Bredband och IT

Skellefteå kommun har antagit en bredbandsstrategi där planen är att stärka infrastrukturen så att minst 90 procent av alla hushåll och företag får tillgång till bredband av hög kapacitet (100 Mbit/s). Utbyggnaden ska ske både ideellt, kommersiellt och med samhällsstöd.

Skellefteå kommun har sökt och beviljats närmare 40 miljoner kronor i stöd under den aktuella perioden för att ansluta ungefär 1 000 abonnenter. Kommunen kommer att fatta årliga beslut om kommande utbyggnadsprojekt utifrån ett antal kriterier. Tillsammans med Skellefteå kraft har kommunen under våren 2018 även ansökt om och beviljats ytterligare cirka 16 miljoner kronor. Tidsperspektivet är fram till 2020.

Kommunens bredbandsstrategi

Kommunens bredbandsstrategi är en förutsättning för att i framtiden söka stöd ur EU-programmen. Via landsbygdsprogrammet kommer byaföreningar med flera att kunna ansöka om stöd till utbyggnad av bredband. Länsstyrelsen kommer i de fallen att ha kommunens bredbandsstrategi som underlag i utvärderingen av de orter eller byar som söker direkt via länsstyrelsen.

Bredbandsstrategi för Skellefteå kommun 2015–2020

Sverige är mitt i en mycket stor förändring från ett analogt till ett digitalt samhälle. Tillgången till bredband är numera avgörande för de flesta samhällsfunktioner och betydelsen kommer att fortsätta att öka. En bredbandsinfrastruktur med god täckning och hög kapacitet är därför en förutsättning för en god samhällsutveckling. För Skellefteå kommun är digital infrastruktur och effektiv funktion och användning av den en förutsättning för att kommunen ska nå sin vision och övergripande målsättningar. Skellefteå kommun är bland de ledande i landet på tillgänglighet till bredband. Nästan alla har möjlighet att nå bredband med lägre kapacitet och 81 procent av alla hushåll och företag i kommunen kan nå bredband med kapacitet över 100 Mbit/s. Men kommunen har en fortsatt ambitionen att utveckla infrastrukturen och stärka tillgängligheten ytterligare. Bredbandsstrategins syfte är att tydliggöra Skellefteå kommuns målsättningar och inriktning för fortsatt utbyggnad och stärkande av bredbandskapacitet. Det gäller såväl yttäckning som att bredbandet ska ha tillräcklig kapacitet. Strategin ska visa på tänkta satsningar och utgöra grund för ansökningar och beslut kring finansiering av projekt för bredbandsutveckling. Det gäller främst finansiering från landsbygdsprogrammet och regionala fonden. Bredbandstrategin är indelad i en första del som anger målsättningar och åtgärder samt en andra del som beskriver förutsättningarna, där behov, nuläge och utveckling redovisas.

Visionen är Skellefteå, en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i med det övergripande målet att bli 80 000 invånare, år 2030. Förverkligandet kräver praktiskt en stor inflyttning tillsammans med ökad sysselsättning. Fler framtida arbetstillfällen förutsätter i sin tur en fortsatt stärkt IT-infrastruktur där tillgången på bredband fortsätter att öka i kommunen, såväl i form av mobilt som fast installerat bredband. I alla tätorter finns bredband utbyggt med fiberoptisk kabel liksom inom delar av landsbygden. Men fortfarande saknas tillgång till bredband med hög kapacitet inom stora delar av kommunen.
Bristerna är störst inom olika landsbygdsdelar av kommunen. Det finns fortfarande också vissa delar av tätorter där förtätning av fiberstrukturen behövs. I tätorterna och dess närområde är tillgången till mobilt bredband relativt god men en successivt ökad efterfrågan på kapacitet medför också kommande behov av förstärkningar. Samtidigt har landsbygden de största bristerna i kapacitet för mobilt bredband. Det finns ett flertal exempel i kommunen där mobiltäckning helt saknas. Bredbandsmarknaden är speciell eftersom den till största delen är kommersiellt baserad samtidigt som delar av den kräver samhällsstöd för att utvecklas. Den grundläggande utgångspunkten är att utbyggnaden så långt som möjligt ska ske på kommersiella villkor. Men i Skellefteå kommun med relativt stor andel glest bebyggda områden krävs därför särskilda insatser från samhället. För att bli så effektiv och funktionell som möjligt krävs att utbyggnaden av infrastrukturen sker samordnat.
Kommunen ska därför samverka med såväl kommersiella och offentliga aktörer tillsammans med kunderna (de enskilda hushållen och företagen i kommunen).

Infrastrukturens kapacitet år 2020

Målsättning
100 % har 1 Mbit/s
90 % har 100 Mbit/s
60 % har 1 000 Mbit/s

Målsättningen innebär att alla hushåll och företag i kommunen ska ha möjlig tillgång till bredband. Andelen som har bredband med hög kapacitet öka från 81 till 90 %. Det innebär teoretiskt en utbyggnad som berör ungefär 2 500 hushåll eller företag i kommunen.

Åtgärder

 • Identifiera behov hos hushåll och företag med bristande kapacitet samt utreda alternativ till möjliga lösningar.
 • I samverkan med olika systemägare och operatörer utarbeta och genomföra utbyggnad av funktionella och redundanta bredbandsstrukturer

Infrastrukturens yttäckning år 2020

Målsättningen
10 % mer yttäckning med hög kapacitet i kommunen

Målsättningen innebär att inom ytterligare en yta motsvarande 10 % av
kommunens totala areal ska bredband med hög kapacitet (100 Mbit/s) vara åtkomligt. Det innebär utbyggnad av bredband inom landsbygdsområde som endast kan bli aktuellt med stödmedel. Utbyggnad ska ske successivt genom årsvisa infrastrukturprojekt. Projekten ska bedömas utifrån fyra kriterier och tillgången på finansiering. Valen av projekt ska ske genom beslut av kommunstyrelsen i samråd med Skellefteå Kraft AB, AC-Net och länsstyrelsen.

Kriterier

 • Områden med lågt stödbehov som är kostnadseffektiv
 • Områden med stort behov för verksamheter (näringsliv, offentlig sektor och organisationer)
 • Områden med stora behov (många abonnenter)
 • Områden med stort eget engagemang och medfinansiering för utbyggnad

Åtgärder

 • Aktivt söka olika stödformer för att skapa extern finansiering av bredband
 • Inleda dialoger med intressenter i de olika byarna så fort
  finansieringsmöjligheter föreligger för att skapa projekt för utbyggnad av kapacitet
 • Kommunen ska ta på sig projektägarrollen för utbyggnader som sker med stödfinansiering från landsbygdsprogrammet och regionala fonden

Stöd för fibernät i ett 40-tal orter utanför tätort

Skellefteå Kraft har tillsammans med Skellefteå kommun fått stödmedel från Jordbruksverket för att bygga fibernät i ett 40-tal byar i Skellefteå kommun. I de byar som beviljas stöd ska fibernäten vara byggda senast 2020.

Anslutningsavgiftens storlek är dels beroende av beslut om stöd, dels beroende av att tillräckligt många husägare i respektive by tecknar bindande avtal om leverans av bredbandsanslutning.

Skellefteå Krafts planer på bredbandsutbyggnad

Skellefteå Kraft presenterar utbyggnadsplanerna på sin webbplats.

Nybyggnad av bredband i nya områden Länk till annan webbplats.

Bredband till fler

I projektet ”Bredband till fler” bygger Skellefteå kommun ortsammanbindande nät. Skellefteå Kraft nyttjar dessa ortsammanbindande nät för att ansluta vissa av byarna i sina utbyggnadsprojekt.

Detta gäller sträckorna:

 • Byske–Furuögrund
 • Åsträsk–Kalvträsk

Bredband till fler, etapp 2

 • Mjödvattnet–Vallen–Svarttjärn
 • Svarttjärn–Holmsvattnet
 • Innervik–Tjärn

Att bygga smart är detsamma som att bygga logiskt. Det vill säga att de byanät som byggs måste ha ett ortssammanbindande nät att koppla upp sig mot.

Samverkansprojektet "Bredband till fler" ägs av AC-Net. Det breder ut sig likt ett paraply under vilket utbyggnad av såväl ortssammanbindande nät som områdesnät samordnas i samarbete mellan AC-Net och kommunerna.

Mer information om projektet finns hos AC-Net Länk till annan webbplats.

IT-infrastruktur

Västerbotten samordnar utbyggnaden av IT-infrastruktur i länets kommuner. Genom uppbyggnad av lokala nät och den genomförda uppgraderingen av AC-Net, ökar möjligheten att ansluta företag och organisationer till nätet.

AC-Net Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: