Behandling av personuppgifter, Personal

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen är personal och löneadministration .

Rättslig grund

Den rättsliga grunden är ofta anställningsavtal men också rättslig förpliktelse i form av arbetsrättslig lagstiftning.

Dina uppgifter

Dina uppgifter kommer att registreras i våra system för handläggning och diarieföring eller finnas i löpande text. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med gällande informationshanteringsplan.

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med andra nämnder inom Skellefteå kommun, samt med våra personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag, till exempel enligt offentlighetsprincipen. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Lämna ett klagomål enligt GDPR. Länk till annan webbplats.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se eller vända dig direkt till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@skelleftea.se.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är personalnämnden i Skellefteå kommun.

Senast uppdaterad: