Brandvarnare - en billig livförsäkring

I Sverige omkommer över 100 människor varje år i bränder. Många bränder inträffar i bostaden om natten. Den vanligaste dödsorsaken är förgiftning till följd av brandröken. En brandvarnare kan rädda dig och din familj om en brand startar när ni ligger och sover. Redan några minuter efter att en brand startat kan rök och värme göra det livsfarligt att vara kvar i bostaden. Om du upptäcker branden i tid med hjälp av brandvarnaren kan du sätta dig i säkerhet eller om möjligt släcka branden.

Brandvarnaren är en livförsäkring som är lätt att montera och kostar ofta mindre än hundra kronor. Brandvarnaren reagerar snabbt på den livsfarliga röken och avger en larmsignal som varnar dig tidigt så att du kan sätta dig i säkerhet.

Ett rum blir övertänt på några minuter

En del tror att det tar lång tid för en brand att utvecklas i hemmet och att man vaknar av brandröken eller att det är elden som är den största faran. Sanningen är att ett rum blir övertänt på bara några minuter och att du inte vaknar av brandröken, snarare tvärtom.

Brandrök är giftig och har en sövande effekt

Brandrök är mycket giftig och har en sövande effekt. En del brandrök kan vara så giftig att det räcker med några andetag för att en människa ska omkomma. De flesta som dör i bränder dör av förgiftning av brandröken och inte av brännskador. Om du inte har en brandvarnare hemma - köp en omedelbart!

En brandvarnare har en begränsad livslängd. Normalt är livslängden 8-10 år, sen bör brandvarnaren bytas ut. Under tiden måste du kontrollera att din brandvarnare fungerar, byta batteri och rengöra den. För att komma ihåg detta kan du göra tradition av att sköta om din brandvarnare 1:a advent.

Byt batteri

Observera att batteriet i brandvarnaren ofta har betydligt kortare livslängd än brandvarnaren. Normalt räcker batteriet cirka ett år. Det finns även brandvarnare som har inbyggda batterier med 10 års livslängd, där byter man hela brandvarnaren när batteriet tagit slut. Om du redan har en brandvarnare, kontrollera vilken typ du har.

Ha alltid extra batteri hemma. Gamla batterier och kasserade brandvarnare skall hanteras enligt kommunens anvisningar för omhändertagande av elektroniska produkter.

Testa din brandvarnare

Innan batteriet är slut ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötar. Testa ändå brandvarnaren med jämna mellanrum så att du vet att den fungerar. Har du varit bortrest mer än en vecka bör du testa brandvarnaren vid hemkomsten. Glöm heller inte att testa brandvarnaren efter monteringen.

Du kan testa brandvarnaren genom att:

 1. Trycka in testknappen - Då provas larmsignalens funktion.
 2. Blåsa ut rök från ett ljus eller tändsticka mot brandvarnaren. - Då provas att brandvarnaren reagerar på rök.

Rengör brandvarnaren

Rengör brandvarnaren genom att torka av den på utsidan och dammsuga den noggrant.

Det finns två typer av brandvarnare, joniserande och optiska. Båda brandvarnartyperna finns i olika modeller. Både den joniserande och den optiska uppfyller konsumentverkets krav, men de reagerar olika snabbt på olika typer av bränder.

Joniserande brandvarnare

En joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften, och kan därför reagera på både synlig och osynlig rök. Joniserande brandvarnare anses därför vara bäst när det gäller att detektera snabbt uppflammande bränder med fullständig förbränning, dvs. bränder med öppen låga och riklig syretillförsel. Denna typ av brand kan sprida sig fort, och producerar stora mängder av osynliga förbränningspartiklar. Exempel på denna brand typ kan vara brand i en papperskorg, tv-apparat, eller fettbrand i köket.

Så här fungerar den joniserande brandvarnaren: De joniserande brandvarnarna innehåller en radioaktiv strålkälla som bildar en elektrisk ström av de laddade partiklar som bildas genom jonisering av luften. När rök kommer in i varnaren, tar rökpartiklarna upp laddningar. Dessa är större och rör sig långsammare. På så sätt minskas den elektriska strömmen och larmet går.

En joniserande brandvarnare skall vara granskad och godkänd av Statens strålskyddsinstitut och är inte farlig för användaren. Vid normal användning är strålkällan inte åtkomlig och ingen strålning av betydelse ur hälsosynpunkt tränger ut till omgivningen.

Optisk brandvarnare

Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt material och anses vara effektivast när det gäller detektion av pyrande bränder, det vill säga bränder som kan glöda under flera timmar innan de utvecklas till bränder med öppen låga. Exempel på denna typ av brand kan vara en cigarett som ligger i en möbel eller en elektrisk kabel som är överhettad.

Såhär fungerar den optiska brandvarnaren: Inkommande rökpartiklar sprider eller absorberar ljus i mätkammaren, där en fotoelektrisk cell detekterar ljusförändringen och larmet går.

Extrafunktioner

 • En brandvarnare kan drivas av batteri eller kopplas till elnätet. Brandvarnare som kopplas in på elnätet har ett reservbatteri som fungerar vid strömavbrott.
 • Batteridrivna brandvarnare har vanligtvis ett 9-voltsbatteri som räcker cirka ett år. I vissa brandvarnare ingår ett litiumbatteri (långtidsbatteri) som kan ha en livslängd på 8-10 år.
 • Det finns brandvarnare som både har optisk och joniserande detektor.
 • Om man har behov av flera brandvarnare i huset eller lägenheten finns det brandvarnare som kan sammankopplas. Om en brandvarnare blir aktiverad, larmar alla. På så vis kan man bli varnad för elden på ett tidigt stadium. Sammankopplingen kan vara trådlös eller med ledning.
 • Det finns brandvarnare med pausknapp Den går att stänga av tillfälligt, till exempel när man lagar mat.
 • För de som är hörselskadade finns brandvarnare vars larm kan kopplas till ljus- eller vibratoranordningar.
 • Vissa brandvarnare är utformade som resebrandvarnare.

Brandvarnarens främsta uppgift är att skydda dig när du sover. Därför ska brandvarnaren placeras längs vägen från sovrummet ut till det fria, det vill säga i hallen eller i rummet utanför sovrummet. Om det finns brandrisker i sovrummet som till exempel levande ljus, TV-apparat eller liknande, bör en brandvarnare placeras även där. Tänk på att en stängd dörr kan hindra röken från att nå brandvarnaren och att ljudet från en brandvarnare kan vara svår att höra genom en stängd sovrumsdörr. Om din bostad består av flera våningsplan bör det finnas en brandvarnare på varje plan.

Antal brandvarnare

En brandvarnares övervakningsområde bör inte överstiga 60 kvadratmeter. Det bör inte vara mer än tolv meters avstånd mellan två brandvarnare. Du bör ha en brandvarnare per våningsplan.

Placeringstips

Placeringen av brandvarnaren är viktig. Tänk på detta när du monterar en brandvarnare och kontrollera att din befintliga brandvarnare uppfyller dessa råd:

 • Brandvarnaren ska i första hand väcka dig innan rök tränger in i sovrummet eller blockerar din utrymningsväg. Montera därför brandvarnaren i anslutning till sovrummet. Om det finns brandrisker i sovrummet bör det även finnas en brandvarnare där.
 • Brandvarnaren ska vara placerad i mitten av taket med minst 50 centimeter fritt utrymme runt brandvarnaren.
 • I tvåvåningshus bör en brandvarnare placeras i taket där trappan kommer upp till andra våningen.
 • Undvik placering av brandvarnaren i direkt anslutning till kök, badrum eller ventilationskanal eftersom risken för fellarm ökar då.

Att ha en brandvarnare borde vara en självklarhet för alla, men det finns även en lagstiftning som berättar om ansvaret att en brandvarnare är installerad.

Sedan november 2001 finns det ett lagkrav som anger att alla fastighetsägare är skyldiga att installera brandvarnare. Enligt 2 kapitlet 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor:

"skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."

I räddningsverkets allmänna råd och kommentarer om brandvarnare i bostäder har man förklarat hur paragrafen ska tolkas angående brandvarnare. Om inte annat avtalas bör ägaren svara för installation av brandvarnaren medan nyttjanderättshavaren svarar för skötsel av denna.

Hyresrätt

Det är fastighetsägarens ansvar är att se till att lägenheterna utrustas med en fungerande brandvarnare. Därefter är det hyresgästen/den boende som ansvarar för att den fungerar. Det är alltså den boendes ansvar att kontrollera att tillexempel batteriet i brandvarnaren fungerar. De brandvarnare som monteras av fastighetsägaren tillhör fastigheten. Om hyresgästen tagit med sig brandvarnaren vid flytt kontrolleras lämpligen vid avflyttningsbesiktningen.

Bostadsrätt

Kravet på brandvarnare är riktat gentemot fastighetsägarna, vilket i juridisk mening i en bostadsrättsförening är styrelsen av föreningen. Hur kravet sedan verkställs och finansieras är upp till styrelsen.

Villa

I en villa där fastighetsägare och boende är samma person, ansvarar denne för både installation och skötsel av brandvarnare.

Påföljd

Om de ovanstående kraven inte efterlevs kan fastighetsägaren föreläggas att uppfylla dem. Om sedan detta föreläggande inte följs kommer ett nytt föreläggande att förenas med vite. Vitets storlek bestäms så att det är större än kostnaden för att installera brandvarnare i bostäderna.

Om brandvarnaren larmar gäller det att snabbt kontrollera om det brinner. Agera enligt principen rädda-varna-larma-släck. Om det inte brinner när brandvarnaren larmar är det också viktigt att agera.

Om det brinner

När brandvarnaren avger signal ska du:

 1. Kontrollera om det brinner
 2. Rädda dig själv och andra i din närhet.
 3. Varna de som är i fara.
 4. Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
 5. Släck branden om det är möjligt.

Var beredd på att svara på SOS-operatörens frågor

 • Vad har hänt?
 • Var har olyckan hänt?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Utrymning vid brand

Försök att stänga inne branden så att brand- och rökspridningen går långsammare.

Välj säkraste vägen ut:
Röken kommer mycket snabbt och stiger uppåt. Därför måste du ner under röken. Där kan du andas lättare, se och orientera dig bättre. Undvik rökfyllda rum och trapphus.

Känn på dörren:
Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte, utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Detta gör du genom att känna på dörren om den är varm.

Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr gör att branden och röken sprider sig långsammare.

Möt räddningskåren och berätta

 • var det brinner
 • brandens omfattning
 • om det finns några kvar i huset.

Om det inte brinner

 1. Undersök vad som orsakade larmet, t.ex. matlagning, rökning etc.
 2. Kontrollera batteriets funktion och byt vid behov.
 3. Rengör brandvarnaren.
 4. Montera tillbaka brandvarnaren och testa dess funktion.
 5. Om brandvarnaren ändå inte fungerar bör den bytas ut..

OBS!

Många larm minskar batteriets livslängd markant. Byt placering av brandvarnaren vid många onödiga larm.

Senast uppdaterad: