Ägardirektiv Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB nedan kallat Skellefteå Airport ska, förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv, även följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens ägarpolicy.

Samtliga kommunägda bolag ska:

 • bidra till att kommunvision och kommunövergripande mål nås,
 • aktivt söka koncernnytta,
 • följa policyer och riktlinjer för kommunkoncernen,
 • lämna information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Ägaridé

Skellefteå Airport ska driva och utveckla kommunens flygplats med fokus på flygsäkerhet, effektivitet och hållbarhet. Flygplatsen är en viktig del av infrastrukturen i Skellefteå kommun och i norra Sverige. Den bidrar till att täcka behovet av effektiva kommunikationer med omvärlden, vilket är helt avgörande för kommunens tillväxt och utveckling från ett hållbarhetsperspektiv.

Skellefteå Airport ska vara en hållbar plats i resenärens vardag genom att vara en av Sveriges ledande aktörer i flygbranschens omställning till fossilfrihet. Skellefteå Airport ska också, i samarbete med övriga kommunkoncernen, arbeta för en gemensam regional utveckling samt tillgodose invånarnas, besökarnas och näringslivets behov av en väl fungerande, hållbar och modern flygplatsinfrastruktur.

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och utifrån en god affärsetik.

Verksamhetens inriktning

Skellefteå Airport ska:

 • verka för att utveckla flygtrafiken för att sammantaget öka tillgängligheten till och från Skellefteå
 • säkerställa att flygsäkerhet och luftfartsskydd genomsyrar verksamheten och att det förebyggande flygsäkerhetsarbetet alltid prioriteras,
 • utveckla och genomföra kvalitativa och infrastrukturella investeringar,
 • ständigt förbättra kostnadseffektiviteten i verksamheten,
 • vara aktiv i dialoger med flygoperatörer och flygbolag med målsättningen att flygbolagen ska använda moderna energieffektiva flygplan med förnybart bränsle,
 • sträva efter att, i samverkan med andra aktörer, minska bolagets egen energiförbrukning och egna utsläpp samt utsläpp från marktransporter till och från flygplatsen,
 • positivt påverka planering av infrastruktur- transport- och ekonomisk utvecklingspolitik,
 • arbeta utifrån tydliga etiska riktlinjer och på ett sätt som innebär att allmänhetens förtroende för bolaget upprätthålls.

Verksamhetsmål

Skellefteå Airport ska:

 • säkerställa uppsatta flygsäkerhetsmål i enlighet med flygplatsens flygsäkerhetssystem,
 • arbeta för att sänka bolagets driftkostnad per passagerare,
 • över tid generera flyglinjeutveckling som harmoniserar med invånarnas, besökarnas och näringslivets behov,
 • bibehålla flygplatsens fossilfria verksamhet samt minska bolagets energiförbrukning,
 • aktivt arbeta och delta i flygbranschens omställning för fossilfritt flyg,
 • arbeta mot att, över tid, ha en ekonomi i balans.

Samordning och dialog

Särskilt viktiga och principiella frågor, som ska lyftas till kommunfullmäktige, ska alltid först beredas/godkännas av moderbolaget Skellefteå Stadshus AB, nedan kallat Stadshus. Stadshus ska också godkänna investeringar om de överstiger 20 miljoner kronor. Skellefteå Airport ska betala marknadsmässig ränta och borgensavgift till kommunen via Stadshus för lån med kommunal borgen.

Representant från Stadshus deltar i beredningsarbetet som sker inför kommunfullmäktiges beslut om val och arvodering av styrelse i Skellefteå Airport. Före anställning av ny vd i Skellefteå Airport ska bolaget alltid samråda med Stadshus vd/styrelseordförande. I avtalsdiskussioner med vd, ska Skellefteå Airports styrelse utgå ifrån Stadshus mall för anställningsavtal. Anställningsavtal för vd i Skellefteå Airport ska fastställas av Skellefteå Airports styrelse i dialog med Stadshus vd/styrelseordförande. Skellefteå Airport ska också tillämpa Stadshus förslag till
arbetsordning för styrelse och vd-instruktion (kan vid behov kompletteras utifrån bolagsspecifika krav).

Dokumentinformation

Dokumentinformation

Dokumentet har fastställts av:
Kommunfullmäktige (KF 2021-11-30 § 349)
Bolagstämma Skellefteå City Airport AB (2021-12-22 § 7)

Informationsägare: Kommundirektör/vd Skellefteå Stadshus AB

Dokumentet gäller för: Skellefteå City Airport AB

Dokumentet gäller från och med: 2021-11-30

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Senast uppdaterad: