LIA kan ske på den studerandes hemort.

Dator

Distansutbildning förutsätter att du har tillgång till dator för ditt arbete. Om du inte har egen dator kan du arbeta med dina uppgifter vid datorer på närmaste bibliotek eller lärcentrum.

Du behöver också tillgång till ett headset med hörlur och mikrofon samt kamera.

När du får tillgång till din studentanvändare har du även tillgång till Office 365 och de program som ingår.

Samarbeta - lärplattform

Vi använder oss av en lärplattform som heter Samarbeta. Där kommer all information om utbildningen och kurserna som ingår samt inlämningsuppgifter att finnas. Under första veckan kommer du att få hjälp med att komma igång med lärplattformen.

Boende

Till dig som behöver bostad under samlingsveckorna så rekommenderar vi olika alternativ som hotell, vandrarhem och camping. Ange att du är studerande på Yrkeshögskolan så erbjuder flera ett rabatterat studentpris.

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel. Ansökan gör du på www.csn.se Länk till annan webbplats. där du också finner information om studiemedel, ansök om hela studieperioden (två år) direkt. Terminstiderna ser du i terminsplaneringen. Utbildningen räknas som halvtidsstudier.

Bibliotek

Du har tillgång till Campusbiblioteket. Där finns det litteratur, tidningar, tidskrifter och tillgång till datorer, studieplatser mm.

Måltider

Restaurang finns på Campus. På entréplan i hus E finns det möjlighet att värma medhavd mat.

Parkering

Parkering på Campus Skellefteå är avgiftsbelagd, med olika taxor för olika områden, vilket framgår av skyltar.

Studievägledning

Vänd dig till CV - Centrum för vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Länk till annan webbplats.angående frågor om vidare studier och i allmänna studie- och yrkesvägledningsfrågor.

Frågor

Om du har frågor under sommaren får du svar fram till den 30 juni och efter den 8 augusti. Du mejlar till yh@skelleftea.se. Skriv att det är Yrkeshögskolan Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska din fråga gäller.

Välkommen!

Kristiina Tikkanen

Utbildningsledare YH Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska

kristiina.tikkanen@skelleftea.se

Under rubriken Obligatorisk kurslitteratur nedan finns de böcker och hemsidor som du behöver under första terminen och de kan även användas under utbildningens gång. Under rubriken referenslitteratur finns fler intressanta böcker som du kan använda dig av under terminen, detta är valfri litteratur. Litteraturlistan kan ändras under utbildningstiden.

Läromedel bekostar du själv och det är bra om du har ordnat kurslitteraturen till skolstarten. Tips! Sök på www.bokfynd.nu Länk till annan webbplats. där kan du jämföra bokpriser mm.

Obligatorisk kurslitteratur:

www.demenscentrum.se Länk till annan webbplats.

Norberg Astrid m.fl. 2012. Det goda åldrandet. Lund: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen. 2017. Nationella riktlinjer. Vård och omsorg vid demenssjukdom, Stöd för styrning och ledning.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2017-12-2.pdf Länk till annan webbplats.

Lundin, Tove. 2018. Handbok för psykon. Att leva med psykisk ohälsa. Stockholm: Gothia fortbildning AB.

Skärsäter, I. &. Wiklund Gustin, L. 2019. Omvårdnad vid psykisk ohälsa- på grundnivå. Lund: Studentlitteratur.

Rundgren, Å. & Larsson, M. 2010. Geriatriska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur:

Sparring Björkstén, Karin m.fl. 2013. Äldrepsykiatri. Kliniska riktlinjer för utredning och behandling Svenska Psykiatriska Föreningen. Gothia Fortbildning AB.

http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2017/02/SPF-kliniska-riktlinjer-om-%C3%A4ldrepsykiatri.pdf Länk till annan webbplats.

Dehlin, O, Rundgren, Å. 2014. Geriatrik. Lund: Studentlitteratur.

Fahlander, Karlsson & Vikström. 2009. Demensboken: Levnadsberättelse, upplevelse, fakta och förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur.

Borelius, Maria. 2014. (E-Bok) Bryt det sista tabut: mental ohälsa ut ur garderoben. Natur kultur Digital.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildningen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng. Den genomförs på distans men med en till tre obligatoriska samlingsveckor per termin, vilket gör det möjligt att kombinera arbete med studierna. Utbildningen motsvarar halvtidsstudier under fyra terminer och består av totalt nio samlingsveckor.

Samlingsveckorna är förlagda på Campus i Skellefteå med undervisning, studiebesök och föreläsningar måndag-fredag. Övriga veckor arbetar du självständigt eller i grupp med datorn som arbetsyta och kontaktlänk mellan kursdeltagare och lärare.

LIA (Lärande i arbete)

Lärande i arbete, LIA, utgör 40 poäng uppdelat på två stycken fyraveckorsperioder. LIA är handledarledda studieveckor som genomförs ute på arbetsplatser.

Efter examen kan du arbeta som

  • Specialistundersköterska kognitiv sjukdom
  • Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska
  • Demensspecialiserad undersköterska

Arbetsmarknad

Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin- och ortopedavdelningar kommer denna kompetens att efterfrågas.

Framtidens vård och omsorg har ett stort behov av personal med specialistkompetens på alla nivåer. Utbildningen ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom och psykisk ohälsa hos äldre.

Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga. Efter utbildningen kan du även arbeta med utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete inom området.


Följande företag ingår i utbildningens ledningsgrupp

Skellefteå kommun

Umeå kommun

Norsjö kommun

Kommunal

Region Västerbotten

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursöversikt

Kurs

Poäng

Demenssjukdomar, psykiska sjukdomar hos äldre

50

Etik, bemötande och förhållningssätt

30

Kommunikation

15

Lärande i arbete

40

Palliativ vård

15

Personcentrerad omvårdnad

40

Examensarbete

10

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Demenssjukdomar, psykiska sjukdomar hos äldre (50p)

Kursen handlar om olika typer av demenssjukdomar samt psykiska sjukdomar hos äldre utifrån ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Kursen skall också ge fördjupade kunskaper om konsekvenser för individ, familj och samhälle. Kursen skall även ge kunskaper om de lagar som styr verksamheter inom vård och omsorg.

Etik, bemötande och förhållningssätt (30p)

Kursen ska bidra till att utveckla det professionella förhållningssättet genom att stärka självkännedom och empatisk förmåga. Människosyn, värdighet och värdegrund är begrepp som bearbetas och som skall omsättas i konkret vardagsarbete inom verksamhetsområdet. Kursen skall ge kunskaper om hur kommunikation och bemötande i vård-och omsorgsarbete kan ske utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt. Kursen ska ge kunskaper om hur man kan förebygga att svåra/hotfulla situationer uppstår och agera på ett adekvat sätt vid uppkomna situationer. Kursen skall ge de studerande förutsättningar att utveckla interkulturell kompetens.

Examensarbete (10p)

Mål och syfte: Den studerande ska genomföra ett examensarbete, om miljöns betydelse vid demenssjukdom och psykisk ohälsa hos äldre, för att främja livskvalitet och fungera funktionsbevarande. Den studerande ska visa på specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhållits under utbildningen om att samla in, bearbeta, sammanställa, analysera och redovisa information på ett systematiskt sätt.

Kommunikation (15p)

Kursen ska ge kunskap om metoder och förmåga att på ett pedagogiskt sätt stödja och motivera den äldre till aktiviteter utifrån dennes egen vilja och om att genomföra samtal för att inhämta information om en persons levnadsberättelse. Kursen ska utveckla förmåga i att kommunicera med den äldre och dennes närstående samt ge förståelse för de närståendes situation. Kursen ska ge ökad kunskap om olika yrkesgruppers kompetens och arbetsuppgifter samt när kontakter bör tas med andra yrkesgrupper. Kursen ska ge kunskap om att kommunicera och arbeta i team med kollegor och andra yrkesgrupper kring äldre personer, utveckla förmåga att leda reflektionsgrupper och ha kännedom om handledning samt ge grundläggande kunskap om att fungera som arbetslagsledare.

Lärande i arbete, LIA (40p)

Kursen ska bidra till att utveckla det professionella förhållningssättet genom att stärka självkännedom och den empatiska förmågan. Människosyn, värdighet och värdegrund är begrepp som bearbetas och som skall omsättas i konkret vardagsarbete med den demenssjuke och närstående.
Kursen skall ge kunskaper om hur kommunikation och bemötande i vård och omsorgsarbete kan ske utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt.
Kursen ska ge kunskaper om hur man kan förebygga att svåra/hotfulla situationer uppstår och agera på ett adekvat sätt vid uppkomna situationer. Kursen skall ge de studerande förutsättningar att utveckla
interkulturell kompetens.

LIA sker som lärande i arbete inom områdena vård och omsorg. LIA-arbetsplatserna är företrädesvis inom kommuner och regioner.
LIA är ingen vanlig praktik utan ger dig chansen att komma in i ett arbetslag och tillämpa de kunskaper du fått.

LIA-intyg och referenser är en bra merit när du senare ska söka arbete. En grundläggande arbetslivserfarenhet är alltså inbyggd i utbildningen.

Palliativ vård (15p)

Kursen syftar till att ge kunskaper om lindrande vård och omsorg vid livets slut. Den studerande ska utveckla kompetens att på ett professionellt sätt stödja såväl den sjuke som den närstående

Personcentrerad omvårdnad (40p)

Utgångspunkten i kursen är det salutogena perspektivet, Antonovskys teori om KASAM-känsla av sammanhang. Kursen handlar också om olika arbetsmetoder och utformning av miljöer som främjar livskvaliteten och fungerar funktionsbevarande hos personer med demenssjukdom och psykisk sjukdom hos äldre. Kursen handlar även om måltidens betydelse och kvalitet. Kursen skall utveckla den studerandes förmåga att ge individuellt utformad omvårdnad till personer med demenssjukdom.

Den studerande ska efter fullgjord utbildning kunna...

  • planera, genomföra och utvärdera kvalificerad vård och omsorg vid demenssjukdom
  • medverka i utvecklingen av personcentrerad omvårdnad där bemötande och kommunikation har en central roll
  • förstå och medverka i arbetsformer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • självständigt och i samverkan med andra, kunna se och bemöta den demenssjukes symtom, besvär och behov
  • samverka med anhöriga
  • medverka i palliativ vård
  • fungera som handledare

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen: Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska inom vård och omsorg.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: