Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av ekonomin och verksamheten för hela kommunkoncernen, det vill säga alla förvaltningar och kommunägda bolag. Styrelsen ska verka för samordning mellan kommunens nämnder och bolag för att användandet av kommunens resurser ska bli så effektivt som möjligt.

Kommunstyrelsen ska följa utvecklingen inom all verksamhet i kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen ska särskilt uppmärksamma och skapa förutsättningar för utvecklingen inom

  • den kommunala demokratin inklusive invånar-, medlems- och brukarinflytande
  • hållbar samhällsutveckling och en hållbar tillväxt
  • styrprinciper och regelsystem på övergripande nivå
  • övergripande organisations- och verksamhetsutveckling.

Kommunstyrelsen i Skellefteå har 15 ledamöter fördelat på följande partier: Socialdemokraterna 7, Moderaterna 2, Vänsterpartiet 2, Centerpartiet 2, Liberalerna 1, Sverigedemokraterna 1.

Den som är missnöjd med ett kommunalt beslut kan begära att
Förvaltningsrätten gör en prövning av lagligheten i beslutet enligt reglerna i Kommunallagen kapitel 10.

Om du vill överklaga personalnämndens beslut ska du göra det i skrivelse till Förvaltningsrätten i Umeå, Box 193, 901 05 Umeå.
Överklagandet ska ha kommit in till Förvaltningsrätten senast tre veckor efter det att personalnämndens protokoll är justerat.

I skrivelsen ska du ange:

  • vilket beslut som överklagas
  • de omständigheter du vill åberopa till stöd för ditt överklagande.

Ange också namn, postadress och telefonnummer.

Behöver du ytterligare upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till Förvaltningsrätten.

Senast uppdaterad: