Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga och registreras i kronologisk ordning.

Varje nämnd har ett eget diarium. Delar av det som finns registrerat i varje diarium kan du se här på webben. Det du i dagsläget kan se är

  • Kallelser och protokoll
  • Rubriker på de ärenden som har behandlats i fullmäktige eller en nämnd
  • Rubriker på de ärenden som inom kort ska behandlas av fullmäktige eller en nämnd
  • Rubriker på de dokument som ligger till grund för de beslut som tas i fullmäktige eller nämnd

Om du är intresserad av att få ta del av innehållet i dokumenten hör du av dig till respektive nämnd genom kommunens kundtjänst.

Innehållet i diarierna uppdateras två gånger varje vardag. Det nya innehållet hittar du cirka klockan 12:30 respektive cirka 17:30 samma dag.

Varje ärende har ett diarienummer

Ett diarienummer är det nummer som ett ärende får när det registreras i diariet. Det kan till exempel vara 2022-47. Alla handlingar som hör till samma ärende samlas under ett diarienummer.

Observera att respektive nämnd har sin förteckning av ärenden och därmed sin uppsättning av diarienummer, så det kan finnas många ärenden som har samma nummer.

Kundtjänst når du på 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se

Under våren 2023 pågår ett pilotprojekt där handlingar kommer att publiceras för kommunfullmäktiges sammanträden. Om en handling inte publiceras så betyder det att den inte uppfyller kraven för vad som får publiceras.

Varje nämnd har ett diarium där de allmänna handlingarna registreras. För att ta del av allmänna handlingar kontaktar du kommunen antingen genom att mejla eller ringa 0910-73 50 00.

Aktuella kallelser och protokoll från nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen hittar du här, protokoll och kallelser.

Om du söker kallelser eller protokoll från tiden före 1 januari 2021 vänder du dig till kundtjänst på kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00.

År 1863 infördes den kommunala organisationen i Sverige. Från detta år skulle kommunerna på lokal nivå sköta de frågor som inte var direkt kyrkliga. Kommunarkivet innehåller därför mängder av upplysningar om utvecklingen på det lokala planet under de sista 150 åren för till exempel lokalhistoriker, hembygdsforskare och släktforskare.

I Skellefteå kommunarkiv finns arkiven från de upphörda kommunerna, nämnderna, styrelserna, municipalsamhällena och från kommunens nuvarande nämnder och styrelser med undantag för de senaste åren som förvaras på respektive förvaltning.

Kommunens vision är att kommunarkivet ska vara en naturlig kunskapskälla att vända sig till när man är intresserad av sin hembygd.

Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla. För forskning i sociala handlingar finns vissa begränsningar, där sekretesslagen kräver skydd för enskilds personliga förhållanden i sjuttio år.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder.

Offentlighetsprincipen är en medborgerlig rättighet. Den ger alla invånare i Sverige möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post med mera.

En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstepersons interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om man skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Senast uppdaterad: