Ägardirektiv till Skellefteå buss AB

Skellefteå buss AB, nedan kallat Skellefteå buss, ska förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv även följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens ägarpolicy.

Samtliga kommunägda bolag ska:

 • bidra till att kommunvision och kommunövergripande mål nås,
 • aktivt söka koncernnytta,
 • följa policyer och riktlinjer för kommunkoncernen,
 • lämna information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Ägaridé

Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. Ett väl utbyggt system för persontransporter är en viktig förutsättning för en hållbar utveckling i hela kommunen. Genom att också minimera bolagets miljöbelastning bidrar Skellefteå buss till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Kollektivtrafiksystemet knyter ihop kommunen och ökar rörligheten. Systemet skapar därigenom goda förutsättningar för en växande ekonomi, ökad befolkning och goda levnadsvillkor både i tätort och på landsbygd.

Skellefteå buss ska bidra till att en större andel kollektiva persontransporter genomförs i kommunen. För att alla ska ha möjlighet att åka kollektivt ska Skellefteå buss ständigt arbeta med att förbättra tillgängligheten för resenärerna på bolagets bussar. Resenärer och anställda hos Skellefteå buss ska uppleva att bolaget systematiskt arbetar med trafiksäkerhetsfrågor samt trygghet ombord. Bolaget ska sträva efter att helt undvika trafikskador kopplade till bolagets busstrafik.

Verksamhetens inriktning

Skellefteå Buss bedriver en kollektivtrafik på ett kostnadseffektivt, miljömässigt och kvalitativt bra sätt. Den kollektiva resan med Skellefteå buss ska vara ett självklart val där tillgänglighet och god service genomsyrar alla led.

Skellefteå buss ska:

 • Samverka med kommunen samt föra dialog med näringslivet och andra externa aktörer i syfte att utveckla en hållbar kollektivtrafik som möter framtidens behov.
 • Utifrån tillstyrkande av regional kollektivtrafikmyndighet bedriva stadstrafik med ett relevant trafikutbud samt skolskjutstrafik.
 • Bolaget ska även bedriva regional linjetrafik på marknadsmässiga villkor, huvudsakligen inom Skellefteå kommun.
 • Stärka busstrafiken som en naturlig del av det vardagliga resandet i hela kommunen.
 • Samverka med övriga trafikaktörer för största kundnytta.
 • Vara ett föredöme och ligga i framkant när det handlar om att driva mot kommunala och branschgemensamma miljömål för alla delar av verksamheten.
 • Arbeta utifrån tydliga etiska riktlinjer på ett sätt som innebär att allmänhetens förtroende för bolaget upprätthålls.

Verksamhetsmål

Skellefteå buss ska:

 • Erbjuda trygga och säkra bussresor för alla i kommunens alla delar. Fler ska kunna åka buss, oavsett funktionsvariationer, till och från skola, arbetsplatser, fritidsaktiviteter, evenemang och besöksmål.
 • Tillhandahålla en fossilfri fordonsflotta senast 2030.
 • Verka för att uppnå kundnöjdhet genom att bl. a förenkla resandet för kunderna med avseende på enkla biljettköp, punktlighet i förhållande till tidtabeller etc.
 • Bussresorna ska ha tydliga kopplingar till övriga transportslag och bli till bättre val, avseende tid, möjligheter till spontant resande och digitala tjänster.
 • Aktivt arbeta för att bolagets ekonomi ska vara i balans och att verksamheten tryggas långsiktigt.

Samordning och dialog

Särskilt viktiga och principiella frågor, som ska lyftas till kommunfullmäktige, ska alltid först beredas/godkännas av moderbolaget Skellefteå Stadshus AB, nedan kallat Stadshus. Stadshus ska också godkänna investeringar om de överstiger 20 miljoner kronor. Skellefteå buss ska betala marknadsmässig ränta och borgensavgift till kommunen via Stadshus för lån med kommunal borgen.

Representant från Stadshus deltar i beredningsarbetet som sker inför kommunfullmäktiges beslut om val och arvodering av styrelse i Skellefteå buss. Före anställning av ny vd i Skellefteå buss ska bolaget alltid samråda med Stadshus vd/styrelseordförande. I avtalsdiskussioner med vd, ska Skellefteå buss styrelse utgå ifrån Stadshus mall för anställningsavtal. Anställningsavtal för vd i bolaget ska fastställas av Skellefteå buss styrelse i dialog med Stadshus vd/styrelseordförande. Skellefteå buss ska också tillämpa Stadshus förslag till arbetsordning för styrelse och vd-instruktion (kan vid behov kompletteras utifrån bolagsspecifika krav).

Dokumentinformation

Dokumentinformation

Dokumentet har fastställts av:
Kommunfullmäktige (KF 2021-09-28 § 231)
Bolagstämma Skellefteå buss AB (2021-11-09)

Informationsägare: Kommundirektör/vd Skellefteå Stadshus AB

Dokumentet gäller för: Skellefteå buss AB

Dokumentet gäller från och med: 2021-09-28

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Senast uppdaterad: