Ekonomi i kommunen

Kommunen har förstås både intäkter och kostnader. Det som kostar är till exempel lön till alla som ger service till våra invånare – våra medarbetare. Det är hyror av olika slag och det är kostnader för att bygga om och bygga nytt när det behövs. Här berättar vi hur pengarna kommer in och hur dom används.

Intäkter – härifrån kommer pengarna

De flesta svenska kommuner är idag så kallade kommunkoncerner. Det innebär att kommunen har verksamheter inom många områden. Verksamheterna bedrivs oftast i förvaltningsform eller som ett kommunägt bolag. Skellefteå kommun har ett flertal förvaltningar och också ett stort antal aktiebolag. För att beskriva hur de olika verksamheterna är finansierade brukar vi dela upp kommunkoncernen i tre områden som finansieras på olika sätt:

  1. Skattefinansierad verksamhet
  2. Taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet
  3. Kommunägda bolag

Det hörs på namnet hur respektive område finansieras. I område ett, som i huvudsak finansieras av skatteintäkter och bidrag från staten, ingår verksamheter som skola, vård och omsorg men också verksamheter som kultur, fritid, gator, vägar och parker.

Område två, som finansieras av intäkter från taxor och avgifter, omfattar verksamheter som vatten, avlopp och renhållning men hit hör till exempel även kommunens campingverksamhet.

Det tredje området är de kommunägda bolagen som, precis som vilket bolag som helst, finansierar sina verksamheter genom den försäljning som bolaget har. Skellefteå kommun har idag bolag inom områden som energi, bostäder, lokaler och transporter.

Utgifter – så fördelas pengarna

Energiverksamheten som drivs av kommunens bolag Skellefteå Kraft är den verksamhet som har den högsta omsättningen (utifrån kostnad) inom Skellefteå kommunkoncern. Där har de årliga kostnaderna de senaste två åren legat på omkring 4 miljarder kronor. Den näst största verksamheten är vård och omsorg som är en förvaltningsdriven verksamhet med Socialnämnden som ansvarig nämnd. Socialnämnden omsatte det senaste året nästan 2,5 miljarder kronor. I vård- och omsorgsverksamheten ingår uppgifter som äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt stöd och service för personer med funktionsvariationer.

Om man bara tittar på skattefinansierade delen av kommunen så är vård och omsorg den största verksamheten. Det näst största verksamhetsområdet är den pedagogiska verksamheten. Här ingår uppgifter som förskola, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. Om man slår ihop vård- och omsorgsverksamheten med den pedagogiska verksamheten så utgör det över 82 procent av den skattefinansierade delen av kommunen.

Investeringar – så finansieras satsningarna

Som vi tidigare berättat så har det gjorts stora satsningar under de senaste åren i Skellefteå och det planeras också för en hel del under de kommande åren. Under perioden 2016-2025 ser Skellefteå kommun ut att investera för över 27 miljarder kronor, varav de kommunägda bolagen står för omkring 18,6 miljarder och övriga kommunen för omkring 8,5 miljarder.

För att klara dessa höga investeringsnivåer krävs långsiktiga finansiella mål och en långsiktigt hållbar finansieringsplan. I den liggande finansieringsplanen ska kommunen både tillföra egna medel men också låna en del för att klara de höga investeringsnivåerna. Några viktiga delar i kommunens finansieringsplan är att lånen aldrig får överstiga 40 000 kronor per invånare. I dag motsvarar det omkring 2,9 miljarder kronor. Dessutom ska kommunens tillgångar alltid vara finansierade med minst 60 procent eget kapital. På så sätt läggs grunden för en ekonomiskt hållbar tillväxt.

Vissa investeringar innebär att driften blir dyrare. Dessa kostnader måste planeras in i den ordinarie driftbudgeten. Målsättningen är att alla investeringar som genomförs ska vara viktiga för kommunens invånare, lägga grunden för ett växande Skellefteå och bidra till att attrahera nya invånare och företag.

Kommunalskatt

Vart går pengarna som du betalar i kommunskatt? Använd verktyget Skattekollen för att få svar.

Laddar in Skattekollen...
Laddar...
Senast uppdaterad: