Behandling av personuppgifter, kommunstyrelsen

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Syftet med behandlingen och den lagliga grunden

Kommunstyrelsen behandlar framför allt personuppgifter i arbetet med att utveckla Skellefteå och att leda och samordna kommunens angelägenheter. Här ligger bland annat personalpolitik, kvalitetsutveckling, ekonomistyrning, omvärldsanalys, planering, information och kommunikation, internationella frågor, samhällsutveckling, platsutveckling och näringslivsfrågor. Här finns också ansvar för mark- och exploateringsfrågor.

Den lagliga grunden kan variera men är oftast allmänt intresse och myndighetsutövning.

Dina uppgifter

Dina uppgifter kommer att registreras i vårt system för handläggning och diarieföring eller finnas i löpande text. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med gällande informationshanteringsplan.

Dina personuppgifter kan delas

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, till exempel enligt offentlighetsprincipen förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Lämna ett klagomål enligt GDPR. Länk till annan webbplats.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se eller vända dig direkt till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@skelleftea.se

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är: kommunstyrelsen i Skellefteå

Senast uppdaterad: