Ägardirektiv Visit Skellefteå

Fastighetsägarna, besöksnäringen och handeln i Skellefteå har tillsammans med Skellefteå kommun (nedan kallat Skellefteå) bildat destinationsbolaget Visit Skellefteå AB (nedan kallat Visit).

Visit ägs till 51 procent av Visit Skellefteå ekonomisk förening och till 49 procent av Skellefteå Stadshus AB (nedan kallat Stadshus).

Visit ska förutom nedanstående bolagsspecifika ägardirektiv även följa de generella ägardirektiv som framgår av kommunens ägarpolicy.

 • Samtliga kommunägda bolag ska:
 • bidra till att kommunvision och kommunövergripande mål nås,
 • aktivt söka koncernnytta,
 • följa policyer och riktlinjer för kommunkoncernen,
 • lämna information som möjliggör kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Ägaridé

Besöksnäringen har stor betydelse för tillväxt och sysselsättning i hela landet. Visit är ett tillväxtverktyg för att öka attraktionskraften och skapa fler arbetstillfällen.

Visit ska arbeta för en hållbar besöksnäring med konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar. Genom att fokusera på hållbar destinationsutveckling skapas produkter och tjänster som är attraktiva för besökare och invånare.

Visit ska strategiskt och operativt samarbeta med kommunens förvaltningar och bolag samt med externa partner på lokal, regional, nationell och internationell nivå i syfta att öka antalet besökare till Skellefteå.

Bolaget ska bidra till att stärka Skellefteås attraktivitet som besöksmål, evenemangs- och mötesdestination samt som etablerings- och bostadsort – regionalt, nationellt och internationellt.

Verksamhetens inriktning

Visit Skellefteå AB ska:

 • Tillsammans med besöksnäringens aktörer stärka Skellefteå som besöksmål för privatresenärer genom att marknadsföra, utveckla och positionera Skellefteå inom turism, handel och evenemang.
 • Tillsammans med handel- och fastighetsägare aktivt delta och samordna centrumutvecklingsarbetet.
 • Genom Convention Bureau, tillsammans med kommunen, näringslivet och andra, vara en aktiv och drivande part i arbetet med att utveckla och stärka Skellefteå som mötesdestination, genom att locka såväl nationella som internationella möten, kongresser och företagsgrupper.

Verksamhetsmål

Visit Skellefteå AB ska:

 • Arbeta för en hållbar utveckling av handeln och besöksnäringen i Skellefteå.
 • Tillsammans med andra aktörer bidra till att fler möten, konferenser och evenemang placeras i Skellefteå.
 • Aktivt arbeta för att bolagets ekonomi ska vara i balans och att verksamheten tryggas långsiktigt.
 • Bolagets verksamhet ska drivas på ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Samordning och dialog

Särskilt viktiga och principiella frågor, som ska lyftas till kommunfullmäktige, ska alltid först beredas/godkännas av moderbolaget Stadshus. Visit ska betala marknadsmässig ränta och borgensavgift till kommunen via Stadshus för lån med kommunal borgen.

Representant från Stadshus deltar i beredningsarbetet som sker inför kommunfullmäktiges beslut om val och arvodering av styrelse i Visit. Före tillsättning/avsättning av vd i Visit ska bolaget alltid samråda med Stadshus vd/styrelseordförande. I avtalsdiskussioner med vd, ska Visits styrelse utgå från Stadshus mall för anställningsavtal. Anställningsavtal för vd i Visit ska fastställas av Visits styrelse i dialog med Stadshus vd/styrelseordförande. Visit ska också tillämpa Stadshus förslag till arbetsordning för styrelse och vd-instruktion (kan vid behov kompletteras utifrån bolagsspecifika krav).

Dokumentinformation

Dokumentinformation

Dokumentet har fastställts av:
Kommunfullmäktige (KF 2020-12-08 § 325)
Visit ekonomisk förening (föreningsstämma 2020-12-08)
Bolagstämma Visit Skellefteå AB (2021-02-23 § 8)

Informationsägare: Kommundirektör/Vd Skellefteå Stadshus AB

Dokumentet gäller för: Visit Skellefteå AB

Dokumentet gäller från och med: 2021-02-23

Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare

Senast uppdaterad: