Dialog och synpunkter

En synpunkt kan vara ett förslag, ett klagomål eller kanske till och med beröm, som du vill framföra till kommunen. Dessa synpunkter kommer att skickas till rätt ställe i kommunen och, om du så vill, besvaras. Du kan också välja att vara anonym men då kan du naturligtvis inte få något svar.

Lämna din synpunkt i ärendebeskrivningen. När du fyllt i sidan klickar du på nästa, då kommer du till en sida där du kan ange dina kontaktuppgifter. Här finns även en ruta att kryssa i om du vill vara anonym, då kommer inga uppgifter om dig att registreras hos oss.

Kontakta oss med synpunkter eller klagomål

Här hittar du alla förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige, nämnder, utskott och bolag. Förutom namn och kontaktuppgifter kan du se samtliga nuvarande politiska uppdrag för varje förtroendevald.

Vill du kontakta en politiker i en viss fråga?

Hur vill egentligen kommuninvånarna att Skellefteå kommun ska utvecklas?

Det är en fråga ständigt är aktuell och politikerna som företräder medborgarna vill arbeta aktivt med att lyssna och ta till sig åsikter i syfte att kunna fatta kloka beslut.

De verkliga experterna i ämnet är människorna som lever, bor och verkar i kommunen.

Policy för invånardialog

Invånardialogen ger människor möjlighet att påverka en fråga oavsett om de berörs eller inte. Det kan till exempel gälla bygget av ett kulturhus, en dialog om framtidens skola eller äldreomsorg, eller stora investeringar som på olika sätt påverkar Skellefteå kommun.

Syftet med policyn är att se till så att arbetet med invånardialoger görs på ett strukturerat och genomtänkt sätt där fokus ligger på att lyssna och sätta invånarna i centrum.

För dig som invånare i Skellefteå kommun

 • Som invånare kan du vara säker på att det finns möjlighet att påverka och att dina synpunkter kommer att uppmärksammas i beslutsprocessen.
 • Det ska framgå tydligt vad syftet är med dialogen och på vilket sätt du som invånare kan vara med och påverka.
 • Som invånare kan du lita på att de politiker du möter i dialogen kommer att lyssna på dig.
 • Du får veta vad som händer med dina synpunkter.

För politiker och tjänstepersoner

 • Invånardialog ska vara en del i Skellefteå kommuns styrprocesser.
 • Arbetet med invånardialog sker enligt kommunens dialogprocess.
 • Vid varje invånardialog ska det formuleras ett syfte om vad man vill uppnå och hur åsikterna kommer att tas tillvara. Exempelvis bättre styrning, högre kvalitet på tjänster och projekt, kunskapsbyggande, ökat aktivt medborgarskap.
 • Invånardialogen ska anpassas till deltagarnas olika behov så att processen blir så inkluderande som möjligt.
 • Politiken ska alltid stå som tydlig avsändare vilket innebär att
  - politiker deltar på alla dialogmöten
  - politiker deltar i invånardialogen främst som politiska företrädare för Skellefteå kommun
  - fokus ligger på att lyssna och sätta invånarna i centrum.
  - politiska åsikter får framföras men man kommenterar inte andra partiers åsikter.
 • Skellefteå kommun ska föra invånardialog tidigt i processerna vilket innebär att
  - kommunen inte redan har bestämt sig i frågan
  - kommunens företrädare är öppna för helt nya infallsvinklar
  - kommunens företrädare är prestigelösa och inte är ute efter att förankra sina egna åsikter.
 • När en invånardialog planeras ska tillräckligt med tid och resurser avsättas. Planeringen innebär också att undersöka om det pågår andra invånardialoger parallellt mot samma målgrupp.
 • Kommunstyrelsen och nämnderna fattar beslut om att genomföra invånardialog inom sina respektive sakområden.
 • Kommunstyrelsen samordnar och tidsbestämmer alla invånardialoger för att undvika parallella dialogprocesser.
 • Vid varje invånardialog ska kommunen ta ställning till och tydligt kommunicera vilken form av delaktighet som är aktuell.
 • Fortlöpande återkoppling görs alltid till dem som deltagit i invånardialogen.
 • Tjänstepersonernas huvudsakliga roll är att ansvara för det praktiska arrangemanget, vilket innebär att presentera fakta när så behövs.

Har du en idé om hur Skellefteå kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett Skellefteåförslag till kommunen. Det ger dig en möjlighet att påverka det du tycker är viktigt. Skellefteåförslaget ersätter det som vi tidigare benämnde som medborgarförslaget.

Ett Skellefteåförslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om som till exempel samhällsplanering, trafikfrågor, skolfrågor och vård- och omsorg. Kom i håg att varje förslag bara får innehålla en idé.

Alla som har en idé kan lämna in ett Skellefteåförslag, oavsett var du bor eller hur gammal du är. Genom att lämna in ett förslag hjälper du våra tjänstepersoner och politiker att fånga upp goda idéer och förslag så att kommunens service kan bli bättre.

Var med och påverka du också!

Senast uppdaterad: