Internationellt arbete

Här får du information om Skellefteå kommuns EU- och internationella arbete. Exempelvis kan du läsa om vårt Europa Direktkontor som återfinns i Skellefteå Stadshus, och vår Internationella strategi som genomsyrar vårt internationella arbete.

Internationella enheten hanterar kommunens internationella relationer, EU-frågor och projektfinansiering.

Enheten finns till för kommunstyrelsen, kommunens förvaltningar, organisationer, universitet, föreningar, företag samt till privatpersoner i och med Europa Direkt Västerbotten.
Syftet med internationella enheten är att ta tillvara EU:s verktyg för Skellefteås utveckling i så hög grad som möjligt.

Vad kan internationella enheten erbjuda?

 • Tjänster som tillvaratar EU:s verktyg för Skellefteås utveckling.
 • Information vid projektstarter, såväl som medfinansiering i samband med samhällsutvecklande EU-satsningar.
 • Hjälper till med processtöd i ansökningsfasen, skrivandefasen och genomförandefasen.
 • Stöder utvecklingen av nya och befintliga affärssamarbeten med anknytning till Europa, samt utveckling av kompetens, produkter och tjänster för nationella och internationella marknader.
 • Företräder Skellefteå kommun internationellt och för fram våra ståndpunkter i olika internationella sammanhang.

Vilka är våra mål?
Att så mycket utvecklingsresurser som möjligt hamnar i Skellefteå kommun. Informera medborgare kring EU:s möjligheter och aktuella frågor, samt att stödja kommunens utvecklingsprocesser för Skellefteås utveckling.

Inledning

Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en globaliserad värld är det därför naturligt och viktigt för kommunen att verka och samverka på den internationella arenan.

Utifrån kommunens mål och vision i den lokala utvecklingsstrategin, Skellefteå 2030, samt Skellefteå kommuns befintliga internationella arbete ämnar denna strategi att tydliggöra prioriterade områden samt arbetssätt för Skellefteå kommuns fortsatta internationella arbete.

Sveriges medlemskap i EU innebär att samarbete inom unionen och samarbete som finansieras av EU ges en prioriterad ställning inom Skellefteå kommuns internationella arbete.

Många välfungerande, upparbetade internationella kontakter och nätverk finns på plats redan idag. Det är viktigt att bevara dessa samarbeten samt att utveckla kunskapsöverföring inom- och mellan förvaltningarna för att skapa största möjliga nytta för kommunen och dess invånare.

Befintliga internationella samarbeten inom Skellefteå kommunorganisation drivs bland annat genom EU-projekt, nätverk, studiebesök, vänortssamarbeten, politiska samarbeten mm. Den internationella strategin ska ge stöd och vägledning för prioritering och fokus i det internationella samarbetet samt skapa en gemensam plattform och referensram för kommunens internationella arbete. Jämställdhets- och demokratiperspektivet ska genomsyra det internationella arbetet; i Skellefteå har alla människor, oavsett kön, samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Prioriterade områden för det internationella arbetet är:

 • Verksamhetsutveckling
 • Samhälls- och näringslivsutveckling
 • Omvärldsbevakning
 • Påverkan

Syfte

Skellefteå kommuns internationella strategi syftar till att lägga fast vision och inriktning för hur kommunens internationella arbete ska bedrivas. Strategin ska kunna användas för prioriteringar bland de engagemang som initierats på verksamhetsnivå och de förfrågningar till internationellt samarbete som kommer från andra regioner.

Det yttersta målet med Skellefteå kommuns internationella arbete är att skapa samhällsnytta för kommunens invånare och näringsliv samt bidra till att uppfylla de kommunövergripande målen.

Vision för det internationella arbetet

Skellefteå kommuns internationella arbete är en integrerad del av den samlade visionen för Skellefteås framtida utveckling - att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i.

Prioriterade områden

Skellefteås internationella arbete ska bidra till att verksamheterna uppfyller kommunens övergripande mål och långsiktigt uppnår vår vision. Det internationella arbetet ska således alltid kunna härledas till att det leder till konkret nytta för Skellefteå kommuns invånare och bidra till en hög och långsiktigt hållbar tillväxt och sysselsättning. Prioriterade områden för det internationella arbetet i Skellefteå kommun är:

 1. Verksamhetsutveckling
 2. Samhälls- och näringslivsutveckling
 3. Omvärldsbevakning
 4. Påverkan

Inför varje internationell aktivitet, exempelvis studieresa eller liknande, bör man fråga sig, bidrar denna aktivitet till kommunens verksamhetsutveckling, samhälls- och näringslivsutveckling, är den ett led i vår omvärldsbevakning, eller kan vi på något sätt påverka inom ett för kommunen viktigt område?

1. Verksamhetsutveckling

Kommunens vision att vara en attraktiv kommun att bo och verka i ställer krav på att kommunens verksamheter ständigt utvecklas för att leva upp till medborgarnas förväntningar. Det internationella arbetet i detta perspektiv stödjer den kommunala verksamheten för att på bästa sätt nå Skellefteå kommuns övergripande mål. Där det är fördelaktigt kan det internationella arbetet samordnas med andra kommuner och aktörer där liknande intressen finns.

Målsättning

Skellefteå kommun deltar i relevanta internationella projekt och samarbeten som överensstämmer med ordinarie kommunal verksamhetsutveckling och får därmed möjlighet att ta del av utvecklingsmedel samt andra internationella aktörers erfarenheter och kunskaper. Möjligheter till samarbeten och finansiering av utvecklingsprojekt som erbjuds via EU:s fonder och program ska tillvaratas.

2. Samhälls- och näringslivsutveckling

En hög tillväxt och sysselsättningsnivå är en förutsättning för Skellefteå kommuns utveckling och för att nå vår vision fram till 2030. En mer internationell arbetsmarknad stärker Skellefteås konkurrenskraft och ger tillgång till ny kunskap som är nödvändig i en global värld.
Besöksnäringen är exempel på en näring som i hög grad är beroende av internationella kontaktytor och marknader och bidrar i sin tur till regional utveckling. Ett ökat antal besökare skapar ökad omsättning hos lokala företag, stimulerar nyinvesteringar och ökar utbud för boende och besökare. Stärkt attraktions- och konkurrenskraft innebär även att fler väljer att bo och investera här.

Målsättning

Det internationella arbetet inom detta område ska bidra till att stärka det befintliga samhället och samtidigt attrahera nya företagsetableringar, investeringar, besökare och invånare till kommunen. Det internationella arbetet ska skapa bättre förutsättningar för tillväxt och ökad konkurrenskraft genom att initiera samverkan och samarbete som stärker Skellefteå.
Det internationella arbetet ska stärka och positionera Skellefteå som besöksdestination och skapa förutsättningar för fler möten, konferenser och kongresser inom och mellan branscher, offentliga verksamheter och andra aktörer.

3. Omvärldsbevakning

Skellefteås utveckling är i hög grad beroende av utvecklingen i omvärlden. Att ta vara på kunskaper, erfarenheter och nätverk hos människor från andra delar av världen leder till nya idéer, nya innovationer, produkter och tjänster samt kostnadseffektiva lösningar.
Lagstiftning, influenser och händelser på nationell och internationell nivå påverkar direkt eller indirekt hur Skellefteå kommun utvecklas till en framsynt, jämställd och attraktiv kommun.

Målsättning

Det internationella arbetet syftar i detta sammanhang till att bevaka och inspireras av internationella initiativ och möjligheter för Skellefteå kommun genom god förmåga att strategiskt analysera omvärldstrender. Skellefteå ska vara representerat på olika internationella arenor och använda internationella nätverk för god omvärlds- och intressebevakning. Skellefteå kommun ska ha god kunskap om aktuella EU-fonder och program samt om vilka frågor som behandlas på EU-nivå och som har betydelse för kommunen, exempelvis lagförslag och direktiv som kan påverka kommunen på några års sikt.

4. Påverkan

Det är av stor vikt att använda befintliga kanaler som North Sweden European Office, Region Västerbotten, Europaforum Norra Sverige och Sveriges Kommuner & Landsting, för att proaktivt arbeta med att påverka beslut som fattas på nationell och europeisk nivå. Det gäller också att aktivt delta i utformningen av skrivandet av t.ex. EU:s regionalpolitiska program.
Kampen för demokrati pågår i många länder. Ett demokratiskt styrelseskick är den bästa förutsättningen för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras och för att ett land ska komma ur fattigdom och förtryck. Därför bör frågor kring demokrati och jämställdhet beaktas i internationella utbyten. Om Skellefteå deltar i projekt inom internationella utvecklingssamarbeten (så kallade biståndsprojekt), bidrar kommunen eller dess näringsliv inom områden där man har hög kompetens för att stödja lokal demokrati och lokalt självstyre.

Målsättning

Verka proaktivt för att tidigt uppmärksamma förslag till exempelvis ny lagstiftning som berör kommunen, i syfte att kunna påverka utfallet av besluten. Vidare bör deltagande i internationella nätverk aktivt användas för att påverka vår omvärld för att främja kommunens och regionens intresse och utveckling. Skellefteå kommun ska i de internationella utbyten där det är berättigat förespråka vikten av ett demokratiskt och jämställt samhälle.

Arbetssätt

Det internationella arbetet ska präglas av öppenhet, initiativkraft, långsiktighet, framförhållning och ömsesidig nytta för kommunens invånare och deltagande parter.
Samarbeten med aktörer från näringsliv, akademi och samhälle ska utvecklas för att möjliggöra gynnsamma synergieffekter. Det internationella arbetet ska även, där det är fördelaktigt samordnas med andra kommuner och aktörer i regionen där liknande intressen finns. Möjlighet att samverka med redan etablerade kontakter ska undersökas innan nya kontakter tas.
Samarbetet med North Sweden European Office i Bryssel bör fördjupas.

Internationella enhetens uppdrag

Arbetet med internationella frågor koordineras från Internationella enheten. Enhetens uppdrag är att samordna, utveckla, följa upp och stimulera till internationellt arbete i kommunen och därigenom öka samhälls- och verksamhetsnyttan. Internationella enheten erbjuder strategisk rådgivning i internationella frågor och EU-frågor till kommunens verksamheter. Befintliga internationella samarbeten inom Skellefteå kommunorganisation drivs bland annat genom EU-projekt, nätverk, studiebesök, vänortssamarbeten, politiska samarbeten och internationella fonden. Internationellt arbete sker i kommunens alla verksamheter baserat på verksamhetsspecifika handlingsplaner.
Skellefteå kommuns internationella enhet kan erbjuda strategiskt stöd prioriterat till kommunens verksamheter och dess samverkan med näringslivet. Enheten ansvarar även för uppföljning av den internationella strategin.

Uppföljning

Skellefteå kommuns internationella strategi gäller fram till 2018. Strategin ska följas upp och, om behov föreligger, revideras vid varje mandatperiod i samband med uppdatering av kommunens övergripande utvecklingsarbete Skellefteå 2030.

För att säkerställa att den internationella strategin alltid ligger till grund för det som görs internationellt ska internationella enheten årligen inhämta sammanfattande och översiktlig rapportering från verksamheterna kring internationella aktiviteter som gjorts under året.

Alla grund- och gymnasieskolor i Skellefteå kommun kan söka pengar från fonden för internationellt skolutbyte.

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen ska avsätta medel för att främja internationellt skolutbyte med 300.000 kr per år. Målgruppen för det öronmärkta anslaget är elever och personal inom gymnasiekontorets- och skol- och kulturkontorets verksamheter samt elever och personal vid andra gymnasieskolor och grundskolor som finns i Skellefteå kommun.

Målgrupp

Fonden riktar sig till alla grund- och gymnasieskolor i Skellefteå kommun.

Målgruppen för det öronmärkta anslaget är elever och medföljande personal.

Detta kan man söka stöd för

  • De som redan har ett beviljat internationellt projekt/utbyte, kan söka bidrag för kostnader som inte täcks av ordinarie projektmedel. T ex middagar, gåvor, upplevelser eller transporter vid mottagande av besök.
  • Grupper och enskilda elever som avser att göra internationell praktik eller gymnasiearbete kan söka bidrag till exempelvis resor, logi, gåvor eller vaccinationer samt för kostnader för eventuellt medföljande personal.

  Bakgrund – därför finns fonden

  ”Att ungdomar har en vilja att söka sig ut i världen och skaffa sig nya och andra erfarenheter bör uppmuntras. Det finns en poäng i att Skellefteå kommun uppmuntrar ungdomar som är initiativrika och samhällsengagerade. Vi kan visa att kommunen lyssnar till och uppskattar ungdomar med driv och visioner, och tycker det är viktigt att uppmuntra dem att fortsätta visa initiativkraft och företagsamhet. En sådan uppmuntran kan på längre sikt resultera i många goda ambassadörer för Skellefteå kommun i allmänhet och Skellefteås skolor i synnerhet. Ungdomarna är viktiga för vår bygds tillväxt och förfrågningar om internationella utbyten kommer ofta från elever med samhällsengagemang, initiativkraft och stort intresse för sin utbildning.”

  Ansökan till kommunstyrelsens fond för internationellt skolutbyte

  Ange datum för det internationella projektet/utbytet * (obligatorisk)
  Ange datum för det internationella projektet/utbytet

  Beskriv deltagare, mål, tema och huvudsakliga aktiviteter i kronologisk ordning (både förberedelser/förarbete, projektresan/utbytet samt planerat efterarbete). Det är viktigt att det framgår när resan börjar och slutar!


  Om utbytet gäller elevpraktik/gymnasiearbete beskriv dessutom vilka åtgärder som har planerats för att stödja eleverna under praktikperioden/gymnasiearbetet utomlands.

  Detaljerad budget ska fyllas i dokumentet och bifogas  För kommunala skolor anges kontosträng. För fristående skolor anges bankgiro/postgiro. Beviljande medel utbetalas till ansvarig rektor. Obs! Ange kontosträng enligt följande Ansvar/Verksamhet/Fri/Projekt/Objekt

  Femtioettan i Ungdomens Hus fungerar som ett Eurodesk-kontor. Totalt har nätverket Eurodesk 950 lokala kontor i olika länder varav nitton av dem finns i Sverige. Eurodesk är ett informationsnätverk där ungdomar kan få praktiska tips och råd kring EU och mobilitet.

  Senast uppdaterad: