Ägardirektiv till Science City Skellefteå AB

Science City Skellefteå AB, nedan kallat Science City, ska förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv också följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens ägarpolicy.
Samtliga kommunägda bolag ska:

 • bidra till att kommunvisionen nås
 • aktivt söka koncernnytta
 • följa policyer och riktlinjer för kommunkoncernen
 • lämna information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Ägaridé

Science City ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Skellefteå. Bolaget ska stärka Skellefteå som en hållbar plats där innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas och som attraherar kompetens, kapital och etableringar, inom Science Citys profilerade områden, nationellt och internationellt. Science City ska främja samarbeten mellan näringsliv, akademi och samhälle, samt vara en naturlig plattform för möten mellan människor, idéer, branscher och kunskap.

Bolaget ska bidra till att stärka och förbättra näringslivets och andra aktörers innovationsförmåga och tillväxt, genom att erbjuda stöd som utvecklar affärer och innovationer. Science City ska även utveckla innovationsmiljöer och testbäddar, samt driva projekt, kluster och acceleratorprogram som bidrar till hållbar tillväxt och grön omställning.

Verksamhetens inriktning

Science City ska:

 • Erbjuda stöd som utvecklar affärer och innovationer
 • Utveckla ett internationellt konkurrenskraftigt innovationssystem
 • Utveckla innovationsmiljöer och testbäddar
 • Attrahera kompetens och kapital till Skellefteå
 • Attrahera kunskapsintensiva företag att etablera sig i Skellefteå
 • Delta i gränsöverskridande och värdeskapande samarbeten på såväl lokal som internationell nivå
 • Driva och utveckla specialiserade kluster av världsklass
 • Sprida bilden av det innovativa Skellefteå

Science City ska inte erbjuda finansiellt eller direkt företagsstöd eller ta en aktiv roll i ledningen/styrningen av de bolag som använder Science Citys tjänster.

Verksamhetsmål

 • Bidra till ökad innovationsförmåga hos företag och verksamheter
 • Bidra till ett växande och diversifierat näringsliv
 • Vara en tillväxtmotor för grön omställning
 • Stärka bilden av det innovativa Skellefteå

Samordning och dialog

Särskilt viktiga och principiella frågor, som ska lyftas till kommunfullmäktige, ska alltid först beredas/godkännas av moderbolaget Skellefteå Stadshus AB, nedan kallat Stadshus. Science City ska betala marknadsmässig ränta och borgensavgift till kommunen via Stadshus för lån med kommunal borgen.

Representant från Stadshus deltar i beredningsarbetet som sker inför kommunfullmäktiges beslut om val och arvodering av styrelse i Science City. Före anställning av ny vd i Science City ska bolaget alltid samråda med Stadshus vd/styrelseordförande. I avtalsdiskussioner med vd, ska Science Citys styrelse utgå ifrån Stadshus mall för anställningsavtal. Anställningsavtal för vd i Science City ska fastställas av Science Citys styrelse i dialog med Stadshus vd/styrelseordförande. Science City ska också tillämpa Stadshus förslag till arbetsordning för styrelse och vd-instruktion (kan vid behov kompletteras utifrån bolagsspecifika krav).

Dokumentinformation

Dokumentinformation

Dokumentet har fastställts av:
Kommunfullmäktige 2023-01-31 § 26.
Bolagstämma Science City Skellefteå AB 2022

Informationsägare:
Kommundirektör/Vd Skellefteå Stadshus AB

Dokumentet gäller för: Science City Skellefteå AB

Dokumentet gäller från och med: 2023-01-31

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Senast uppdaterad: