Behandling av personuppgifter, bostadsanpassning

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag så behöver vi spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen är att kunna handlägga och besluta om rätten till bostadsanpassningsbidrag. Rättslig grund är allmänt intresse och myndighetsutövning enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Dina uppgifter kommer att sparas digitalt i vårt verksamhetssystem eller i löpande text och gallras enligt vår informationshanteringsplan.

Dina personuppgifter kan delas

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, till exempel enligt offentlighetsprincipen förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. De personuppgifter vi behandlar om dig, kan komma att delas även med aktuell entreprenör ifall du vill ha vår hjälp med att ombesörja att den beviljade anpassningen utförs enligt beslut samt de personuppgiftsbiträden vi använder.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.
Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Lämna ett klagomål enligt GDPR. Länk till annan webbplats.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se eller vända dig direkt till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@skelleftea.se.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är: Bygg- och miljönämnden i Skellefteå.

Senast uppdaterad: