Ägardirektiv Skellefteå Kraft AB

Skellefteå Kraft AB, nedan kallat Skellefteå Kraft, ska förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv även följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens ägarpolicy.

Samtliga kommunägda bolag ska:

 • bidra till att kommunvision och kommunövergripande mål nås,
 • aktivt söka koncernnytta,
 • följa policyer och riktlinjer för kommunkoncernen,
 • lämna information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Ägaridé

Ett stabilt och väl fungerande energisystem är en förutsättning för industriproduktion, handel och många vardagliga bekvämligheter. Energisystemet är också en förutsättning för alla moderna kommunikationssystem.

Skellefteå Kraft ska trygga kommunens energiförsörjning. Bolaget ska satsa på förnybara energikällor med vattenkraften som bas. Då tillgången till snabba och säkra kommunikationslösningar är en förutsättning för att kunna bo och verka i hela kommunen, ska bolaget också erbjuda en väl utbyggd infrastruktur.

Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt utifrån en god affärsetik. Bolaget ska också bidra till lokal och regional samhällsutveckling.

Verksamhetens inriktning

Skellefteå Kraft ska:

 • producera, sälja och leverera energi och energirelaterade produkter och tjänster,
 • i huvudsak använda förnybara energikällor med vattenkraft som bas,
 • äga, driva och underhålla mark, vattenkraftanläggningar, vindkraftparker, distributionsnät för el, fjärrvärme samt elektronisk kommunikation,
 • förvalta och utveckla Skellefteå kommuns vattenkraftanläggningar,
 • äga och förvärva, avyttra och förvalta fast samt lös egendom,
 • erbjuda elnät med få störningar och avbrott, samt skyndsamt hantera de avbrott som inträffar,
 • kontinuerligt anpassa tjänster och produktportfölj så att det säkerställer bolagets långsiktiga konkurrenskraft,
 • arbeta med miljöförbättrande åtgärder, biologisk mångfald och minskade störningar på omgivningen i anslutning till bolagets anläggningar,
 • arbeta utifrån tydliga etiska riktlinjer och på ett sätt som innebär att allmänhetens förtroende för bolaget upprätthålls.

Verksamhetsmål

Skellefteå Kraft ska:

 • över tid generera en årlig avkastning på sysselsatt kapital på över 6 procent,
 • öka andelen förnybar energiproduktion till över 90 procent,
 • fortsätta utbyggnaden av fibernätet i enlighet med kommunens bredbandsstrategi,
 • minska antalet avbrott i elnäten, så att snittet ligger under 2,0 avbrott per kund och år.

Samordning och dialog

Särskilt viktiga och principiella frågor, som ska lyftas till kommunfullmäktige, ska alltid först beredas/godkännas av moderbolaget Skellefteå Stadshus AB, nedan kallat Stadshus. Stadshus ska godkänna köp, försäljningar och investeringar om de överstiger 100 miljoner kronor. Köp och försäljning av strategiska tillgångar ska alltid föregås av dialog med ägaren. Skellefteå Kraft ska betala marknadsmässig ränta och borgensavgift till kommunen via Stadshus för lån med kommunal borgen.

Representant från Stadshus deltar i beredningsarbetet som sker inför kommunfullmäktiges beslut om val och arvodering av styrelse i Skellefteå Kraft. Före anställning av ny vd i Skellefteå Kraft ska bolaget alltid samråda med Stadshus vd/styrelseordförande. I avtalsdiskussioner med vd, ska Skellefteå Krafts styrelse utgå ifrån Stadshus mall för anställningsavtal. Anställningsavtal för vd i Skellefteå Kraft ska fastställas av Skellefteå Krafts styrelse i dialog med Stadshus vd/styrelseordförande. Skellefteå Kraft ska också tillämpa Stadshus förslag till arbetsordning för styrelse och vd-instruktion (kan vid behov kompletteras utifrån bolagsspecifika krav).

Dokumentinformation

Dokumentinformation

Dokumentet har fastställts av:
Kommunfullmäktige (KF 2021-02-26 § 13)
Bolagstämma Skellefteå Kraft AB (2021-04-28 § 13)

Informationsägare: Kommundirektör/vd Skellefteå Stadshus AB

Dokumentet gäller för: Skellefteå Kraft AB

Dokumentet gäller från och med: 2021-01-26

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Senast uppdaterad: