Olovligt byggande

När en åtgärd som kräver anmälan, bygglov, marklov eller rivningslov utförs utan lov är det en olovlig åtgärd. Samma sak gäller om du börjar bygga innan du fått ett startbesked eller exempelvis tar en byggnad i bruk utan slutbesked. Olovliga åtgärder kan bli kostsamma. På den här sidan kan du läsa mer om hur du kan undvika överträdelser och därmed undvika att drabbas av en så kallad byggsanktionsavgift.

En byggsanktionsavgift ska tas ut av antingen den som begick överträdelsen, den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller byggnadsverk som överträdelsen avser, eller den som har fått en fördel av överträdelsen. Även om bygglov blir beviljat i efterhand måste sanktionsavgiften betalas av den som nämnden riktar avgiften till.

Vad är en olovlig åtgärd?

En olovlig åtgärd kan exempelvis vara att:

 • börja bygga något utan att ha fått bygglov och startbesked
 • sätta upp en skylt utan att ha fått bygglov och startbesked
 • göra utvändiga ändringar på en byggnad utan att ha fått bygglov och startbesked
 • börja riva något utan att ha fått rivningslov och startbesked (om rivningslov krävs)
 • börja riva något utan att ha fått startbesked (om anmälan om rivning krävs)
 • börja använda en byggnad/lokal på ett nytt sätt (om lov för väsentligt ändrad användning krävs)
 • ta byggnaden/lokalen i bruk innan du har fått slutbesked (exempelvis flytta in i ditt nybyggda hus)

En olovlig åtgärd kan också vara att inte göra en anmälan när man ska:

 • installera en ny eldstad eller rökkanal (ex. braskamin, pelletspanna, m.fl.)
 • installera eller väsentligt ändra en hiss eller anordning för ventilation
 • installera eller väsentligt ändra en anläggning för vattenförsörjning eller ett avlopp
 • ändra något som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • ändra bärande konstruktioner eller avsevärt ändra planlösningen

Vad händer med det jag redan byggt eller installerat?

Vad som händer med ditt byggprojekt eller din installation bedöms utifrån byggregler och gällande lagstiftning. Om bygglov i efterhand inte kan ges för det olovliga, behöver du rätta till överträdelsen genom att t.ex. flytta eller riva det du byggt, återställa marken i ursprungligt skick eller andra rättande åtgärder. Om du frivilligt vidtar rättelseåtgärder innan nämnden beslutar i frågan så kan du undgå att drabbas av byggsanktionsavgift. Ibland kan ett bygglov beviljas i efterhand men då måste byggsanktionsavgiften ändå betalas.

Senast uppdaterad: