Behandling av personuppgifter, bygglov

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Vid bygglovsärenden så behöver vi spara och behandla dina ifyllda personuppgifter i vårt verksamhetssystem eller i löpande text. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende.

Syftet med behandlingen och den lagliga grunden gällande kontrollansvarig

Syftet med behandlingen är att kunna verifiera att kontrollansvarig är certifierad.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt med Plan- och bygglagen (2010:900).

Syftet med behandlingen och den lagliga grunden gällande lov och anmälningar

Syftet med behandlingen är att handlägga och fakturera ditt ärende.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den sker som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Vissa personuppgifter, till exempel fastighetsbeteckning och diarienummer kan komma att publiceras på kommunens externa webbplats i syfte att kommunicera byggnadsnämndens verksamhet. Den rättsliga grunden för publicering är allmänt intresse.

Syftet med behandlingen och den lagliga grunden gällande strandskydd

Syftet med behandlingen är att handlägga och fakturera ditt ärende.

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är att den sker som ett led i personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt miljöbalken (1998:808).

Vissa personuppgifter, till exempel fastighetsbeteckning och diarienummer kan komma att publiceras på kommunens externa webbplats i syfte att kommunicera byggnadsnämndens verksamhet. Den rättsliga grunden för publicering är allmänt intresse.

Dina uppgifter

Dina uppgifter kommer att registreras i vårt system för handläggning och diarieföring. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med gällande informationshanteringsplan.

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder inom Umeå kommun, samt med våra personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Lämna ett klagomål enligt GDPR. Länk till annan webbplats.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se eller vända dig direkt till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@skelleftea.se.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun

Senast uppdaterad: