Avgifter vid bygglov eller anmälan

Varje lov eller anmälan är individuell och avgiften beräknas utifrån vad de innehåller samt hur stor yta det gäller. På den här sidan kan du se ungefärliga riktpriser för olika åtgärder vid en viss tänkt area.

Alla prisuppgifter på denna sida är cirkapriser och kan förändras eftersom varje lov eller anmälan är individuell och priser räknas fram beroende på vad lovet eller anmälan innehåller. Priserna baseras på prisbasbeloppet som justeras 1 januari varje år. Lägg även märke till att prisexemplen är baserade på en viss tänkt area (m²), vid större eller mindre area förändras alltså priserna.

Det kan även tillkomma avgifter för exempelvis nybyggnadskarta, mätuppdrag, vatten- och avlopp samt för att ansluta till kommunens ledningsnät.

Även vid nekat bygglov får du betala en viss avgift.

Priser

Priser bygga, installera och riva

Om du ska bygga, installera, riva

Kostnad (riktpriser)

Nybyggnad av enbostadshus <130 m²

18 107 kr

Nybyggnad av enbostadshus 130-199 m²

24 048 kr

Nybyggnad av enbostadshus 200-299 m²

29 988 kr

Nybyggnad av fritidshus <80 m²

11 481 kr

Nybyggnad av fritidshus >80 m²

se pris enbostadshus

Tillbyggnad av enbostadshus <16 m²

4 398 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 16-49 m²

7 597 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 50-99 m²

15 708 kr

Tillbyggnad av fritidshus <50 m²

6 455 kr

Nybyggnad av garage/carport/förråd/sovstuga <50 m²

3 713 kr

Nybyggnad av garage/carport/förråd/sovstuga >50 m²

7 597 kr

Inglasning av balkong 1-5 stycken

3 998 kr

Fasadändring mindre

2 685 kr

Fasadändring större

5 084 kr

Attefall: Komplementbostadshus 30 m²

5 255 kr

Attefall: Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus med maximalt 15 m² bruttoarea

3 313 kr

Attefall: Komplementbyggnad 30 m² (exempelvis förråd, carport)

3 313 kr

Attefall: Takkupa/Takkupor

3 313 kr

Attefall: Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus

5 255 kr

Attefall: Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus

5 255 kr

Attefall: Tillbyggnad av komplementbostadshus/komplementbyggnad upp till totalt max 30 m²

3 313 kr

Installation av eldstad

1 428 kr

Förhandsbesked

5 796kr

Strandskyddsdispens

5 712 kr

Rivning < 250 m²

5 998 kr

Rivning 250-999 m²

11 710 kr

Rivning utanför sammanhållen bebyggelse (anmälan)

1 428 kr

Kungörelse av beslut i Post- och inrikes tidning

286 kr

Extra tekniskt samråd

1 575 kr

Delstartbesked

1 050 kr

Extra arbetsplatsbesök

3 150 kr

Extra slutsamråd (inklusive interimistiskt slutbesked)

3 150 kr

Interimistiska slutbesked

1 050 kr

Om dina önskemål exempelvis avviker från detaljplanen i området eller om du vill bygga ett bostads- eller fritidshus utanför ett detaljplanerat område måste vi ge sakägare (berörda grannar) möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget innan vi kan ta beslut om lov.

Synpunkter

Prislista där sakägare ges möjlighet att lämna synpunkter

Antal sakägare


1-5

2 285 kr

6-9

3 427 kr

10 eller fler

6 854 kr

Avgift för avvisat ärende

För ärende som avvisas då begärda kompletteringar inte har kommit in tas en avgift på 1142 kr ut.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: