Läs en spetsutbildning på distans! Utbildningen Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska har tagits fram i nära samarbete med arbetsgivare inom yrkesområdet. Det garanterar att innehållet är det rätta och att yrkeskompetensen är eftertraktad på arbetsmarknaden.

Utbildningen har 50% studietakt under två år och består av totalt nio samlingsveckor i Skellefteå.

Ansökan öppnar den 10 januari 2023 och stänger 15 maj 2023.

Studentservice
Telefon 072-214 81 37
yh@skelleftea.se

Utbildningsledare
Kristiina Tikkanen
kristiina.tikkanen@skelleftea.se

Rektor
Ulf Olofsson
0910-73 50 00

Anordnare
Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Utbildningen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Utbildningens upplägg

Utbildningen omfattar 200 yrkeshögskolepoäng. Den genomförs på distans men med en till tre obligatoriska samlingsveckor per termin, vilket gör det möjligt att kombinera arbete med studierna. Utbildningen motsvarar halvtidsstudier under fyra terminer och består av totalt nio samlingsveckor.

Samlingsveckorna är förlagda på Campus i Skellefteå med undervisning, studiebesök och föreläsningar måndag-fredag. Övriga veckor arbetar du självständigt eller i grupp med datorn som arbetsyta och kontaktlänk mellan kursdeltagare och lärare.

Nu finns det möjlighet att studera i sin hemort på distans under samlingsveckor, men digitalt.

LIA (Lärande i arbete)

Lärande i arbete, LIA, utgör 40 poäng uppdelat på två stycken fyraveckorsperioder. LIA är handledarledda studieveckor som genomförs ute på arbetsplatser.

Efter examen kan du arbeta som

 • Specialistundersköterska kognitiv sjukdom
 • Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska
 • Demensspecialiserad undersköterska

Arbetsmarknad

Arbetsområden efter utbildningen ligger inom geriatrik, äldrepsykiatri, rehabilitering, personer med funktionsnedsättningar och äldreomsorg. Även inom akutmottagningar, medicin- och ortopedavdelningar kommer denna kompetens att efterfrågas.

Framtidens vård och omsorg har ett stort behov av personal med specialistkompetens på alla nivåer. Utbildningen ger en fördjupad yrkeskompetens för att arbeta i team inom vård och omsorg om personer med demenssjukdom och psykisk ohälsa hos äldre.

Utbildningen ger också möjligheter att fungera som handledare för personal och stöd till anhöriga. Efter utbildningen kan du även arbeta med utvecklingsfrågor och kvalitetsarbete inom området.


Behörighet

För att vara behörig till utbildningen krävs följande:

 • Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper.
 • Godkända betyg omfattande minst 1250 poäng av yrkesämnen från Vård- och omsorgsprogrammet eller äldre utbildningar inom vård och omsorg samt motsvarande inom vuxenutbildning.
 • Yrkeserfarenhet, motsvarande sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom vård och omsorg

Programgemensamma kurser ur vård- och omsorgsprogrammet:

 • Hälsopedagogik, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Psykiatri, 100p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Totalt 950p

 • Utöver detta krävs 300 poäng valfria vårdinriktade gymnasiala kurser.

Beskrivning av urvalsgrunderna

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande. Urvalsgrunderna är Tidigare utbildning samt längden på Yrkeserfarenhet, där antalet månader räknas om i poäng.

Tidigare utbildning

Följande gymnasiala kurser kan ge poäng i en urvalssituation:

 • Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100p
 • Äldres hälsa och livskvalitet, 200p
 • Psykiatri 2, 200p
 • Palliativ vård, 100p
 • Vårdpedagogik och handledning, 100p

100 gymnasiepoäng = 10 poäng
Tidigare utbildning kan ge max 70 poäng

Yrkeserfarenhet

Sammanlagt minst 12 månaders heltidstjänstgöring inom vård och omsorg. Alternativt sammanlagt 24 månader halvtid osv.

1 poäng/månad i upp till fem år
Yrkeserfarenhet kan ge max 60 poäng

Vid lika urvalsvärde sker lottning

Saknar du grundläggande eller särskild behörighet?

Om du saknar formell behörighet kan du i din ansökan åberopa så kallad reell kompetens, som är de faktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser som du har oavsett hur du har tillägnat dig dem. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc. som du önskar få bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper som motsvarar behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen.

Kompletteringar

Om du vill komplettera med kurser för att bli behörig eller öka dina möjligheter att bli antagen se mer information på den här sidan: "Gymnasiekurser" Öppnas i nytt fönster. (alternativt kontaktar komvux i din hemkommun om du inte bor i Skellefteå). Kontakta oss gärna vid frågor.

Följande företag ingår i utbildningens ledningsgrupp

Skellefteå kommun

Umeå kommun

Norsjö kommun

Kommunal

Region Västerbotten

Kursbeskrivning

Kursbeskrivning

Kursöversikt

Kurs

Poäng

Demenssjukdomar, psykiska sjukdomar hos äldre

50

Etik, bemötande och förhållningssätt

30

Kommunikation

15

Lärande i arbete

40

Palliativ vård

15

Personcentrerad omvårdnad

40

Examensarbete

10

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Demenssjukdomar, psykiska sjukdomar hos äldre (50p)

Kursen handlar om olika typer av demenssjukdomar samt psykiska sjukdomar hos äldre utifrån ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Kursen skall också ge fördjupade kunskaper om konsekvenser för individ, familj och samhälle. Kursen skall även ge kunskaper om de lagar som styr verksamheter inom vård och omsorg.

Etik, bemötande och förhållningssätt (30p)

Kursen ska bidra till att utveckla det professionella förhållningssättet genom att stärka självkännedom och empatisk förmåga. Människosyn, värdighet och värdegrund är begrepp som bearbetas och som skall omsättas i konkret vardagsarbete inom verksamhetsområdet. Kursen skall ge kunskaper om hur kommunikation och bemötande i vård-och omsorgsarbete kan ske utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt. Kursen ska ge kunskaper om hur man kan förebygga att svåra/hotfulla situationer uppstår och agera på ett adekvat sätt vid uppkomna situationer. Kursen skall ge de studerande förutsättningar att utveckla interkulturell kompetens.

Examensarbete (10p)

Mål och syfte: Den studerande ska genomföra ett examensarbete, om miljöns betydelse vid demenssjukdom och psykisk ohälsa hos äldre, för att främja livskvalitet och fungera funktionsbevarande. Den studerande ska visa på specialiserade kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhållits under utbildningen om att samla in, bearbeta, sammanställa, analysera och redovisa information på ett systematiskt sätt.

Kommunikation (15p)

Kursen ska ge kunskap om metoder och förmåga att på ett pedagogiskt sätt stödja och motivera den äldre till aktiviteter utifrån dennes egen vilja och om att genomföra samtal för att inhämta information om en persons levnadsberättelse. Kursen ska utveckla förmåga i att kommunicera med den äldre och dennes närstående samt ge förståelse för de närståendes situation. Kursen ska ge ökad kunskap om olika yrkesgruppers kompetens och arbetsuppgifter samt när kontakter bör tas med andra yrkesgrupper. Kursen ska ge kunskap om att kommunicera och arbeta i team med kollegor och andra yrkesgrupper kring äldre personer, utveckla förmåga att leda reflektionsgrupper och ha kännedom om handledning samt ge grundläggande kunskap om att fungera som arbetslagsledare.

Lärande i arbete, LIA (40p)

Kursen ska bidra till att utveckla det professionella förhållningssättet genom att stärka självkännedom och den empatiska förmågan. Människosyn, värdighet och värdegrund är begrepp som bearbetas och som skall omsättas i konkret vardagsarbete med den demenssjuke och närstående.
Kursen skall ge kunskaper om hur kommunikation och bemötande i vård och omsorgsarbete kan ske utifrån ett etiskt och professionellt förhållningssätt.
Kursen ska ge kunskaper om hur man kan förebygga att svåra/hotfulla situationer uppstår och agera på ett adekvat sätt vid uppkomna situationer. Kursen skall ge de studerande förutsättningar att utveckla
interkulturell kompetens.

LIA sker som lärande i arbete inom områdena vård och omsorg. LIA-arbetsplatserna är företrädesvis inom kommuner och regioner.
LIA är ingen vanlig praktik utan ger dig chansen att komma in i ett arbetslag och tillämpa de kunskaper du fått.

LIA-intyg och referenser är en bra merit när du senare ska söka arbete. En grundläggande arbetslivserfarenhet är alltså inbyggd i utbildningen.

Palliativ vård (15p)

Kursen syftar till att ge kunskaper om lindrande vård och omsorg vid livets slut. Den studerande ska utveckla kompetens att på ett professionellt sätt stödja såväl den sjuke som den närstående

Personcentrerad omvårdnad (40p)

Utgångspunkten i kursen är det salutogena perspektivet, Antonovskys teori om KASAM-känsla av sammanhang. Kursen handlar också om olika arbetsmetoder och utformning av miljöer som främjar livskvaliteten och fungerar funktionsbevarande hos personer med demenssjukdom och psykisk sjukdom hos äldre. Kursen handlar även om måltidens betydelse och kvalitet. Kursen skall utveckla den studerandes förmåga att ge individuellt utformad omvårdnad till personer med demenssjukdom.

Den studerande ska efter fullgjord utbildning kunna...

 • planera, genomföra och utvärdera kvalificerad vård och omsorg vid demenssjukdom
 • medverka i utvecklingen av personcentrerad omvårdnad där bemötande och kommunikation har en central roll
 • förstå och medverka i arbetsformer som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet
 • självständigt och i samverkan med andra, kunna se och bemöta den demenssjukes symtom, besvär och behov
 • samverka med anhöriga
 • medverka i palliativ vård
 • fungera som handledare

Utbildningen ger yrkeshögskoleexamen: Demens- och äldrepsykiatrispecialiserad undersköterska inom vård och omsorg.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se