Behandling av personuppgifter, valnämnden

Här kan du ta del av hur dina uppgifter behandlas, till exempel syftet med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen och hur länge uppgifterna kommer sparas.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen är att kunna administrera uppdraget som arvoderad röstmottagare samt göra uppföljningar av arbetet i vallokaler. Rättslig grund är att uppfylla avtalsförhållandet mellan dig som uppdragstagare och valnämnden.

Dina uppgifter

Dina uppgifter kommer att registreras i våra system för handläggning och diarieföring eller finnas i löpande text. Uppgifterna kommer att hanteras i enlighet med gällande informationshanteringsplan.

Dina personuppgifter kan delas

Dina uppgifter kommer sparas tills det blir inaktuella. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas även med systemleverantören av vårt administrativa system för röstmottagare. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, överföring, begränsa behandlingen, göra invändningar eller begära radering. För att göra detta kan du kontakta dataskyddsombudet.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Lämna ett klagomål enligt GDPR. Länk till annan webbplats.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 eller via e-post kundtjanst@skelleftea.se eller vända dig direkt till dataskyddsombudet på dataskyddsombud@skelleftea.se.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är: valnämnden i Skellefteå.

Senast uppdaterad: