Om du ska grilla med kol

Att grilla med kol, briketter eller gasol är ofta att föredra framför grillning över öppen eld. Man ska dock vara medveten om att det varje år inträffar flera allvarliga olyckor i samband med grillning. Nästan alltid beror det på slarv och ovarsamhet.

En vanlig orsak till att grillningsolyckor inträffar är att man tänder grillen med vätskor som inte är avsedda för att tända träkol. Om man tillexempel häller T-sprit (etanol) på lågor eller heta ytor kan gas-luftblandningen inne i flaskan antändas med explosion, brand och brännskador som följd. Att använda bensin är inte heller att rekommendera, eftersom det är ett energirikt bränsle som är svårt att dosera och kan ge upphov till ett väldigt kraftigt brandförlopp. Om man vill tända med hjälp av en brännbar vätska är tändvätska att föredra, men man måste vara försiktig. Tändklossar, tändrör eller tändpapper är säkrare alternativ.

Ett annat vanligt fel är att man använder godkänd tändvätska på fel sätt. Tändvätskan skall sugas upp av kolen och sedan antändas. Då brinner den lugnt och tänder kolen effektivt. Om den däremot sprutas direkt på en yta som redan är het förångas tändvätskan och brinner lika våldsamt som om den var bensin.

Större kolbitar kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen är avslutad. Många bränder har uppstått när man tömt kolen bland soporna utan att kontrollera att de var helt släckta. Bränder uppstår även då grillar med kolrester placeras i garage etc. Glödande träkol utvecklar vidare giftig kolmonoxid. Placera därför aldrig en grill som innehåller använd kol i ett slutet utrymme. Använd alltid en stabil grill som inte välter och kan orsaka brand eller personskador.

Att tänka på innan du grillar

Planera grillningen ordentligt och var utomhus på en säker plats samt ta för vana att ha en trädgårdsslang eller en hink vatten med en skopa i närheten.

  • Engångsgrillar kan orsaka bränder och ska därför alltid placeras på obrännbart underlag.
  • Din klädsel har betydelse för brandsäkerheten. Undvik kläder i syntetmaterial vid hantering av öppen eld.
  • En blomspruta med friskt vatten är effektiv om neddroppat fett antänds och riskerar att bränna köttet. De finfördelade dropparna dämpar lågorna utan att släcka glöden.

Så här tänder du grillkolen med tändvätska:

(för eltändare, tändgelé, tändblock etc se anvisningar i bruksanvisning eller på förpackningen)

  1. Häll på en ordentlig hög med träkol, högen ska vara så toppig som möjligt.
  2. Spruta på rejält med tändvätska (OBS: tändvätska, inte T-röd eller andra brännbara vätskor.)
  3. Tändvätskan ska fördelas över hela ytan och sugas in i kolen i minst 5 minuter.
  4. Tänd genom att kasta en brinnande tändsticka på kolen. Lågor kommer att flamma upp men dämpas efter någon minut.
  5. När kolen glöder ordentligt (det bildas ett lager ljus aska på dem) breder du ut dem över hela ytan och börjar med grillningen.
  6. Fläkta gärna på kolen med en pappskiva för att få fin grillglöd. Var dock försiktig med gnistor och kringflygande aska.
  7. När grillningen är avslutad så släck kvarvarande aska/ glöd med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Töm aldrig osläckt aska eller kolrester i soporna eller i trädgården eller motsvarande.

Engångsgrillar

Att använda en engångsgrill kan många gånger vara praktiskt. De är dock inte ofarliga, utan har vid ett flertal tillfällen orsakat både brand och förgiftning. Om man hanterar engångsgrillen rätt är dock riskerna med den små.

Att tänka på när du använder engångsgrill

Grillkolet svalnar väldigt långsamt. Den värme som finns i engångsgrillen kan orsaka brand uppåt ett dygn efter den använts. Släng aldrig engångsgrillen i soporna innan det gått minst ett dygn. Vill du slänga grillen tidigare, lägg den då i ett plåtkärl och häll vatten på.

Du får absolut inte använda engångsgrillen som värmekälla! Glödande kol producerar kolmonoxid, som är en mycket giftig, färglös och luktlös gas. Engångsgrill och slutna utrymmen är därför en mycket farlig kombination som resulterat i dödsfall i Sverige de senaste åren.

Senast uppdaterad: