Användning av järnsand

Innan järnsand används i en anläggning ska användaren göra en bedömning om den aktuella användningen innebär en föroreningsrisk för mark, ytvatten eller grundvatten. Om det inte finns någon risk kan järnsanden betraktas som en biprodukt och ingen anmälan krävs.

Enligt länsstyrelsens nuvarande vägledning betraktas järnsand som en biprodukt när den används som blästermedel och som återfyll i gruva. För alla andra användningsområden ska en bedömning göras i varje enskilt fall.

Du som vill använda järnsand för anläggningsändamål ska avgöra om användningen är miljö- och hälsomässigt godtagbar eller inte, och om järnsanden kan ses som en biprodukt eller ett avfall. Bedömningen ska göras utifrån konstruktionens utformning, områdets känslighet samt risken för påverkan på människors hälsa och miljön. Om du känner att du behöver mer information innan du gör din bedömning är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnad Miljö genom kommunens kundtjänst.

I de fall användaren bedömer att järnsanden är ett avfall ska användningen prövas av bygg- och miljönämnden, som då t.ex. kan besluta om vissa försiktighetsmått. Görs bedömningen att den är en biprodukt krävs ingen anmälan.

Länsstyrelsens vägledning kring användning av järnsand Länk till annan webbplats.

På grund av metallinnehållet betraktas många områden där det finns järnsand som förorenad mark. Dessa områden omfattas därmed av Miljöbalkens regler för förorenad mark.

Miljöbalkens regler om förorenade områden gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som är så förorenade att halterna är påtagligt högre än de naturliga halterna. Det har ingen betydelse om föroreningarna har hamnat där avsiktligt eller oavsiktligt. Ofta handlar dessa förorenade områden om gamla industriområden och bensinstationer.

Eftersom det oftast är ganska stora mängder järnsand som används vid varje anläggning och metallinnehållet är högt, så blir mängden metaller snabbt stor där järnsand används. På grund av metallinnehållet betraktas därför många områden där det finns järnsand som förorenad mark och de omfattas av den anledningen också av regler som gäller för förorenad mark.


Metaller i miljön
I miljömålet om en giftfri miljö står det att miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Metaller har olika farlighet för människors hälsa och miljön. Exempelvis har kobolt, koppar, krom och nickel hög farlighet medan arsenik, bly, kadmium och kvicksilver har mycket hög farlighet. För metaller med mycket hög farlighet räcker det med några tiotals kilo på en plats för att föroreningsnivån ska bedömas som mycket stor.

Järnsand används till stor del som anläggnings- och isoleringslager i vägar och planer. Generellt gäller att utlakningen av metaller från järnsanden ökar vid fri tillgång på syre och i sura miljöer. Av den anledningen är det exempelvis olämpligt att använda järnsand i områden med sulfidjordar.

Järnsanden ska ligga torrt
Järnsand ska inte användas i närheten av vattentäkter/brunnar och inte inom vattenskyddsområden. För att minska utlakning ska sanden endast användas ovanför grundvattenytan.

Järnsanden ska täckas över för att minska lakvattenbildningen och syretillgången. Detta gäller både vid lagring i upplag och vid användning.

Järnsanden ska hållas ren
Järnsanden ska inte blandas med jord, sand eller annat material, dels eftersom järnsandens geotekniska egenskaper då förloras, dels eftersom blandning kan försvåra eventuell återanvändning av järnsanden. Allt spill med jordinslag ska deponeras på godkänd anläggning.

Producentens användaranvisningar för Boliden järnsand ska följas. Länk till annan webbplats.

Om du ska gräva eller göra andra åtgärder där det finns järnsand ska detta anmälas till Samhällsbyggnad Miljö.

Markarbeten i områden med järnsand samt rivning av anläggning
Vid grävning i ett område där det finns järnsand, eller rivning av en anläggning byggd med järnsand, finns en risk för spridning och utlakning av metaller. Därför ska åtgärden anmälas till tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalken. Samhällsbyggnad Miljö ger råd och riktlinjer så att grävningen eller rivningen kan ske på ett säkert sätt.

På grund av metallinnehållet betraktas många områden där det finns järnsand som förorenad mark och omfattas därför av Miljöbalkens regler om förorenade områden.

Det finns ett efterbehandlingsansvar som säger att den ansvarige i skälig omfattning ska utföra eller bekosta de efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön på en plats där en förorening finns.

Frågor och svar

Frågor och svar

Svar: Järnsand får användas utan anmälan eller tillstånd där den bedöms vara en biprodukt. I dagsläget klassar länsstyrelsen järnsand som en biprodukt vid återfyllning i gruva och vid användning som blästersand. För mindre specifika användningsområden, t.ex. som isolering under byggnader, i vägkroppar och parkeringsytor, i ledningsgravar och i banvallar, krävs en bedömning i varje enskilt fall.

Det är du som ska använda järnsanden som ska bedöma om användningen är miljö- och hälsomässigt godtagbar eller inte, och om järnsanden kan ses som en biprodukt eller ett avfall. Bedömningen görs utifrån konstruktionens utformning, områdets känslighet samt risken för påverkan på miljö och hälsa. Om du känner att du behöver mer information innan du gör din bedömning är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnad Miljö genom kommunens kundtjänst.

I de fall du som användare bedömer att järnsanden är ett avfall ska användningen prövas av bygg- och miljönämnden, som då t.ex. kan besluta om vissa försiktighetsmått. Önskar du använda järnsanden på annat sätt än enligt Bolidens användaranvisningar för järnsand ska du alltid kontakta Samhällsbyggnad Miljö först.

Järnsand ska användas där den ligger torrt och åtskilt från andra material. Den ska inte användas i närheten av vattentäkter, under grundvattennivån eller i sura miljöer, t.ex. i områden med sulfidjordar. Den ska inte heller ligga öppet på markytan utan täckas med material som minimerar lakvattenbildning.

Producentens användaranvisningar för Boliden järnsand ska följas.

Svar: Nej, så länge den ligger torrt under ditt hus utgör den ingen risk.

Svar: Om du ska gräva eller göra andra åtgärder där det finns järnsand ska detta anmälas till Samhällsbyggnad Miljö. Kontakta kundtjänst för mer information.

Svar: Det bedöms av Samhällsbyggnad Miljö i varje enskilt fall utifrån de specifika förhållandena på platsen. Faktorer som spelar in är t.ex. grundvattennivå, sulfidjordar, genomsläpplig eller tät yta ovanför järnsanden, vad som finns eller ska byggas ovanpå och vad marken i området används till. Finns det risker med järnsanden på den plats den ligger kan du behöva ta bort den. I annat fall kan den ligga kvar.

Svar: Järnsand, även kallat granulering, är ett restmaterial som uppkommer i samband med kopparframställning vid Boliden AB:s smältverk Rönnskärsverken i Skelleftehamn. Materialet bildas när slagg kyls av och granuleras i en vattenstråle.

Svar: Järnsand består till stor del av järnoxid och kiseldioxid men även metaller som bl.a. zink, koppar, bly och arsenik. I en jämförelse med Naturvårdsverkets vägledning (Rapport 2010:1) är halten av flera av ämnena högre än de kriterier vägledningen anger för fri användning av avfall.

Senast uppdaterad: