Ägardirektiv Skellefteå Kulturhus AB

Skellefteå Kulturhus AB, nedan kallat kulturhusbolaget, ska förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv även följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens ägarpolicy.

Samtliga kommunägda bolag ska:

 • bidra till att kommunvision och kommunövergripande mål nås,
 • aktivt söka koncernnytta,
 • följa policyer och riktlinjer för kommunkoncernen,
 • lämna information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Ägaridé

Kulturhusbolaget ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Skellefteå. Bolaget ska marknadsföra och driva Sara kulturhus på ett sätt som stärker kulturutbudet och kulturlivet i kommunen och i regionen samt bidra till att tillgodose behovet av lokaler för stora som små mötesarrangemang. Kulturhusbyggnaden rymmer ett hotell för att möta ett ökat antal besökare till kommunen. Kulturhusbolaget ska vidareuthyra hotellet till en privat hotelloperatör.

I Sara kulturhus finns förutom kulturhusbolaget och hotellet även de kulturella verksamheterna Västerbottensteatern, Skellefteå konsthall, Stadsbiblioteket och Museum Anna Nordlander (MAN). Kulturhusbolaget har det övergripande samordningsansvaret för alla verksamheter i huset. Tillsammans med sina hyresgäster ska bolaget erbjuda en öppen och tillgänglig anläggning för alla.

Som ett led i att skapa ett varierat kulturutbud och en mötesplats för invånare och besökare ska bolaget planera in kulturella event och möten. Bolagets uppgift är också att fylla vakanser och samordna den totala programplaneringen för Sara kulturhus, utifrån verksamheternas program enligt grunduppdragen. Kulturhusbolaget ska i samarbete med hyresgäster och besökare driva en miljömässigt hållbart verksamhet.

Verksamhetens inriktning

Skellefteå Kulturhus ska

 • hyra, marknadsföra och hyra ut lokaler för kultur-, mötes-, hotell- och restaurangverksamhet,
 • planera och genomföra kulturella event och möten av varierad karaktär,
 • ansvara för driften av Sara kulturhus,
 • ansvara för samordningen av verksamheterna i Sara kulturhus,
 • bidra till ett ökat antal besökare till Skellefteå,
 • bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete.

Verksamhetsmål

 • Tillsammans med hyresgäster och besökare utveckla Sara kulturhus till en attraktiv och välbesökt, hållbar anläggning
 • Låg miljöpåverkan och stor miljö- och klimathänsyn i alla delar av bolagets verksamhet.
 • Att, över tid, senast 2026-12-31, ha en ekonomi i balans så att verksamheten tryggas långsiktigt.

Samordning och dialog

Särskilt viktiga och principiella frågor, som ska lyftas till kommunfullmäktige, ska alltid först beredas/godkännas av moderbolaget Skellefteå Stadshus AB, nedan kallat Stadshus. Kulturhusbolaget ska betala marknadsmässig ränta och borgensavgift till kommunen via Stadshus för lån med kommunal borgen.

Representant från Stadshus deltar i beredningsarbetet som sker inför kommunfullmäktiges beslut om val och arvodering av styrelse i kulturhusbolaget. Före tillsättning/avsättning av vd i kulturhusbolaget ska bolaget alltid samråda med Stadshus vd/styrelseordförande. I avtalsdiskussioner med vd, ska kulturhusbolagets styrelse utgå ifrån Stadshus mall för anställningsavtal. Anställningsavtal för vd i kulturhusbolaget ska fastställas av kulturhusbolagets styrelse i dialog med Stadshus vd/styrelseordförande. Kulturhusbolaget ska också tillämpa Stadshus förslag till arbetsordning för styrelse och vd-instruktion (kan vid behov kompletteras utifrån bolagsspecifika krav)

Dokumentinformation

Dokumentinformation

Dokumentet har fastställts av:
Kommunfullmäktige (KF 2022)
Bolagstämma Skellefteå Kulturhus AB (2022)

Informationsägare: Kommundirektör/Vd Skellefteå Stadshus AB

Dokumentet gäller för: Skellefteå Kulturhus AB

Dokumentet gäller från och med: 2022

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Senast uppdaterad: