Ägardirektiv till Skelleftebostäder AB

Skelleftebostäder AB, nedan kallat Skebo, ska förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv även följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens ägarpolicy. Samtliga kommunägda bolag ska:

 • bidra till att kommunvision och kommunövergripande mål nås,
 • aktivt söka koncernnytta,
 • följa policyer och riktlinjer för kommunkoncernen,
 • lämna information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Ägaridé

Bostaden och bostadsområdet är särskilt viktiga för människors välbefinnande och deras möjligheter att forma sina liv. En väl fungerande bostadsmarknad bidrar till en positiv samhällsutveckling och stärker kommunens attraktionskraft.

Skebo ska bidra till bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska i allmännyttigt syfte erbjuda ett varierat utbud av hyresbostäder som vänder sig till alla. Bolaget ska bidra till social hållbarhet genom att, i samverkan med andra, skapa bostadsområden där alla människor kan mötas, känna trygghet och vara delaktiga i utvecklingen.
Skelleftebostäder ska vara aktiv och delaktig i den samhällsomvandling som pågår. Det kan bland annat innebära att bolaget ska kunna uppföra, förvalta och hyra ut temporära bostäder.

Bolaget ska också bidra till utvecklingen av miljömässigt hållbara bostadsområden och vara ett föredöme när det gäller hållbart byggande och en hållbar fastighetsförvaltning.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och utifrån en god affärsetik. Skebo ska alltid utgå ifrån vad som är bäst för bolaget på lång sikt. Relationen med kommunen ska vara affärsmässig.

Verksamhetens inriktning

Skebo ska:

 • huvudsakligen förvalta fastigheter med hyreslägenheter
 • bidra till bostadsförsörjningen och en balans mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnad samt förvärv och försäljning av fastigheter,
 • erbjuda hyresgäster inflytande över utvecklingen av det egna bostadsområdet och i bolaget
 • arbeta för en hyressättning som bestäms utifrån lägenheternas standard, utformning och läge, tillsammans med Hyresgästföreningen och privata fastighetsägare.
 • i samverkan med andra skapa bostadsområden med utgångspunkt i människors vardagliga rutiner och aktiviteter, för att underlätta möten, delaktighet och social sammanhållning
 • hushålla med resurser och tillsammans med bolagets hyresgäster sträva efter en minskad miljöpåverkan
 • driva verksamheten så att en långsiktigt hållbar värdetillväxt, i nivå med andra jämförbara bostadsföretag, skapas i bolaget,
 • arbeta utifrån tydliga etiska riktlinjer och på ett sätt som innebär att allmänhetens förtroende för bolaget upprätthålls
 • medverka till att lösa socialförvaltningens behov/förmedling av bostäder
 • ge bostadsgaranti för studenter på högskola/universitet i Skellefteå kommun
 • kunna uppföra, förvalta och hyra ut temporära bostäder.

Verksamhetsmål

Skebo ska:

 • generera en direktavkastning i intervallet 5–7 procent på fastigheternas samlade marknadsvärde på bolagsnivå. Olika avkastningskrav kan ställas på enskilda investeringar utifrån en samlad bedömning av lönsamheten
 • över tid sträva efter en soliditet på 30 procent beräknat på justerat eget kapital
 • öka andelen hyresgäster som upplever fastigheterna trygga, säkra och tillgängliga
 • minska energianvändningen per kvadratmeter med minst 10 procent till år 2030
 • vara fossilfria senast år 2030.

Samordning och dialog

Särskilt viktiga och principiella frågor, som ska lyftas till kommunfullmäktige, ska alltid först beredas/godkännas av moderbolaget Skellefteå Stadshus AB, nedan kallat Stadshus. Stadshus ska också godkänna köp/nyproduktion och försäljningar av fastigheter om de överstiger 50 miljoner kronor. Skebo ska betala marknadsmässig ränta och borgensavgift till kommunen via Stadshus för lån med kommunal borgen.

Representant från Stadshus deltar i beredningsarbetet som sker inför kommunfullmäktiges beslut om val och arvodering av styrelse i Skebo. Före anställning av ny vd i Skebo ska bolaget alltid samråda med Stadshus vd/styrelseordförande. I avtalsdiskussioner med vd, ska Skebo:s styrelse utgå ifrån Stadshus mall för anställningsavtal. Anställningsavtal för vd i Skebo ska fastställas av Skebo:s styrelse i dialog med Stadshus vd/styrelseordförande. Skebo ska också tillämpa Stadshus förslag till arbetsordning för styrelse och vd-instruktion (kan vid behov kompletteras utifrån bolagsspecifika krav).

Dokumentinformation

Dokumentinformation

Dokumentet har fastställts av:
Kommunfullmäktige (KF 2021-04-20 § 145)
Bolagstämma Skelleftebostäder AB (2021-04-29 § 13)

Informationsägare: Kommunchef/Vd Skellefteå Stadshus AB

Dokumentet gäller för: Skelleftebostäder AB

Dokumentet gäller från och med: 2021-04-20

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Senast uppdaterad: