Avgifter för vård och omsorg

På den här sidan kan du läsa om vad olika typer av stöd kostar i Skellefteå kommun. Vad du får betala beror på hur din ekonomi ser ut, men det finns en gräns för hur mycket du som mest behöver betala per månad.

 • Serviceavgiften är 322 kronor per timme.
 • Omvårdnadsavgiften är 98 kronor per timme.
 • Trygghetslarm kostar 283 kronor per månad. (Detta är ett abonnemang som du betalar för så länge du har ett beslut.)
 • Matleverans eller hjälp med att komma till en matsal kostar 579 kronor per månad. (Detta är ett abonnemang som du betalar för så länge du har ett beslut om att få leveranser. Kostnad för maten tillkommer.)
 • Matportioner kostar 50 kronor per portion.

Du behöver aldrig betala dubbla avgifter

Du som har hemtjänst, men tillfälligt är på dagverksamhet eller flyttar in på korttidsvistelse behöver inte betala dubbla avgifter. När du inte använder hemtjänsten betalar du inte för den. I stället betalar du en matavgift på 76 kronor per dag om du är på dagverksamhet och en matavgift på 153 kronor per dygn om du är på korttidsvistelse.

På vård- och omsorgsboendet betalar du för omsorg, service, måltider och hyra.

 • Omvårdnadsavgiften för vård- och omsorgsboende är 2 575 kronor per månad.
 • Matkostnaden är 4 590 kronor per månad.
 • Den frivilliga tilläggsavgiften är 533 kronor per månad.
 • Hyra för lägenheten tillkommer
 • Matportioner för medboende är 76 kronor per portion.

Vad är den frivilliga tilläggsavgiften?

Du som har blivit beviljad plats på vård- och omsorgsboende kan välja att betala en frivillig tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är ett fast belopp som du betalar varje månad och som täcker egenavgifterna för:

 • hälso- och sjukvård från Region Västerbotten upp till högkostnadsskyddet
 • förskrivna läkemedel upp till högkostnadsskyddet
 • sjukresor som Region Västerbotten subventionerat upp till högkostnadsskyddet
 • sjukvårdande fotvård och förebyggande fotvård efterfrågat av en boendechef eller sjuksköterska
 • det som kallas nödvändig tandvård upp till högkostnadsskyddet och egenavgifter för sjukresor till denna tandvård, förutsatt att personen har tandvårdsstödsintyg, så kallat grönt kort.

Den frivilliga tilläggsavgiften utgår från de olika högkostnadsskydden och kan ändras. Avgifter räknas inte in i den lagstadgade högsta avgiften eller i kommunens garantibelopp.

Besök av kommunens hälso- och sjukvårdspersonal eller besök av kommunens omvårdnadspersonal som utför hälso- och sjukvårdsinsatser kostar 300 kronor per besök. Avgiften gäller för alla som är 20 år eller äldre. Ej avbokade besök debiteras med 300 kronor.

Om du har både hemtjänst (inklusive larm, telefonservice) och kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser kan de kommunala hälso- och sjukvårdsinsatserna som mest uppgå till 1 300 kronor per månad. Avgiften ingår i ditt avgiftsutrymme.

Om du har enbart hälso- och sjukvårdsinsatser omfattas du av ett kommunalt högkostnadsskydd. Det innebär att du betalar högst 1 300 kronor per år för vården.

Insatser som du betalar för är:

 • hemsjukvårdsbesök
 • öppenvårdsbesök i hemmet av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut eller fysioterapeut
 • utprovning och uppföljning av läkemedel eller medicintekniska produkter*
 • aktivitetsbedömning som du själv efterfrågat.

*De hjälpmedel som förskrivs av arbetsterapeut eller fysioterapeut får du oftast låna gratis. För vissa hjälpmedel behöver du betala en engångsavgift.

Du betalar så mycket som du kan

För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till vård och omsorg betalar du så mycket som du kan för stödet som du får från kommunen. Det kallas för att du betalar utifrån ditt avgiftsutrymme. Som mest får du betala 2 575 kronor i månaden för vård och omsorg. Kostnader för bland annat mat samt frivillig tilläggsavgift på vård- och omsorgsboende tillkommer och är alltså inte inräknade.

Inkomstförfrågan

För att vi ska kunna räkna ut ditt avgiftsutrymme kommer vi att skicka en förfrågan om din inkomst till dig. Fyll i den och skicka tillbaka till kommunen inom två veckor. Om du inte skickar tillbaka en ifylld förfrågan till kommunen inom två veckor, får du betala den högsta avgiften (2 575 kronor per månad).

Här finns nedladdningsbar blankett:

Inkomstförfrågan för beräkning av avgift , 206.8 kB.

+ Nettoinkomster*
+ Bostadstillägg
- Förbehållsbelopp (personliga medel som täcker omkostnader)
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme

*Nettoinkomster: inkomst från pension, tjänst och/eller näringsverksamhet innevarande år samt kapitalinkomster från föregående år frånsett eventuella realisationsvinster/förluster.

Förmögenhet eller eget kapital påverkar inte avgiften.

Inkomster som din make, maka eller registrerade partner har lägger vi ihop med dina och delar på två när vi gör beräkningen av ditt avgiftsutrymme.

Garantibeloppet skyddar dig med mycket låg inkomst

Som ett extra skydd för de med låga inkomster finns möjlighet att få en prövning mot kommunens garantibelopp.

Tre kriterier ska vara uppfyllda för att få en prövning:

 1. Inkomstförfrågan vara fullständigt ifylld och inskickad till kommunen
 2. Beviljat bostadstillägg/bostadsbidrag (innevarande år)
 3. Förmögenhet maximalt 300 000 kr/person

När du skickat in blanketten som redovisar dina inkomster prövar vi automatiskt om du har rätt till garantibeloppet.

Senast uppdaterad: