Anpassad skola

Anpassad skola är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan.

Inför ett mottagande i anpassad skola ska en utredning och en ansökan göras. Utredningen består av fyra bedömningar; pedagogisk, social, medicinsk och psykologisk. Ett mottagandeteam handlägger ansökan och bereder beslut. Beslutet om mottagande fattas sedan av chef. Alla steg sker i samråd med elevens vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna ansöker om mottagande i särskolan.

Kontakta mottagandeteamet via kundtjänst

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Specialskola för elever med vissa funktionsnedsättningar

Det kan finnas elever som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra skäl inte kan gå i grundskolan enligt kap 7, 6 § i skollagen. Dessa elever har möjlighet att gå i specialskolan. Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skellefteå kommun hanterar alltså inte specialskola. Specialskolorna finns i Umeå, Härnösand, Stockholm, Örebro, Vänersborg och Lund.

Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever:

  • som är döva eller har hörselnedsättning samt har kombinerad syn‐ och hörselnedsättning,
  • med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar
  • med grav språkstörning
  • med medfödd dövblindhet
  • som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.

Mer information om specialskolor finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: