Sotningstjänster och avgifter

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Skellefteå är en av få kommuner i landet som driver sotningsverksamheten i egen regi.

Digitala tjänster

Digitala tjänster

Att sotningsdistriktet har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Sotning och brandskydd utförs i förebyggande syfte. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera från fyra gånger per år till en gång vart tredje år.

Gör alltid en anmälan om du installerar en eldstad eller byter ut din gamla eldstad mot en ny.

Anmäl även andra förändringar du gör i din eldning. Vi vill veta om du byter bränsleslag i din befintliga eldstad, om du slutar elda eller börjar elda igen efter ett uppehåll, eller om du börjar elda betydligt mer eller mindre än tidigare.

Sotningsdistriktet utför

  • sotning
  • brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka brister hos värmeanläggningen som kan medföra risk för brand. Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som är utsedda av kommunen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar hur ofta brandskyddskontrollen ska utföras. Beroende på vilken anläggning du har, hur den används eller vilket bränsleslag du använder är kontrollfristen tre eller sex år. Imkanaler från restaurangkök eller liknande har kontrollfristen två år.

Kommunen kan i enskilda fall medge att en fastighetsägare utför sotning i den egna fastigheten. Information om hur du ansöker om egensotning får du av sotningsdistriktet. Observera att möjligheten till egensotning endast omfattar rengöringsmomentet. Brandskyddskontrollen ska fortfarande utföras av en yrkesutbildad sotare med särskild behörighet.

Avgifter sotning

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat.

Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök. Här redovisar vi de vanligast förekommande avgifterna för sotning och brandskyddskontroll av helårsbebodda en- och tvåfamiljshus.

Beroende på typ av panna kostar det mellan 501 kronor och 511 kronor.

Sotningsavgiften för braskamin är 452 kronor.

Sotningsavgiften för öppen spis är 452 kronor.

Om sotsugare används tillkommer 40 kronor.

För fritidshus tillkommer 97 kronor på ovanstående priser.

Här redovisar vi avgifterna för ordinarie brandskyddskontroll av helårsbebodda en- och tvåfamiljshus samt fritidshus.

En eldstad

Avgiften är 841 kronor för fastighetens första eldstad i en- och tvåfamiljshus.

För fritidshus tillkommer 155 kronor.

Tillägg

För varje ytterligare eldstad i samma skorsten tillkommer 220 kronor.

För ytterligare eldstad i annan skorsten tillkommer 495 kronor.

Om eldstaden/eldstäderna varit avställd och ska startas igång så är det beställningsjobb (ej ordinarie brandskyddskontroll) och har en annan taxa baserat på tid och avstånd och antal eldstäder.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: