Ägardirektiv Skellefteå Stadshus AB

Kommunen tillämpar en värdeskapande ägarstyrning som innebär att kommunen löpande utvecklar, samordnar och utvärderar bolagsverksamheten så att den skapar största möjliga samhälls- och koncernnytta.

Som ett led i den värdeskapande ägarstyrningen är kommunens helägda och tre delägda dotterbolag organiserade i en aktiebolagsrättslig koncern med Skellefteå Stadshus AB som moderbolag i koncernen.

Stadshus AB, nedan kallat Stadshus, ska förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv också följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens ägarpolicy. Samtliga kommunägda bolag ska:

 • bidra till att kommunvisionen nås,
 • aktivt söka koncernnytta,
 • följa policyer och riktlinjer för kommunkoncernen,
 • lämna information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Ägaridé

Som moderbolag i kommunens bolagskoncern ska Stadshus utveckla och säkerställa en effektiv styrning och samordning av koncernbolagen och kommunkoncernen från ett värdeskapande koncerngemensamt perspektiv. Bolaget ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation och sträva efter en långsiktig ekonomiskt hållbar utveckling.

I rollen som en aktiv ägare ska bolaget underlätta och stödja kommunstyrelsens uppsikt och årliga prövning av de kommunägda bolagen.

Verksamhetens inriktning och bolagets ansvar

Stadshus ska:

 • utveckla kommunens ägarstyrning
 • genom styrdokument och i dialog med bolagens styrelse och ledning, utveckla och samordna bolagens strategiska inriktning ur ett värdeskapande kommunkoncernperspektiv
 • ansvara för att koncernen genererar en avkastning som säkerställer god ekonomisk hushållning
 • följa upp och utvärdera dotterbolagen genom egna analyser och rapporter från bolagen
 • bidra till och främja samordning och samarbete i kommunkoncernen och den kommunala förvaltningen bland annat genom att driva en koncerngemensam internbank med ansvar för koncernens kapital- och lånestruktur
 • bereda ägardirektiv, bolagsordningar och aktieägaravtal inför beslut i fullmäktige
 • lyfta och eller delta i beredningen inför fullmäktiges ställningstagande i större eller viktiga principfrågor som rör bolaget och eller dotterbolagen
 • bistå kommunfullmäktiges valberedning i samband med styrelsetillsättningar i dotterbolagen i de fall där ledamöter utses på annan grund än partipolitisk
 • via styrelsens ordförande/vd samråda med dotterbolagsstyrelsens ordförande före tillsättning och eller avsättning av dotterbolags-Vd
 • tillse att informationen om bolagskoncernens verksamhet och ekonomi är öppen och transparent
 • arbeta utifrån tydliga etiska riktlinjer och på ett sätt som innebär att allmänhetens förtroende för bolaget upprätthålls

Samordning och dialog

Moderbolaget och dotterbolagen har ett gemensamt ansvar för en löpande dialog. Under ägardialogerna diskuteras förväntningar på bolagen, bolagens affärs- och investeringsplaner, måluppfyllelse, policyfrågor, väsentliga risker och liknande. Syftet med ägardialogerna är att tydliggöra ägarens vilja och ambitioner med bolagen och bolagens olika förutsättningar att nå uppsatta mål. I samverkan med dotterbolagens styrelser och ledningar skapas former för en effektiv uppföljning och rapportering.

Vid investeringar eller försäljningar i dotterbolagen som överstiger 200 miljoner kronor ska Stadshus alltid be kommunfullmäktige att ta ställning.

Stadshus ska tillse att dotterbolagens ägardirektiv fastställs på bolagsstämma.
Stadshus ska tillämpa koncernens standardförslag till arbetsordning för styrelse och
vd-instruktion (kan vid behov kompletteras utifrån bolagsspecifika krav).

Dokumentinformation

Dokumentinformation

Dokumentet har fastställts av:
Kommunfullmäktige (KF 2022)
Bolagstämma Skellefteå Stadshus AB (2022)

Informationsägare: Kommundirektör

Dokumentet gäller för: Skellefteå Stadshus AB

Dokumentet gäller från och med: 2022

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Senast uppdaterad: