Bolagskoncern

I kommun- och bolagskoncernen sker samordning för tillsammanssatsningar inom olika områden för helhetens bästa.

Detta ska ge stöd för kommunen och de kommunägda bolagen att effektivt hantera gemensamma områden som rör Skellefteås utveckling eller exempelvis samordning kring administrativa tjänster, digitalisering, säkerhet, livslångt lärande, lokaler och upphandling av varor och tjänster enligt LOU. I utvecklingsstrategin Skellefteå 2030 anges prioriterade områden för Skellefteås utveckling.

Kommunala bolag

Skellefteå kommun äger helt eller delvis ett antal aktiebolag med syfte att skapa nytta för kommuninvånarna. I kommunallagen anges ramarna för kommunal verksamhet. En grundläggande förutsättning för att kommuner ska kunna överlämna verksamhet kommunala bolag är att verksamheten utgör en kommunal angelägenhet.

Det innebär att verksamheten ska vara något som är av allmänintresse och har en anknytning till kommunens område eller kommunens medlemmar. Förutom kommunallagen och bolagslagen har Skellefteå kommun tagit fram Principer för ägarstyrning med syftet att tydliggöra bolagsstyrningen i kommunen. Varje bolag har även egna ägardirektiv som agerar målsättning för respektive bolag.

 

Helt eller delvis kommunägda bolag

Bland de helt eller delvis kommunägda bolagen hittar du företag som Skellefteå museum, Skellefteå Kraft och Skellefteå buss.

Skellefteå Stadshus AB ägs till 100% av Skellefteå kommun och är moderbolag för koncernen Skellefteå Kraft AB, Skelleftebostäder AB, Skellefteå Industrihus och Skellefteå buss AB. Syftet med bolaget är att genom en koncernbildning av företag åstadkomma samordning för ett optimalt resursutnyttjande.

Skellefteå kommun äger Skellefteå museum AB till 60% och Västerbottensteatern AB till 40%. Region Västerbotten äger övriga delar av museet och teatern.

Kommunala bolag

Skellefteå Airport ska driva och utveckla kommunens flygplats med fokus på flygsäkerhet, effektivitet och hållbarhet. Skellefteå Airport ska vara en hållbar plats i resenärens vardag genom att vara en av Sveriges ledande aktörer i flygbranschens omställning till fossilfrihet. Bolaget ska också, i samarbete med övriga kommunkoncernen, arbeta för en gemensam regional utveckling samt tillgodose invånarnas, besökarnas och näringslivets behov av en väl fungerande, hållbar och modern flygplatsinfrastruktur.

Kulturhusbolaget ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Skellefteå. Bolaget ska marknadsföra och driva Sara kulturhus på ett sätt som stärker kulturutbudet och kulturlivet i kommunen och i regionen. Som ett led i att skapa ett varierat kulturutbud och en mötesplats för invånare och besökare ska bolaget planera in egna kulturella event och program som bidrar till Skellefteå kommuns utveckling.

Industrihus ska bidra till utvecklingen av Skellefteå genom en hållbar och långsiktig lokalförsörjning utifrån affärsmässiga principer. I första hand för Skellefteå kommunkoncern men bolaget kan även erbjuda annan offentlig verksamhet och det privata näringslivet lokaler som komplement när marknaden inte kan tillgodose behoven. Industrihus ska vara ett föredöme när det gäller hållbart byggande.

Skelleftebostäders ägaridé handlar om att bidra till bostadsförsörjningen i kommunen. En väl fungerande bostadsmarknad bidrar till en positiv samhällsutveckling och stärker kommunens attraktionskraft. Bolaget ska bidra till utveckling av miljömässigt hållbara bostadsområden och vara ett föredöme när det gäller hållbart byggande och en hållbar fastighetsförvaltning. Skelleftebostäder ska vara aktiv i den samhällsomvandling som pågår

Skellefteå buss ska bidra till att en större andel kollektiva persontransporter genomförs i kommunen. Bolaget ska ständigt arbeta med att förbättra tillgängligheten för resenärerna på bolagets bussar. Resenärer och anställda hos Skellefteå buss ska uppleva att bolaget systematiskt arbetar med trafiksäkerhetsfrågor samt trygghet ombord. Genom att minimera bolagets miljöbelastning bidrar Skellefteå buss till utveckling av ett hållbart samhälle.

Skellefteå Kraft ska trygga kommunens energiförsörjning. Bolaget ska satsa på förnybara energikällor med vattenkraft som bas. Ett stabilt och väl fungerande energisystem är en förutsättning industriproduktion, handel och för alla moderna kommunikationssystem. Tillgången till snabba och säkra kommunikationslösningar är en förutsättning för att kunna bo och verka i hela kommunen, bolaget ska därför även erbjuda en väl utbyggd infrastruktur. Verksamheten ska bedrivas affärsmässigt utifrån god affärsetik. Bolaget ska också bidra till lokal och regional samhällsutveckling.

Skellefteå museum ska verka för att en bred allmänhet kan ta del av regionens kulturarv i syfte att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska knyta samman historia, nutid och framtid. Verksamheten ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, attraktionskraft och tillgänglighet.

Som moderbolag i kommunens bolagskoncern ska Stadshus utveckla och säkerställa en effektiv styrning och samordning av koncernbolagen och kommunkoncernen från ett värdeskapande koncerngemensamt perspektiv. Bolaget ska optimera koncernens finansiella och skattemässiga situation och sträva efter en långsiktig ekonomiskt hållbar utveckling. I rollen som en aktiv ägare ska bolaget underlätta och stödja kommunstyrelsens uppsikt och årliga prövning av de kommunala bolagen.

Science City ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i Skellefteå. Bolaget ska stärka Skellefteå som en hållbar plats där innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas och som attraherar kompetens, kapital och etableringar, inom Science Citys profilerade områden, nationellt och internationellt. Science City ska främja samarbeten mellan näringsliv, akademi och samhälle samt vara en naturlig plattform för möten mellan människor, idéer, branscher och kunskap.

Visit ska arbeta för en hållbar besöksnäring med konkurrenskraftiga företag som vill, kan och vågar. Genom att fokusera på hållbar destinationsutveckling skapas produkter och tjänster som är attraktiva för besökare och invånare. Bolaget ska bidra med att stärka Skellefteås attraktivitet som besöksmål, evenemangs- och mötesdestination samt som etablerings- och bostadsort – regionalt, nationellt och internationellt.

Västerbottensteatern har ett regionalt ansvar att producera, presentera, främja, stärka och utveckla teater och annan scenisk konst i kommunen och länet. Teater- och scenverksamheten ska kännetecknas av kvalitet, mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och attraktionskraft. Teatern ska särskilt främja berättande. Teatern ska verka för regionalt, nationellt och internationellt utbyte i form av samverkan, gästspel och tvärkulturella samarbeten.

De kommunala bolagen har många dotterbolag, till exempel Lövångers Trafik AB, BlaikenVind AB, Skelleftebostäder Parkering AB och Stinsen Skellefteå AB.

Senast uppdaterad: