Ägardirektiv Skellefteå Industrihus AB

Skellefteå Industrihus AB, nedan kallat Industrihus, ska förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv även följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens ägarpolicy.

Samtliga kommunägda bolag ska:

 • Bidra till att kommunvision och kommunövergripande mål nås
 • Aktivt söka koncernnytta
 • Följa policyer och riktlinjer för kommunkoncernen
 • Lämna information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Ägaridé

Industrihus ska bidra till utvecklingen av Skellefteå genom en hållbar och långsiktig lokalförsörjning. Bolaget ska erbjuda det privata näringslivet, Skellefteå kommun och annan offentlig verksamhet ändamålsenliga lokaler. I samverkan med andra aktörer ska bolaget underlätta nyetableringar och möjliggöra utveckling av redan befintliga företag och andra verksamheter.

Industrihus ska äga, utveckla och förvalta byggnaderna på Campus Skellefteå. Förvaltningen och utvecklingen ska ske på ett hållbart och ansvarsfullt sätt som bibehåller fastigheternas attraktivitet och funktion.

Bolaget ska också, tillsammans med hyresgäster och andra intressenter, utveckla Campusområdet på ett sätt som främjar samarbete och kunskapsöverföring mellan akademi, näringsliv och samhället i övrigt.

Industrihus ska vara ett föredöme när det gäller hållbart byggande och en hållbar fastighetsförvaltning

Verksamhetens inriktning

Industrihus ska:

 • Huvudsakligen äga och förvalta fastigheter som hyrs ut till det privata näringslivet, Skellefteå kommun och annan offentlig verksamhet
 • Genom ny-, om- och tillbyggnad, samt förvärv och försäljning av fastigheter bidra till en balans mellan utbud och efterfrågan på den lokala marknaden för lokaler
 • Genom samverkan med andra underlätta etableringar samt möjliggöra expansion och utveckling av redan befintliga verksamheter
 • Särskilt bidra till utvecklingen av Campus Skellefteå
 • Hushålla med resurser och tillsammans med bolagets hyresgäster sträva efter en minskad miljöpåverkan
 • Arbeta utifrån tydliga etiska riktlinjer och på ett sätt som innebär att allmänhetens förtroende för bolaget upprätthålls

Verksamhetsmål

Skellefteå Industrihus ska:

 • Generera en direktavkastning på minst 4-5 procent på fastigheternas samlade investeringsvärde på bolagsnivå som långsiktigt tryggar bolagets verksamhet. Olika avkastningskrav kan ställas på enskilda investeringar
 • I särskilda fall (mycket låg risk) kan direktavkastningen för enskilda investeringar ligga inom intervallet 3-4 procent där den lägre nivån kräver mycket lång kontraktstid (minst 25 år) samt en hyresgäst med mycket hög kreditvärdighet
 • Över tid sträva efter en soliditet som ligger på minst 20 procent beräknat på justerat eget kapital
 • Minska energianvändningen per kvadratmeter med minst 10 procentenheter till år 2030 räknat från 2020
 • Endast använda fossilfri el senast 2030

Samordning och dialog

Särskilt viktiga och principiella frågor, som ska lyftas till kommunfullmäktige, ska alltid först beredas/godkännas av moderbolaget Skellefteå Stadshus AB, nedan kallat Stadshus. Stadshus ska också godkänna köp/nyproduktion och försäljningar av fastigheter om de överstiger 50 miljoner kronor. Industrihus ska betala marknadsmässig ränta och borgensavgift till kommunen via Stadshus för lån med kommunal borgen.

Representant från Stadshus deltar i beredningsarbetet som sker inför kommunfullmäktiges beslut om val och arvodering av styrelse i Industrihus. Före tillsättning/avsättning av vd i Industrihus ska bolaget alltid samråda med Stadshus vd/styrelseordförande. I avtalsdiskussioner med vd, ska Industrihus styrelse utgå ifrån Stadshus mall för anställningsavtal. Anställningsavtal för vd i Industrihus ska
fastställas av Industrihus styrelse i dialog med Stadshus vd/styrelseordförande. Industrihus ska också tillämpa Stadshus förslag till arbetsordning för styrelse och vd-instruktion (kan vid behov kompletteras utifrån bolagsspecifika krav).

Dokumentinformation

Dokumentinformation

Dokumentet har fastställts av:
Kommunfullmäktige (KF 2021-03-30, § 88)
Bolagsstämma Skellefteå Industrihus AB, 2021-05-24, § 14

Informationsägare: Kommundirektör/vd Skellefteå Stadshus AB

Dokumentet gäller för: Skellefteå Industrihus AB

Dokumentet gäller från och med: 2021-03-30

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Senast uppdaterad: