Barnrättskommun

Skellefteå kommun är diplomerad som barnrättskommun enligt UNICEF Sveriges modell. Arbetet genomförs med utgångspunkt i barnkonventionen.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blev svensk lag första januari 2020. Målet med barnkonventionen är att ge alla barn - oavsett bakgrund - rätt att alltid bli behandlade med respekt och ha möjlighet att komma till tals. Det innebär att barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som påverkar och berör barn.

I barnkonventionen definieras alla personer under 18 år som barn.

En av artiklarna i barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till jämlika uppväxtvillkor. Filmen nedanför handlar om den aktuella artikeln och visar varför det är viktigt att arbeta med barnkonventionen i ett land som Sverige.

UNICEF, som arbetar på uppdrag åt FN, har diplomerat Skellefteå kommun till barnrättskommun.

Som barnrättskommun ska Skellefteå kommuns utveckla arbetssätt och metoder för att arbeta med barnkonventionen så den genomsyrar hela verksamheten. Det innebär bland annat att alla medarbetare i Skellefteå kommun ska känna till barns rättigheter och ta hänsyn till dem i sitt arbete.

Arbetet som Barnrättskommun samordnas av Skellefteå kommuns demokratilots och en barnrättsgrupp bestående av representanter från alla förvaltningar.

Läs mer om barnrättsgruppen och barnkonventionen här.

Barnrättskommun är en svensk översättning och variant av den internationella modellen Child Friendly Cities, som tillämpats i ett hundratals städer runt om i världen sedan 1996. Modellen gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att samarbeta för att utvärdera och förbättra skolor, samhällen och städer.

Senast uppdaterad: