Vattenverksamhet

I stort sett allt arbete och byggande i ett vattenområde är vattenverksamhet. Här har vi samlat viktig information du behöver veta.

Åtgärder som förändrar vattnets djup eller läge, avvattnar mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten räknas som vattenverksamhet. I allmänhet måste du söka tillstånd för eller anmäla sådana verksamheter. Bestämmelserna om vattenverksamhet finns i 11 kapitlet i miljöbalken.

 • olika byggen i vatten såsom broar och tunnlar
 • anläggning av pirar och bryggor
 • muddring i vattenområde eller rensning i vattendrag
 • kraftverks- och regleringsdammar
 • kabel- och ledningsdragningar i vattenområde
 • byte eller nyanläggning av vägtrummor
 • bortledande av grundvatten
 • vattenuttag för exempelvis dricksvattenändamål och bevattning
  utrivning av befintliga anläggningar i vattenområde

Det krävs för att få bedriva vattenverksamhet

För att få bedriva en vattenverksamhet måste du ha rådighet, det vill säga rätt att förfoga över det vatten- och landområde där verksamheten ska bedrivas. Rådighet har du om du äger fastigheten eller genom nyttjanderättsavtal med den som äger fastigheten.

Tillstånd, anmälan eller undantag?

För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från Mark- och miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan till kommunen, eller i vissa undantagsfall till länsstyrelsen (läs mer nedan).

För vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas negativt krävs det varken anmälan eller tillstånd. Beviskravet att inga intressen påverkas ligger på den som vill bedriva vattenverksamheten.

Du behöver göra en anmälan till länsstyrelsen om:

 • Det är en anmälningspliktig åtgärd inom ett Natura 2000-område och naturreservat.
 • Det är en anmälningspliktig vattenverksamhet som sker vid redan tillståndsprövade vattenverksamheter eller tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter där länsstyrelsen har tillsyn.

Anmälan ska lämnas in till länsstyrelsen innan de planerade åtgärderna påbörjas.

Läs mer här hur du ansöker hos Länsstyrelsen:

Vattenverksamhet | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Då behöver du skicka in en anmälan till kommunen:

 1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar.
 2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter.
 3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter.
 4. muddring, grävning, schaktning, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter.
 5. muddring, grävning, schaktning, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter.
 6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubiketer per sekund.
 7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning.
 8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde.
 9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten/dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta
 10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta
 11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-10.
 12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10, eller:
 13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10. (Prövas av länsstyrelsen)

Klicka på e-tjänsten nedan om du vill anmäla vattenverksamhet till Skellefteå kommun.

Anmäl vattenverksamhet och muddermassor (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: