Kommunrevision

Kommunrevisionen har som uppdrag att granska kommunens verksamhet och de kommunala bolagen. Detta görs för att se till att dom följer lagen och instruktionerna de får från fullmäktige. Kommunrevisionens uppdrag är fastställt av kommunallagen.

Lagen säger att kommunfullmäktige ska utse ett antal personer, förtroendevalda revisorer, som självständigt ska granska all verksamhet som kommunen bedriver. Det handlar både om att kolla att räkenskaperna är korrekta och att se till att styrelsen och nämnderna både följer lagen och utför uppdragen som fullmäktige ger dem.

Ofta tänker man på revisorer som ett slags kontrollant av ekonomin. Detta är bara en liten del av uppdraget. Större delen av tiden ägnas dock åt att följa upp verksamheten och ge förslag till hur den kan förbättras.

I de kommunala bolagen finns särskilda revisorer för ekonomin. Kommunens förtroendevalda revisorer har där ett uppdrag som kallas ”lekmannarevisor”, att på samma sätt som i kommunen för övrigt se till att bolagen följer både lagen och de instruktionerna de har fått av fullmäktige.

Revisionen har två uppdragsgivare. Den formella uppdragsgivaren är fullmäktige. Fullmäktige består av personer som vid valet har utsetts av medborgarna att sköta kommunen under en fyraårsperiod, så när revisorerna rapporterar till fullmäktige rapporterar de till medborgarnas företrädare.

Indirekt har revisionen ytterligare en uppdragsgivare, invånarna i kommunen, som var och en kan ge revisorerna förslag på vad de bör titta på.

Det säger sig självt – revisorerna är inga super-människor. De tar till sig det som de ser och hör i tidningarna och på TV/i radion, och de får uppslag även från vanliga människor som vill tipsa om något som de anser bör granskas. Ytterst är det revisorerna som beslutar vad de ska granska – tips och uppslag kanske bedöms som mindre väsentliga än projekt som de redan har planerat.

Kommunrevisorerna är vanliga skelleftebor, utan professionell erfarenhet av revision. För att se till att de arbetar korrekt och effektivt måste de ha s.k. ”sakkunnigt biträde” d.v.s. de måste köpa tjänster från en professionell revisionsfirma som hjälper till med revisionen.

I början av varje år går revisorerna tillsammans med de yrkeskunniga kollegorna igenom vad de tror kommer att hända under året framför dem. De gör en analys av vilka risker de tror finnas och hur viktiga eller oviktiga dessa risker är för kommunen. Med detta till hjälp bestämmer de sig för vad de vill granska under året och gör en planering. Det går naturligtvis att ändra på planen om något stort och viktigt händer under året som inte var förutsett.

Revisorerna har ett gemensamt ansvar för att granska all verksamhet i kommunen. Rent praktiskt bestämmer de sig för att varje revisor ska hålla ett särskilt öga på någon/några av de olika nämnderna. Det innebär att revisorn med ett uttalat ansvar för en viss nämnd läser alla protokollen och andra handlingar från ”sin” nämnd och tar upp med kollegorna frågor som han/hon ha lagt särskilt märke till. Alla läser protokollen från kommunstyrelsen, som har en s.k. uppsiktsplikt - ett särskilt ansvar för verksamheten i samtliga övriga nämnder -, och från kommunfullmäktige som genom sina beslut ger uppdrag och instruktioner till styrelsen, nämnderna och de kommunala bolagen.

Sedan de har beslutat vad de vill granska ger de det sakkunniga biträdet i uppdrag att genomföra de planerade granskningarna och att rapportera vad de har funnit. Med dessa som grund rapporterar revisionen till nämnderna vad de har funnit och vad de tror att nämnderna bör göra för att verksamheten ska bli ännu bättre.

I slutet av året, när fullmäktige beslutar om årets bokslut, ger revisorerna fullmäktige en samlad presentation av alla granskningar som har gjorts under året. Med anledning av dessa föreslår de antingen att beslutsfattarna (politikerna) beviljas ansvarsfrihet, att det ska riktas en anmärkning mot dem för något som inte är bra, eller rentav – om de tycker att politikerna har misskött sig – att dessa inte ska beviljas ansvarsfrihet.

Ordföranden är alltid en person som kommer från den politiska oppositionen. Den politiska majoriteten har alltid en minoritet i revisionen. I sitt uppdrag är revisorerna strikt neutrala när det gäller partipolitik.

Om du vill diskutera en fråga med revisionen kan du kontakta vilken som helst av dem som finns här på sidan. Det är alltid lättare att diskutera en fråga om du vill ge dig till känna med ditt namn – men vill du ge uppslag men förbli anonym är detta fullt möjligt.

Kontaktuppgifter kommunrevisorer

Namn och e-post

Thomas Lundström, ordförande

Maggie Zingmark, vice ordförande

Hans-Erik Persson

Torbjörn Wahlberg

Marianne Näsström

Tomas Nordenstam

Gunilla Åström

Senast uppdaterad: