Försäkringar

Skellefteå kommun har följande försäkringar: olycksfallsförsäkring, patientförsäkring, ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring, saneringsavtal, tjänstereseförsäkring samt motorfordonsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Omfattar nedanstående personkrets, ej anställda.

Försäkringsbolag: Protector (försäkringsnummer 289145)
Självrisk 0 kronor

Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen = olycksfall) Försäkringen gäller inte vid sjukdom.

Försäkringen gäller

Heltid

 • Gymnasieskolan inkl. särskola.
 • Grundskola inkl. särskola och migration.
 • Förskoleklass inkl. migration.
 • Förskolor inkl. migration.
 • Boende i familjehem, HVB och boendestöd.
 • Solkraft (200 med SoL beslut, 200 utan SoL beslut).
 • Daglig sysselsättning, Stöd och service.
 • Barn och ungdomar i flyktingboende.
 • Aktivitetsprogram KAM.
 • Deltagare i MISAM, heltid.
 • Nyanlända inom ISA-samarbete (utanför Arbetsförmedlingens ansvar).
 • Anställda på en arbetsmarknadsåtgärd via enheten för arbetsmarknad.

Med heltid menas dygnet runt, såväl fritid som arbetstid.

Verksamhetstid

 • Vuxenutbildning, inkl. SFI, YH och särvux.
 • Personer i ungdomstjänst.
 • Försörjningsstödtagare hos annan arbetsgivare än kommunen.
 • Sysselsättning via IFO, övriga.
 • Barn och ungdom i kontaktfamiljer.
 • Barn och ungdom som har kontaktpersoner.
 • Aktivitet eller arbetsrehabiliterande åtgärd hos annan arbetsgivare än kommunen.
 • Feriepraktikanter ej inskrivna i gymnasieskolan.
 • Ledsagare.
 • En hjälpande hand.

Med verksamhetstid menas, tid då den försäkrade deltar i av kommunen bedriven verksamhet, direkt färd till och från denna verksamhet.

Enkelt att göra anmälan via försäkringsbolagets webbplats

Du kan göra skadeanmälan direkt på: www.protectorforsakring.se Länk till annan webbplats.

Har du övriga frågor?
Kontakta försäkringsbolaget via mejl eller telefon
skador@protectorforsakring.se
08-410 637 00

Patientförsäkring

Omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen bedriver.

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Västerbotten

Om du råkar ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Rätten till patientskadeersättning

Enligt 6§ i patientskadelagen ska patientskadeersättning lämnas för personskada om det är övervägande sannolikt att skadan är orsakad av:

 • undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, under förutsättning att skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande eller val av annan åtgärd
 • fel i, eller felaktig hantering av, medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 • felaktig diagnos
 • överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
 • olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
 • ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Så här gör du skadeanmälan

Du som har drabbats av en patientskada hos Skellefteå kommun kan vända dig direkt till Länsförsäkringar Västerbotten med en skadeanmälan.

Använd blanketten ”Skadeanmälan patientförsäkring”, som du beställer från Länsförsäkringar Västerbotten, via telefon 090–10 90 00 eller e-post: sakskador@LFvasterbotten.se

Den ifyllda blanketten skickas till:
Länsförsäkringar Västerbotten
Box 153
901 04 Umeå

Du kan även be kommunen hjälpa dig med att anmäla skadan.

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Västerbotten
Självrisk 0,5 basbelopp (år 2018 = 45 500 kronor)

Försäkringen omfattar kommunens anställda, förtroendevalda, elever och andra som på något sätt har sitt dagliga/tillfälliga arbete i kommunen, och gäller för skadeanspråk vid person- och sakskada.

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Västerbotten
Självrisk: 10 basbelopp, vid varje skadetillfälle

Försäkringen gäller vid brand- inbrotts- och vattenskador på kommunens fastigheter samt lös egendom i egna och hyrda lokaler.

Vid skada kontakta:

Egendom: fastighetsägaren/fastighetstekniker
Inventarier: verksamhetsansvarig

OBS: skadeanmälan till försäkringsbolag görs på en och samma blankett.

Vid inbrott ska polisanmälan alltid göras.

Tänk på

 • Vi är alla ansvariga för att dörrar låses och belysning släcks, kontrollera att alla fönster och vattenkranar är stängda.
 • Används levande ljus är det den som tänder ansvarig för att det också släcks.
 • När det gäller byggnader som har larm, är det bra att göra större kontroller emellanåt så att larmanordningarna fungerar. Samt att all personal verkligen kan använda larmet rätt
 • Lås in stöldbegärlig egendom (till exempel datorer, TV, kameror osv) på larmat område. Utarbeta rutiner för detta
 • Kontrollera låsning efter entreprenörer som arbetar i byggnaderna under obekväm tid, lov mm.

Försäkringsbolag: Nomor

Omfattar sanering mot skadeinsekter, husbocksförsäkring, sen upptäckt av dödsfall mm.

Försäkringsbolag: ERV
Självrisk: 0 kronor

Försäkringen omfattar anställda, förtroendevalda, elever och studerande när dessa företar resor.

Försäkringen gäller i hela världen med undantag för länder i krigstillstånd.

Försäkringen gäller; sjukvårdskostnader, invaliditets- och dödsfallsersättning, reseavbrott, försening, ersättarresa/ny resa, personlig- och kommunens egendom samt självriskeliminering vid skada på egen bil/bostad under tjänsteresa mm.

Försäkringsintyg för tjänsteresa kan ni ta ut själva på ERVs hemsida Länk till annan webbplats.. Välj "Enkel affärsvisum" och skriv försäkringsnummer 830793283. Sedan är det bara att följa instruktionerna så kommer intyget via mejl.

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Västerbotten
Självrisk: Individuellt per fordon

Skadeanmälan: Kontakta fordonsenhetens funktionsbrevlåda på Skellefteå kommun: fordonssamordning.samhallsbyggnadFBL@skelleftea.se

Har du övriga frågor?

Skicka din fråga till fordonsenhetens funktionsbrevlåda på Skellefteå kommun: fordonssamordning.samhallsbyggnadFBL@skelleftea.se

Försäkringshandläggare

Skicka e-post till försäkringshandläggaren

Tidigare försäkringsbolag (Olycksfall)

Skriv tabellbeskrivning här
TidsperiodFörsäkringsbolagTelefonnummer
1/9 1967 - 30/8 1969Folksam0920-788 78
1/9 1969 - 30/8 1972Trygg-Hansa077-11 11 500
1/9 1972 - 30/8 1975Skandia0910-171 30
1/9 1975 - 30/8 1981Länsförsäkringar090-10 90 00
1/9 1981 - 30/8 1985Trygg-Hansa077-11 11 500
1/9 1985 - 31/8 1992Skandia0910-171 30
1/9 1992 - 1997-06-30Wasa Försäkring090-10 90 00
1/12 1993 - 30/6 2000Wasa t o m 1998,
1/1 -99 Länsförsäkringar, fusion mln LF och Wasa dec 1998
090-10 90 00
1/7 2000 - 30/6 2006Trygg-Hansa077-11 11 500
1/7 2006 - 30/6 2007Folksam f.nr K 476230920-788 78
1/7 2007 - 30/6 2010Chartis Europé f.nr 104-502108-506 920 80
1/7 2010 - 30/6 2013Europeiska Försäkringsaktiebolaget publ0770 457 970
1/7 2013 - 30/6 2014Folksam K 47771.0771 950 950
1/7 2014 -Protector08-410 637 00


Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se