Avgifter för lov, anmälan och besked

Här kan du ta del av aktuella avgifter kopplade till bland annat nybyggnad, tillbyggnad, rivning och strandskyddsdispens.

För ärenden som avser lov eller anmälan tas det ut en avgift i samband med handläggningen. Ungefärliga avgifter för respektive åtgärder finns i tabellerna nedan.

Fullständig information finns här. , 442.6 kB.

Observera att:

  • Även vid nekat bygglov, återkallat eller avvisat ärende får du betala en viss avgift.
  • Avgifterna beror på åtgärdens komplexitet och storlek. Avgifterna är exklusive kostnad för kungörelse, hörande och andra tilläggsavgifter. Avgifterna baseras på prisbasbelopp som justeras 1 januari varje år.
  • Avgifter för nybyggnadskarta, mätuppdrag, vatten- och avlopp och så vidare ingår inte beloppen nedan.

Beloppen i tabellerna nedan gäller från och med 1 januari 2024.

Priser: Nybyggnad

Priser nybyggnation
Åtgärd
Inom detaljplanelagt områdeInom detaljplanelagt område men avvikelse från detalj-planenUtanför detaljplanelagt område. Priset gäller endast småhus och tillhörande komplementbyggnaderNylokalisering utanför detaljplanelagt område utan positivt förhandsbesked. Priset gäller för småhus.
Mycket enkla komplementbyggnader ≤30 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus4 011 kr4 584 kr3 152 kr-
Komplementbyggnad 31–50 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus6 017 kr6 876 kr4 727 kr-
Komplementbyggnad 51–100 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus8 022 kr9 168 kr6 303 kr-
0–50 kvm6 017 kr6 876 kr4 727 kr5 479 kr
51–100 kvm14 898 kr16 273 kr12 835 kr14 039 kr
101–300 kvm29 796 kr32 546 kr25 670 kr28 077 kr
301–700 kvm57 300 kr65 551 kr44 923 kr52 143 kr

Priser: Tillbyggnad

Priser tillbyggnad

Åtgärd

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detaljplanen

Utanför detaljplanelagt område

≤ 15 kvm till en- eller tvåbostadshus, fritidshus och tillhöriga komplementbyggnader

4 011 kr

4 584 kr

3 152 kr

0–50 kvm

6 017 kr

6 876 kr

4 727 kr

51–100 kvm

14 898 kr

16 273 kr

12 835 kr

101–300 kvm

29 796 kr

32 546 kr

25 670 kr

Burspråk eller takkupa

4 011kr

4 584 kr

3 150 kr

Priser: Rivning

Priser rivning

Åtgärd

Inom detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område

Del av en- eller tvåbostadshus, del av fritidshus eller del av komplementbyggnad

2 006 kr

Se rivningsanmälan

En- eller tvåbostadshus eller fritidshus

6 876 kr

Se rivningsanmälan

Komplementbyggnad

2 006 kr

-

Rivningsanmälan

1 719 – 10 028 kr


Avgiften beror på ärendets komplexitet

-

Priser: Attefallsåtgärder

Priser Attefallsåtgärder

Åtgärd

Pris

Nybyggnad komplementbyggnad max 30 m2

4 011 kr

Nybyggnad komplementbostadshus max 30 m2

6 017 kr

Tillbyggnad max 15 m2

4 011 kr

Takkupor

4 011 kr

Inredning ytterligare bostad i enbostadshus

6 017 kr

Priser: Övriga åtgärder

Priser övriga åtgärder

Åtgärd

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detaljplanen

Utanför detaljplanelagt område

Installation av eldstad

1 719 kr

1 719 kr

1 719 kr

Fasadändring på en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad

2 006 – 7 449 kr


Avgiften beror på ärendets komplexitet

2 292 – 8 137 kr


Avgiften beror på ärendets komplexitet

-

Marklov ≤3000 m2

6 017 kr

6 876 kr

-

Marklov >3001 m2

14 898 kr

16 273 kr

-

Mur eller plank ≤ 1,8 meter hög

4 011 kr

4 584 kr

3 152 kr

Mur eller plank >1,8 meter hög samt bullerplank oavsett höjd

10 314 kr

11 174 kr

9 025 kr

Priser: Förhandsbesked

Priser förhandsbesked - Hanteras av planavdelningen

Åtgärd

Inom detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område

Förhandsbesked

5 020 kr

15 127 kr

Tillägg för ytterligare etablering i samma ansökan

3 576 kr

3 576 kr

Priser: Strandskyddsdispens

Priser strandskyddsdispens

Beskrivning

Pris

Byggnader och lovpliktiga anläggningar på mark

5 730 kr

Mindre åtgärder

3 438 kr

Priser: Extraåtgärder

Priser extraåtgärder

Beskrivning

Pris

Tekniskt samråd

1 719 kr

Delstartbesked

1 146 kr

Arbetsplatsbesök

3 438 kr

Slutsamråd

3 438 kr

Interimistiskt slutbesked

1 146 kr

Priser: Planbesked

Priser planbesked enligt kategori

Kategori

Pris

kategori 1

24 410 kr

kategori 2

32 249 kr

kategori 3

12 859 kr

Planbesked kategori 1. Alla åtgärder som inte omfattas av kategori 2 eller 3.

Planbesked kategori 2. Komplexa åtgärder och/eller så kallade MKB-projekt.

Planbesked kategori 3. Åtgärder som innebär mindre ändring av gällande detaljplan, förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet.

Senast uppdaterad: