Vattenverksamhet

I stort sett allt arbete och byggande i vattenområde är vattenverksamhet. Kommunen hanterar anmälningspliktiga och Mark- och miljödomstolen tillståndspliktiga åtgärder.

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten är per definition vattenverksamhet. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter. Bestämmelserna om vattenverksamhet finns i 11 kapitlet miljöbalken.

Anmäl vattenverksamhet och muddermassor (Länk till annan webbplats)

 • olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar
 • anläggning av pirar och bryggor
 • muddring i vattenområde eller rensning i vattendrag
 • kraftverks- och regleringsdammar
 • kabel- och ledningsdragningar i vattenområde
 • byte eller nyanläggning av vägtrummor
 • bortledande av grundvatten
 • vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning
  utrivning av befintliga anläggningar i vattenområde

Rådighet

För att få bedriva en vattenverksamhet måste man ha rådighet, dvs förfoganderätt över det vatten- och landområde där verksamheten ska bedrivas. Rådighet har man genom ägandet av fastigheten eller genom nyttjanderättsavtal med den som äger fastigheten.

Tillstånd, anmälan eller undantag?

För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från Mark- och miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan till kommunen. För vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas negativt krävs varken anmälan eller tillstånd. Beviskravet att inga intressen påverkas ligger på den som vill bedriva vattenverksamheten.

Anmälan om vattenverksamhet

Som regel ska anmälningspliktiga åtgärder till kommunen. Det finns dock undantag där anmälan hanteras av Länsstyrelsen

Anmälningspliktiga åtgärder inom Natura 2000 område och naturreservat hanteras av Länsstyrelsen.
Anmälningspliktig vattenverksamhet som sker vid redan tillståndsprövade vattenverksamheter eller tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter där Länsstyrelsen har tillsyn.
En anmälan om vattenverksamhet enligt ovan ska lämnas in till Länsstyrelsen innan de planerade åtgärderna påbörjas.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Här följer de verksamheter som ska anmälas till bygg- och miljönämnden.

 1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 ha.
 2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 m2.
 3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 m2.
 4. muddring, grävning, schaktning, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 m2.
 5. muddring, grävning, schaktning, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 m2.
 6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1m3/s.
 7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1m3/s, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning.
 8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde
 9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten/dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 m3/år, eller utförande av anläggningar för detta
 10. bortledande av högst 1 000 m3 ytvatten/dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 m3/år, eller utförande av anläggningar för detta
 11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-10
 12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10, eller
 13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10. (Prövas av Länsstyrelsen)
Senast uppdaterad: