Avgifter för lov, anmälan och besked

Här kan du ta del av aktuella avgifter kopplade till bland annat nybyggnad, tillbyggnad, rivning och strandskyddsdispens.

I samband med handläggningen tas det ut en avgift. Ungefärliga avgifter för respektive åtgärder finns i tabellerna nedan. Fullständig information finns här. , 474.5 kB.

Hur stor avgift du får betala beror på åtgärdens komplexitet och storlek. I de fall avgiften är storleksbaserad baseras beloppet på bruttoarea och öppenarea.

Observera att:

  • Avgifter för nybyggnadskarta, mätuppdrag, vatten och avlopp etc inte ingår i beloppen i tabellerna nedan.
  • Även vid nekat bygglov eller avvisat ärende får du betala en viss avgift.
  • Avgifterna nedan är exklusive kostnad för kungörelse, hörande av sakägare och grannar samt andra tilläggsavgifter för exempelvis kompletteringar. Avgifterna baseras på prisbasbelopp som justeras 1 januari varje år.

Beloppen i tabellerna nedan gäller från och med 1 januari 2023.

Priser: Nybyggnad

Åtgärd
Inom detaljplanelagt områdeInom detaljplanelagt område men avvikelse från detalj-planenUtanför detaljplanelagt områdeNylokalisering utanför detaljplanelagt område utan positivt förhandsbesked
Mycket enkla komplementbyggnader ≤30 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus3 675 kr4 200 kr2 888 kr-
Komplementbyggnad 31–50 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus5 513 kr6 300 kr4 331 kr-
Komplementbyggnad 51–100 kvm till en- och tvåbostadshus eller till fritidshus7 350 kr8 400 kr5 775 kr-
0–50 kvm5 513 kr6 300 kr4 331 kr5 020 kr
51–100 kvm13 650 kr14 910 kr11 760 kr12 863 kr
101–300 kvm27 300 kr29 820 kr23 520 kr25 725 kr
301–700 kvm52 500 kr60 060 kr41 160 kr47 775 kr

Priser: Tillbyggnad

Åtgärd

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detaljplanen

Utanför detaljplanelagt område

≤ 15 kvm till en- eller tvåbostadshus, fritidshus och tillhöriga komplementbyggnader

3 675 kr

4 200 kr

2 888 kr

0–50 kvm

5 513 kr

6 300 kr

4 331 kr

51–100 kvm

13 650 kr

14 910 kr

11 760 kr

101–300 kvm

27 300 kr

29 820 kr

23 520 kr

Burspråk eller takkupa

3 675 kr

4 200 kr

2 888 kr

Priser: Rivning

Åtgärd

Inom detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område

Del av en- eller tvåbostadshus, del av fritidshus eller del av komplementbyggnad

1 838 kr

Se rivningsanmälan

En- eller tvåbostadshus eller fritidshus

6 300 kr

Se rivningsanmälan

Komplementbyggnad

1 838 kr

-

Rivningsanmälan

1 575 – 9 188 kr


Avgiften beror på ärendets komplexitet

-

Priser: Attefallsåtgärder

Åtgärd

Pris

Nybyggnad komplementbyggnad max 30 m2

3 675 kr

Nybyggnad komplementbostadshus max 30 m2

5 513 kr

Tillbyggnad max 15 m2

3 675 kr

Takkupor

3 675 kr

Inredning ytterligare bostad i enbostadshus

5 513 kr

Priser: Övriga åtgärder

Åtgärd

Inom detaljplanelagt område

Inom detaljplanelagt område men avvikelse från detaljplanen

Utanför detaljplanelagt område

Installation av eldstad

1 575 kr

-

-

Fasadändring på en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller komplementbyggnad

1 838 – 4 200 kr


Avgiften beror på ärendets komplexitet

2 100 – 4 830 kr


Avgiften beror på ärendets komplexitet

-

Marklov ≤3000 m2

5 513 kr

6 300 kr

4 331 kr

Marklov >3001 m2

13 650 kr

14 910 kr

11 760 kr

Mur eller plank ≤ 1,8 meter hög

3 675 kr

4 200 kr

2 888 kr

Mur eller plank >1,8 meter hög samt bullerplank oavsett höjd

9 450 kr

10 238 kr

8 269 kr

Priser: Förhandsbesked

Hanteras av planavdelningen

Åtgärd

Inom detaljplanelagt område

Utanför detaljplanelagt område

Förhandsbesked

4 599 kr

13 860 kr

Tillägg för ytterligare etablering i samma ansökan

3 276 kr

3 276 kr

Priser: Strandskyddsdispens

Beskrivning

Pris

Byggnader och lovpliktiga anläggningar på mark

5 250 kr

Mindre åtgärder

3 150 kr

Priser: Extraåtgärder

Beskrivning

Pris

Tekniskt samråd

1 575 kr

Delstartbesked

1 050 kr

Arbetsplatsbesök

3 150 kr

Slutsamråd

3 150 kr

Interimistiskt slutbesked

1 050 kr

Priser: Planbesked

Priser enligt kategori

Kategori

Pris

kategori 1

22 365 kr

kategori 2

29 547 kr

kategori 3

11 781 kr

Planbesked kategori 1. Alla åtgärder som inte omfattas av kategori 2 eller 3.

Planbesked kategori 2. Komplexa åtgärder eller åtgärder som kräver miljöbedömning.

Planbesked kategori 3. Åtgärder som innebär mindre ändring av gällande detaljplan, förlängning av genomförandetid för gällande detaljplan eller andra åtgärder av motsvarande komplexitet.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se