Eldningsförbud

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte är det den som eldar som är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt och inte orsakar obehag för andra. Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet och kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
  • Välj en iordningsställd grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
  • Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
  • Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
  • Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen. Peta isär glöden och vattna ordentligt.
  • Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
  • Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
  • Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
  • Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

I Skellefteå kommun fattar samhällsbyggnadsnämnden beslut om eldningsförbud och upphävande av eldningsförbud. Överklagan av beslut om eldningsförbud ska göras skriftligen inom tre veckor från dess att beslutet tagits.

Eldningsförbud utfärdas endast då det är absolut nödvändigt. Vid svår torka och andra ogynnsamma väderförhållanden kan situationen bli sådan att en eventuell brand blir mycket svår att hantera och konsekvenserna av branden stora. Beslut om eldningsförbud baseras på information från SMHI som tillhandahåller kontinuerliga brandriskprognoser. Det kan även finnas andra orsaker till att eldningsförbud utfärdas, t ex vid hög gräsbrandrisk, om brandfrekvensen väntas öka avsevärt eller vid större evenemang eller högtider där eldning är en naturlig del. Även då kan situationen uppstå att en liten eld som utvecklas till en brand får allt för stora konsekvenser och att räddningstjänsten upplever att resurserna inte är tillräckliga.

Eldningsförbudet utgör en inskränkning av invånarnas rättigheter och därför har en restriktiv hållning till förbudet antagits i Skellefteå kommun. Med andra ord föreligger brandrisk även när eldningsförbud inte råder och när eldningsförbud är utfärdat är risken överhängande och konsekvenserna av brand beräknas bli mycket svåra.

Beslut om eldningsförbud publiceras på kommunens sida med driftinformation. Media (lokalpress, lokal-tv och lokalradio) underrättas också om förbudet. Upphävande av eldningsförbud meddelas på samma sätt. Ofta undantas eldning på särskilda grillplatser, användning av friluftskök, samt föranmälda bränningar i naturvårdande syfte.
Information om eldningsförbud råder kan du få på kommunens webbsida med driftinformation eller genom att kontakta kommunens kundtjänst.

Driftinformation

Eldningsförbudet kan beslutas gälla helt eller delvis. I det aktuella beslutet om eldningsförbud kan du läsa om vad innebörden av förbudet är.

Enligt lag om skydd mot olyckor kapitel 10 §3 ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud mot eldning utomhus dömas till böter.

Senast uppdaterad: