Inom våra utbildningar finns det även möjlighet att läsa enstaka kurser, i mån av plats. Du läser då vid det tillfälle kursen ges under ordinarie utbildning och tillsammans med den klassen.

Kurser i utbildningen
Produktionstekniker Digitalisering och datorstödd tillverkning 

Kursen är på distans, 35 poäng.

Kurstid: 2024-04-22 till 2024-09-06

Ansökan är öppen: 2023-10-16 till 2024-04-07

Syftet med kursen är att ge den studerande fördjupade och tillämpade kunskaper och färdigheter i attdelta i eller att självständigt leda ett förändringsarbete för effektivisering, ökad driftsäkerhet och implementering av digitala system och hållbara tjänster.

Syftet är även att ge den studerande kunskaper om gällande förutsättningar och begrepp inom cirkulär och industriell ekonomi, gällande produktionsekonomiska begrepp, investeringskalkyler, offertarbete mm.

Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att leda ett förändringsarbete, arbeta med kalkylering, inköp, offerthantering, underhållsekonomi, investeringskalkyler samt hantering och utveckling av digitala affärsmodeller.

Målet är även att den studerande ska uppnå kunskaper och färdigheter att med hjälp av praktisk projektplanering, med ex tidsplan, Gant-schema och att med ett strukturerat arbetssätt kunna planera, leda, genomföra, och följa upp mindre projektuppdrag.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper).

Kursen är på distans, 35 poäng.

Kurstid: 2024-09-09 till 2024-10-25

Ansökan är öppen: 2024-05-20 till 2024-08-25

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter om hur smarta automatiserade och robotiserade system kan byggas upp, nyttjas, styras och övervakas med digitala inbyggda system för att skapa en effektiv och flexibel produktion.

Målet är att den studerande ska ges kompetens att kravspecificera och arbeta med smarta automatiserade och robotiserade produktionssystem. Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper och färdigheter i hur automatiserade produktionssystem
kan nyttjas, styras och kommunicera med moderna digitala industriella styr- och IT-system.

Målet är även att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att kunna utföra enklare dimensionering av mekaniska, hydrauliska och pneumatiska systemkomponenter. Den studerande ska kunna skapa kravspecifikationer för automatiserade system, enklare manualer och instruktioner utifrån givna krav och maskindirektiv. Kursen ska även ge den studerande kunskaper och färdigheter att förstå och använda industriella informationssystem, systemintegration och informationssäkerhet. Dessutom ska den studerande få en förståelse för hur interaktionen mellan människa och maskin bör fungera.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper).

Kursen är på distans, 15 poäng.

Kurstid: 2024-10-28 till 2024-11-15

Ansökan är öppen: 2024-05-20 till 2024-10-13

Syftet med kursen är att den studerande ska ges kunskaper om industriella informationssystem i kombination med automationssystem, informationssäkerhet, datafångst, datahantering etc.

Syfte är även att ge de studerande kunskap om och färdighet i industriell datakommunikation, för att kunna medverka till att utveckla och effektivisera produktionsprocessen.

Målet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter i att förstå och säkert nyttja industriella datasystem för informationshantering, datainsamling och administration.

Målet med kursen är också att ge kunskaper om de hjälpmedel och verktyg som finns inom IT gällande grundläggande styrteknik, industriell kommunikation, PLC-system, operatörssystem och webbapplikationer i produkten.

Kursen ska även ge den studerande kunskaper och färdigheter att förstå och använda industriella informationssystem, systemintegration och informationssäkerhet.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper).

Kurser i utbildningen
Produktionstekniker Automatiserade
tillverkningsprocesser

Kursen är på distans, 45 poäng.

Kurstid: 2024-04-29 till 2024-10-25

Ansökan är öppen: 2023-10-16 till 2024-04-14

Syftet med kursen är att den studerande ska ges specialiserade och fördjupade kunskaper om och färdigheter i konceptet LEAN production, alternativa modeller, minimering av slöserier, ledarskap för LEAN och ständiga förbättringar, kundnytta, effektivisering, flödeskartläggning och värdeflödesanalyser, TPM och standardisering mm.

Syftet är dessutom att den studerande ska ges kunskaper om kvalitets- och miljöledningssystem, hållbarhet, och statistisk processtyrning.

Målet med kursen är att den studerande ska ges specialiserade kunskaper och fördjupade och praktiska färdigheter i att leda och koordinera ett förändringsarbete och att utveckla LEAN-konceptets metoder och verktyg i arbetet med ständiga förbättringar och effektivisering.

Målet är dessutom att den studerande, självständigt ska kunna identifiera felkällor, mäta och analysera prestation med hjälp av kartläggningar och värdeflödesanalyser samt kunna föreslå lämpliga förändringsåtgärder för hållbar effektivisering av ett befintligt produktionssystem.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper).

Kursen är på distans, 25 poäng.

Kurstid: 2024-09-23 till 2024-10-25

Ansökan är öppen: 2024-01-18 till 2024-09-08

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper, färdigheter och kompetenser att självständigt nyttja 3D-CAD-teknik och rittekniska regler i kombination med metoder inom produktutveckling, konstruktionsarbete, produktionsberedning, tillverkning, ritningsframställning m.m.

Målet med kurser är att den studerande efter slutförd kurs ska behärska grundläggande och även mera avancerad solidmodellering samt ritningsgenerering med moderna 3D-CAD-program. Kursen ska även ge den studerande grundläggande kunskaper och förståelse för hur tekniken kan nyttjas inom design- och konstruktionsteknik samt effektiv produktion. Efter slutförd kurs ska den studerande behärska allmänna standardiserade rittekniska regler, ritningsläsning och ritningsframställning av enklare underlag för beredning och tillverkning.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper).

Kursen är på distans, 45 poäng.

Kurstid: 2024-10-28 till 2025-01-17

Ansökan är öppen: 2024-05-20 till 2024-10-13

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och färdigheter om hur smarta automatiserade och robotiserade system kan byggas upp, nyttjas, styras och övervakas med digitala inbyggda system för att skapa en effektiv och flexibel produktion.

Målet är att den studerande ska ges kompetens att kravspecificera och arbeta med smarta automatiserade och robotiserade produktionssystem. Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper och färdigheter i hur automatiserade produktionssystem
kan nyttjas, styras och kommunicera med moderna digitala industriella styr- och IT-system.

Målet är även att ge den studerande kunskaper och färdigheter för att kunna utföra enklare dimensionering av mekaniska, hydrauliska och pneumatiska systemkomponenter. Den studerande ska kunna skapa kravspecifikationer för automatiserade system, enklare manualer och instruktioner utifrån givna krav och maskindirektiv. Kursen ska även ge den studerande kunskaper och färdigheter att förstå och använda industriella informationssystem, systemintegration och informationssäkerhet. Dessutom ska den studerande få en förståelse för hur interaktionen mellan människa och maskin bör fungera.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper).

Kursen är på distans, 35 poäng.

Kurstid: 2024-12-16 till 2025-02-14

Ansökan är öppen: 2024-05-20 till 2024-12-01

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper, färdigheter och kompetens för att självständig, och tillsammans med andra driva utveckling och förbättring av företagens produktionssystem.

Målet med kursen är att den studerande genom erhållen kunskap, färdighet och kompetens inom området produktionsteknik, kunna välja tillämpa och implementera metoder och principer för effektiv, säker, hållbar och lönsam produktion.

Vid frågor: teknikerutbildningar.yh@skelleftea.se

Behörighetskrav:
Det här är en eftergymnasial utbildning. För behörighet krävs gymnasieexamen (eller motsvarande kunskaper) .

Senast uppdaterad: