Behandling av personuppgifter, Miljö- och hälsoskydd

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen är att vi ska kunna handlägga och, i förekommande fall, fakturera ditt ärende på ett effektivt och rättssäkert sätt. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för handläggning av ärendet.

Rättslig grund

Gällande hälsoskydd och miljöfarlig verksamhet

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är ett led i vår myndighetsutövning enligt miljöbalken eller lokala hälsoskyddsföreskrifter.

Gällande livsmedelssäkerhet och tobak

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är ett led i vår myndighetsutövning enligt livsmedelslagen, lag om tobak och liknande produkter eller lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Gällande serveringstillstånd och folköl

Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är ett led i vår myndighetsutövning enligt alkohollagen.

Dina uppgifter

Dina uppgifter kommer att registreras i vårt system för handläggning och diarieföring eller finnas i löpande text. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med gällande informationshanteringsplan.

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder inom Skellefteå kommun, samt med våra personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Lämna ett klagomål enligt GDPR. Länk till annan webbplats.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se eller vända dig direkt till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@skelleftea.se

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun.

Senast uppdaterad: