Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga och registreras i kronologisk ordning.

Varje nämnd har ett diarium där de allmänna handlingarna registreras. För att ta del av allmänna handlingar kontaktar du kommunen antingen genom att mejla [Länk till kontaktsida] eller ringa 0910-73 50 00.

Aktuella kallelser och protokoll från nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hittar du här, protokoll och kallelser.

År 1863 infördes den kommunala organisationen i Sverige. Från detta år skulle kommunerna på lokal nivå sköta de frågor som inte var direkt kyrkliga. Kommunarkivet innehåller därför mängder av upplysningar om utvecklingen på det lokala planet under de sista 150 åren för till exempel lokalhistoriker, hembygdsforskare och släktforskare.

I Skellefteå kommunarkiv finns arkiven från de upphörda kommunerna, nämnderna, styrelserna, municipalsamhällena och från kommunens nuvarande nämnder och styrelser med undantag för de senaste åren som förvaras på respektive förvaltning.

Kommunens vision är att kommunarkivet ska vara en naturlig kunskapskälla att vända sig till när man är intresserad av sin hembygd.

Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla. För forskning i sociala handlingar finns vissa begränsningar, där sekretesslagen kräver skydd för enskilds personliga förhållanden i sjuttio år.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder.

Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla invånare i Sverige möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post med mera.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstepersons interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om man skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se