Exploatering

I takt med att Skellefteå växer ökar byggtakten och efterfrågan på bostäder och tomter. Här hittar du information om hur du går tillväga för att utveckla ett område, oavsett om det är privatägd mark eller kommunalt ägd mark.

Exploateringslots - få hjälp tidigt i processen

Vill du utveckla egen mark eller kommunal mark och till exempel bygga bostäder? Eller vill du bygga om befintliga lokaler till bostäder? Då kan vår Exploateringslots hjälpa dig. Funktionen finns till för att ge dig råd och vägledning i ett tidigt skede.

Vi vägleder dig och hjälper till att förklara kommunens planer, till exempel till vilken grad marken får exploateras, hur dagvatten ska hanteras och vilka krav som finns på gestaltning. Vi kan också hjälpa till att utreda vilken infrastruktur som finns, vilken som behövs och vilka kostnader som exploateringen ska kunna bära.

Du når funktionen genom att ringa till kundtjänst på 0910-73 50 00 och trycka 3 eller genom att mejla till kundtjanst@skelleftea.se

Exploateringsavtal

När en exploatör vill utveckla privatägd mark sluts ett exploateringsavtal med kommunen. Här har vi sammanfattat de riktlinjer som finns kring avtalen.

Här följer en sammanfattning av riktlinjerna för exploateringsavtal. För mer fördjupad information, läs dokumentet sin helhet här (pdf, öppnas i ny flik). , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjerna är inte bindande, utan är ett vägledande dokument för kommunen och exploatören.

Syftet med avtalet är att klargöra vem som har ansvar för vad. Det handlar både om vem som ansvarar för att utföra en åtgärd och vem som ska finansiera den.

Exploateringsavtal kan vara aktuellt inom alla kommundelar i varje geografiskt område där det krävs för att säkerställa att en detaljplan kan genomföras. Exploateringsavtal kan skrivas oavsett om området har enskilt eller kommunalt huvudmannaskap.

Processen

Så går det till när en exploatör vill ändra och utveckla ett område:

 1. Exploatören kontaktar kommunen för att sätta igång detaljplaneprocessen.
 2. Kommunen har skyldighet att pröva ansökan om en ny eller ändrad detaljplan. Om kommunen begär ska ett föravtal tecknas mellan exploatören och kommunen i samband med att detaljplanearbetet påbörjas.
 3. I föravtalet regleras utbyggnad och finansiering av allmän platsmark samt ansvarsfördelning mellan kommun och exploatör. Att ingå i ett föravtal och ett exploateringsavtal sker parallellt med att detaljplanen tas fram.
 4. Planavtal med exploatören tecknas innan planarbetet påbörjas. Där ska parternas betalningsvillkor för detaljplanearbetet specificeras.
 5. Exploateringsavtalet ska tecknas innan antagandet av detaljplanen.

Det här ska avtalet innehålla

Exploateringsavtalet ska reglera:

 • Avgränsningen av exploateringsområdet
 • Parternas åtaganden inom och i anslutning till exploateringsområdet
 • Kostnads- och ansvarsfördelningen för exploateringens genomförande
 • Ekonomisk garanti/säkerhet för att avtalet kan fullföljas
 • Villkor för avtalets giltighet
 • Villkor för överlåtelse av avtalet

Vid behov regleras även:

 • Marköverlåtelser
 • Kommunens krav på utformning och standard av allmän plats
 • Gestaltningsprinciper
 • Tidplan och vite
 • Etappindelning
 • Medfinansieringsersättning för regional- och statlig infrastruktur

Ekologisk och social hållbarhet

Kommunen arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och vill i exploateringsavtal uppmuntra exploatörer till att verka för en hållbar samhällsbyggnadsprocess och kommun. Kommunens strategi och mål för hållbarhet anges i kommunens styrande dokument och riktlinjer.

Markanvisningspolicy

När du vill bygga på kommunal mark ingår du en överenskommelse med Skellefteå kommun. Läs mer om avtal och villkor i vår sammanfattning av markanvisningspolicyn nedan.

Här följer en sammanfattning av markanvisningspolicyn. För mer fördjupad information, läs dokumentet sin helhet här (pdf, öppnas i ny flik). , 149.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är en markanvisning?

En markanvisning är enligt lagen en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör. Markanvisningen ger exploatören ensamrätt under en begränsad tid och under givna villkor att förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett markområde som ägs av kommunen. Mark som ägs av ett kommunalt bolag omfattas inte. En markanvisning kan tecknas både före och efter att en ny detaljplan har vunnit laga kraft.

Intresseanmälan

Så går processen till:

 1. Exploatörer ansöker om markanvisningar genom att skicka en intresseanmälan till mark- och exploateringsenheten vid Skellefteå kommun. Inkomna intresseanmälningar bekräftas via epost.
 2. Beroende på markanvisningsförfarande och projekt kan handläggning variera. Intresseanmälningar som utgår från översiktsplan, detaljplaner och kommunens riktlinjer och policys förenklar handläggningsprocessen.
 3. En intresseanmälan innebär att exploatörer är med i urvalet för kommande exploateringsprojekt men är ingen garanti för tilldelning av markanvisning.

Bedömningsgrunder

Intresseanmälningar bedöms utifrån vilket område som berörs och vad exploatören föreslår. Inkomna intresseanmälningar ska förhålla sig till planer och kommunens krav och rekommendationer för den aktuella platsen.

Olika avtal

I arbetet med markanvisning förekommer olika avtalstyper:

 • Markanvisningsavtal: Reglerar exploatörens rätt att under en bestämd tid med ensamrätt förhandla med kommunen om framtida förvärv. Anger vilket markområde det gäller och förutsättningar och villkor som exploatören och kommunen ska genomföra inför en marköverlåtelse.
 • Överlåtelseavtal: När exploatören har redovisat att villkoren i markanvisningen är uppfyllda och byggnadsarbete ska påbörjas överlåts kommunen som markägare markområdet. Överlåtelseavtal kännetecknas av att kommunen är markägare och överlåter mark till en exploatör där parterna förbinder sig att uppfylla vissa villkor i samband med byggnation.
 • Upplåtelseavtal: I vissa fall upplåter kommunen marken till en exploatör genom ett upplåtelseavtal. Det innebär att en exploatör arrenderar mark av kommunen mot en årlig avgift. Exempel på olika upplåtelser är arrendeavtal och tomträttsavtal.
 • Övriga avtal: Det kan förekomma andra typer av avtal såsom avsiktsförklaringar, överenskommelser, föravtal, ramavtal med mera.

Villkor för markanvisning

Det finns olika villkor kopplade till markanvisningar:

Är tidsbegränsade

Är området detaljplanerat och all infrastruktur utbyggd tecknar Skellefteå kommun i regel markanvisningar på maximalt sex månader. Är området inte detaljplanerat gäller en markanvisning till tre månader efter detaljplan vunnit laga kraft eller maximalt två år. Om exploatören inte kan teckna ett överlåtelseavtal inom avtalad tid kan Skellefteå kommun medge förlängning av markanvisningen. Det förutsätter att exploatören aktivt deltagit i projektet och att förseningen inte beror på exploatören. Skellefteå kommun kan återta en markanvisning om exploatören uppenbart är inaktiv eller inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs när markanvisningen tecknades.

Exploatören måste följa detaljplanen

Exploatörer som tecknar markanvisningar ska följa detaljplanen gällande byggrätt, gestaltning och tekniska krav. Ny detaljplan innebär en prövning av markens lämplighet och projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen ger ingen rätt till ersättning eller ny markanvisning som kompensation. Observera att markanvisningar inte garanterar någon byggrätt för områden där detaljplan ännu inte vunnit laga kraft.

Övriga villkor

Kommunen kan ta ut en markanvisningsavgift. Vid fullföljande av köp så avräknas denna avgift från köpeskillingen men återbetalning av avgiften sker inte om markanvisningen inte leder till förvärv.

I samband med byggnation kan kommunen begära att exploatören upplåter specialbostäder, lokaler för barn- och äldreomsorg samt vissa kategoribostäder.

Markanvisningar får inte överlåtas utan kommunens skriftliga medgivande. Det gäller även överlåtelse till närstående företag och företag inom samma koncern.

När exploatörer signerar markanvisningar förbinder de sig att följa de av Skellefteå kommuns antagna strategier, riktlinjer och styrdokument.

Exploatörer som tilldelas markanvisningar ska följa svensk lagstiftning och gällande arbetsmiljö ska minst de lägsta nivåerna i kollektivavtalen avseende villkor om säkerhet, lön, arbetstider och semester följas.

Översiktsplaner och detaljplaner

Vill du läsa på om vad som får byggas i ett specifikt område? Besök vår sida där vi har samlat aktuella översiktsplaner och detaljplaner.

Senast uppdaterad: